Küresel Bağlantılar

 

Küresel Bağlantılar

Başla

Küresel Bağlantılar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

barış anlaşmaları için görüşmeler başlamıştır. Ülkeler arasında kalıcı barış sağlamak için Paris’te bir konferans düzenlenmiştir. Ancak bu konferansta bütün ka­rarlar yenen devletlerin istekleri doğrultusunda alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında bu durumun etkili olduğu söylenebilir?

A) Yenilen devletlerin anlaşmalara tepki göstermelerinin

B) Dünya barışının sağlanmasına ağırlık verilmesinin

C) Yenen devletler arasında anlaşmazlıkların yaşanmasının

D) Barış anlaşmalarının evrensel hükümler taşımasının

Soru 2

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında ordunun ihtiyacı olan erzak, araç ve gerece “Tekalif-i Harbiye” adı altında bedeli sonradan ödenmek üzere el koymuş, ancak tüm tedbirlere rağmen masraflar karşılanamayınca Almanya’dan borç alınmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin gös­tergesi değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan dışa bağlılığının arttığının

B) Osmanlı Devleti’nin savaşa girecek ekonomik güçten yoksun olduğunun

C) Almanya’nın ekonomik açıdan güç kaybettiğinin

D) Osmanlı halkının devletin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla topyekün seferber olduğunun

Soru 3

Avrupa devletleri, 19. yüzyılda Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasını çıkarlarına uygun olarak görmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durum ile ilgili değildir?

A) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’ni desteklemesi

B) Rusya’nın Boğazlara yerleşmek istemesi

C) Osmanlı Devleti’nin açık pazar ve ham madde kaynağı olarak görülmesi

D) Osmanlı Devleti’nin, 1856’da Avrupa devletler topluluğuna kabul edilmesi

Soru 4

Tarihin belki en kanlı, en dramatik ve Türk kahramanlıkları ile dolu olan Çanakkale cephesi, İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransız birliklerinin amaçlarına ulaşamayıp geri çekilmesiyle son bulmuştur. Bu durum,

I.ABD’nin savaşa girmesi

II.Türk ordusuna güvenin artması

III.İtilaf Devletlerinin prestij kaybetmesi Sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) Yalnız II

D) II ve III

Soru 5

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturya – Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkıldı. Türkiye, Çekoslavakya, Macaristan, Avusturya, Polonya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. Sömürgeciliğin adı manda sistemi oldu. Arabistan, Suriye, Irak gibi Osmanlı topraklarında İngiliz ve Fransız manda yönetimleri kuruldu. Bu bilgilerde Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından hangisine değinilmemiştir?

A) Sınırların değiştiğine

B) Çok uluslu devletlerin parçalandığına

C) Yenilen devletlere ağır mali yükümlülükler getirildiğine

D) Sömürge düzeninin manda sistemi adı altında devam ettirildiğine

Soru 6

Mustafa Kemal, savaşan askerin psikolojisini ve emrindeki bütün subayların, önemli anlardaki davranışlarını tek tek biliyor veya tahmin edebiliyordu. Orduda bulunan hiçbir subayla kıyaslanamayacak arazi bilgisine sahipti. Harita okuma ve alan araştırması konularında çok detaylı düşünüyordu. Karşı taraf komutanlarının zekâsını küçümsemiyor, kendini onların yerine koyarak ne yapabileceklerini önceden kestirebiliyordu. Bu yüzdende girdiği her savaşta başarılı oluyordu. Bu bilgilerde Mustafa Kemal’in askeri başarılarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğundan söz edilmemiştir?

A) Emrindeki askerleri çok iyi tanıması

B) Askerlik bilgisinin çok iyi olması

C) Düşmanını iyi tanıması

D) İstediği her türlü yardıma zamanında ulaşması

Soru 7

1,2 milyon asker sayısı ile I. Dünya Savaşana İtilaf blokunda katılan Rusya, savaşta umdu­ğunu bulamamış, ülkesinde iç ihtilalin çıkması üzerine savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak kayıplarının azalması

B) İtilaf Devletleri’nin Rusya’nın boşalttığı toprakları paylaşma konusunda anlaşmazlık yaşamaları

C) İtlaf Devletleri’nin Rusya’nın boşluğunu doldurmak için Amerika’nın desteğini sağlamaya çalışması

D) Çanâkkale Cephesi’nin kapanması

Soru 8

Çanakkale Cephesinde görev yapan Mustafa Kemal’in aldığı kararlar ve uygulamalar hem savaşın hem de Türk milletinin kaderini belirledi. Bu başarının ardındaki iki temel etken askeri ve araziyi tanımasıydı. Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Başarının temelinde bulunulan durumu iyi kavrama yatar.

B) Mustafa Kemal bu cephedeki başarısının ardından generalliğe yükseltilmiştir.

C) Asker ve arazinin iyi tanınması savaşın kazanılmasında önemli bir etkendir.

D) Mustafa Kemal’in yaptığı uygulamalar Çanakkale Cephesi’nin kaderini belirlemiştir.

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, geçmiş uygarlıklardan kalan ve insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen eserlerin korunması amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur?

A) Doğal Yaşamı Koruma Vakfı

B) Şehir tiyatroları

C) İl Genel Meclisi

D) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

Soru 10

Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyememiştir. Bu durum Milletler Cemiyeti’nin,

I.Tarafsızlığını koruyamaması

II.İleri gelen devletlerin etkisinde kalması

III.Bazı devletlerin çıkarlarına uygun hareket etmesi faaliyetlerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve lI

D) Hepsi

Soru 11

1750 li yıllarda İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılâbı, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan en önemli nedenlerden birisidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Köyden kente göçün arttığını

B) Sömürgecilik yarışının uluslararası rekabete dönüştüğünü

C) İnsan gücüne duyulan ihtiyacın azaldığını

D) Büyük fabrikaların kurulduğunu

Soru 12

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda Balkanlar ve Ege’deki üstünlüğünü kaybetmiştir. Balkan Savaşlarının aşağıdaki sonuçlarından hangisinin bu duruma yol açtığı savunulamaz?

A) Ege Adalarının Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin

B) Osmanlı Devleti’nin Meriç nehrinin batısındaki toprakları kaybetmesinin

C) II.Balkan Savaşı’nda Bulgarların yenilmesinin

D) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesinin

Soru 13

Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı sonucunda Uşi Antlaşması’nı imzalayıp bölgeyi İtalyanlara bırakmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu antlaşmayı imzalamasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Yerli halkın İtalyanlara karşı direnmesi

B) İtalya’nın çok güçlü olması

C) Balkan Savaşlarının başlaması

D) Avrupa devletlerinin tarafsız kalması

Soru 14

Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin arka arkaya I. Dünya Savaşı’na girmeleri üzerine İtilaf Devletleri ile ittifak girişimlerinde bulundu. Ancak İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’nin bu teklifini kabul etmemiştir. Bunun üzerine de Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girmiştir. Yalnız bu bilgilere göre, I.Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemektedir. II.Almanya ile Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda birlikte hareket etmişlerdir. III.Savaş, İtilaf Devletleri’nin üstünlüğü ile so­na ermiştir. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

D) Hepsi

Soru 15

Dünya Savaşı’na katılan devletler maddi ve manevi büyük zararlara uğramışlardır. Bu durum devletleri aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

A) Uluslararası barış teşkilatlarının kurulmasına

B) Yeni sömürgelerin bulunmasına

C) Devletler arası ittifakların güçlendirilmesine

D) Demokratik yönetim anlayışının güçlenmesine

Soru 16

Birleşmiş Milletler fikri, ilk olarak II. Dünya Savaşı’nın sonunda savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır Buna göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının, I.Barış ortamının korunması II.Devletlerarası sorunların çözülmesi III.Devletlerin yeni ekonomik kazançlar elde etmeleri durumlarından hangisi ya da hangilerine katkı sağlaması beklenir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve lI

D) I ve III

Soru 17

Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı büyük zararlar devletleri barış arayışına yöneltti. Dünyada barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasındaki sorunlara barışçı yollardan çözüm bu­labilmek amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Buna göre Milletler Cemiyeti’nin, I.Yeni bir savaş çıkmasını önleme II.Ülkelerin demokratikleşme çabalarına des­tek olma III.Üye ülkelere ekonomik destek sağlama çalışmalarından hangilerini doğrudan yapması beklenir?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız I

Soru 18

Amerikan, İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları, hazırladıkları ortak bir raporla dünyanın 10 yıl sonra çevre felaketleri açısından geri dönülmez noktaya geleceğini duyurmuşlardır. Bilim insanlarını kaygılandıran bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı ileri sürülemez?

A) Kış sıcaklarının artmasından

B) Bitkilerin erken çiçek açmasından

C) Karbondioksit oranının artmasından

D) Trafik kazalarının artmasından

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin sonuçlarından biri  değildir?

A) Rusya’nın müttefiklerinden yardım alma olanağının azalması

B) Cephe sayısının artması

C) Almanya’nın savaş yükünün azalması

D) Almanya’nın denizlerde üstünlüğü ele geçirmesi

Soru 20

Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.

Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet

B) Sosyal Devlet

C) Demokratik Devlet

D) Hukuk Devleti

 

Etkin Vatandaşlık

Etkin Vatandaşlık

Başla

Etkin Vatandaşlık

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

Soru 1

Demokratik yönetimlerde ayrıcalıklı toplum ve­ya kişiler yoktur. Kanunları uygularken din. dil, cins, ırk ayrımı yapılmaz. Yukarıda demokratik yönetimlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

 1. A) Milli egemenlik
 2. B) Eşitlik
 3. C) Çoğulculuk
 4. D) Hürriyet

Soru 2

Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplum hayatının düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır. Yasalara uyulmadığı za­man, toplumda karışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir. Yöneticilerin işleri zorlaşır. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisin ulaşılamaz?

 1. A) Toplumun huzuru yasalara uyulmasına bağlıdır.
 2. B) Yasalara uyulması toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı azaltır.
 3. C) Toplumun devamlılığı yasalara uyulmasına bağlıdır.
 4. D) Yasalara uyulması devlet organlarının görevlerini daha rahat yapmasını sağlar.

Soru 3

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın,

-Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

-Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.

-Herkes kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir. maddeleri aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu göstermektedir?

 1. A) İnsan haklarına saygılı olma
 2. B) Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseme
 3. C) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
 4. D) Halkoyu ile kabul edilme

Soru 4

Bir şehirde Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 0 – 6 yaş çocuk yuvasında, bakıcıların çocukları döverken çekilen görüntüleri basın ve yayın organlarında yer alınca halk yuvada yaşanan olaylara tepki göstermiştir. Ayrıca ilgili bakanlık yuvada inceleme başlatmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) Çocuk yuvalarının kapatılması gerektiği
 2. B) Çocuk yuvalarında denetimler yapılmasının önemli olduğu
 3. C) Çocuk yuvasının yöneticilerinin incelemeye alındığı
 4. D) Medyanın, kamuoyunun oluşmasında etkili olduğu

Soru 5

Ülkemizde, sivil toplum kuruluşlarının öncülü­ğünde kanunlara uygun olarak yürüyüşler düzenlenmekte, hükümetin bazı uygulamaları protesto edilebilmektedir. Bu yürüyüşler sırasında insanlar, düşüncelerini özgürce dile getirerek yöneticilere duyurabilmektedir. Bu durum ülkemizde daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerleşmekte olduğunun göstergesidir?

 1. A) Demokratik yaşamın
 2. B) Laik devlet anlayışının
 3. C) Parlamenter yönetim şeklinin
 4. D) Anarşi ve terörün

Soru 6

– Yasama – Kanunları oluşturma.

– ….. – Kanunları uygulamaya koyma.

– Yargı – Kanunların uygunluğunu denetleme.

 Şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 1. A) Yürütme
 2. B) Seçme
 3. C) Temsil
 4. D) Ordu

Soru 7

Millî Egemenlik; bir milletin kendi kaderine hâkim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendini yönetmesi, kendini yönetecek kişileri seçmesi anlamına gelir. Buna göre milli egemenlik neyi gerektirir?

 1. A) Dış güçlerin ülke yönetimine karışmasını
 2. B) Yönetimde azınlıkların etkili olmasını
 3. C) Halkın yönetimde karar sahibi olmasını
 4. D) Din adamlarının yönetim kurallarını belirlemesini

Soru 8

Anayasamızın 88. maddesine göre, kanun teklif etmeye aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde verilenlerin ikisi de yetkilidir?

 1. A) Bakanlar kurulu – Milletvekilleri
 2. B) Cumhurbaşkanı – Anayasa Mahkemesi
 3. C) Danıştay – Milletvekilleri
 4. D) Cumhurbaşkanı – Bakanlar Kurulu

Soru 9

Meclis tarafından yapılan yasaların uygulanması gerekir. Bu uygulama işini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

 1. A) Danıştay
 2. B) Anayasa Mahkemesi
 3. C) Bakanlar Kurulu
 4. D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Soru 10

Meclis tarafından çıkartılan kanun Cumhurbaş­kanının onayına sunulur. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar ya da ya­yımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanının, bir kanunu yeniden görüşülmek üzere meclise geri göndermesi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

 1. A) Tartışmak
 2. B) Veto etmek
 3. C) Yargılamak
 4. D) Yürürlüğe koymak

Soru 11

Meclisteki Genel Kurul görüşmelerinde, kanun tasarısı veya teklifinin önce tümü hakkında siyasî parti gruplarına, hükümete ve milletvekillerine belli sürelerde söz verilir. Bu söz vermenin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 1. A) Tasarı ve teklif üzerine başka teklifler yapılamayacağını göstermek.
 2. B) Tasarı ve teklifle ilgili farklı düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak.
 3. C) Tasarı ve teklifle ilgili aynı görüşteki milletvekillerine söz vermek.
 4. D) Tasarı ve teklifi inceleyen komisyonu engellemek.

Soru 12

Bazı çocuklar hayatlarını evlerinden başka yerde, devlet himayesinde devam ettirmek durumunda kalabilir. I. Bazı çocuklar diğer çocuklardan farklı niteliklere sahip olabilirler. Bu farklılıklar onların özel eğitim görmelerini gerektirebilir. II. Bazı büyüklerimiz yaşlandıklarında bakıma muhtaç kalabilirler. İşte bu durumda insanlar devlete başvurabilirler; devlet onların elinden tutar. yukarıda devletimizin yerine getirdiği bazı görevleri okudunuz. Buna göre devletimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. A) Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmektedir.
 2. B) Adaleti temel alan bir görev anlayışını benimsemiştir.
 3. C) Üstlendiği hizmetleri yerine getirebilmek için vergi toplamak zorundadır.
 4. D) Ekonomik kalkınmayı sosyal devletin gereklerini yerine getirmeye bağlamıştır.

Soru 13

“Bir yurdun en değerli varlığı, vatandaşlar ara­sındaki milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur.” Atatürk bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

 1. A) Bilimi kalkınmaya rehber yapmanın
 2. B) Bölünmez bütünlüğün
 3. C) Demokrasinin insan haklarına katkısının
 4. D) Sosyal devletin yurttaşına sahip çıkmasın

Soru 14

Halkımız kendisini yönetecek olan kişileri se­çimle işbaşına getirir. Genel seçimler dört yılda bir yapılırken, Cumhurbaşkanını da halk seçer ve görev süresi 5 yıldır. Seçimlerde aday olarak ya da oy kullanarak vatandaşlar yönetimde söz sahibi olurlar. Bu durum ülkemizle ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 1. A) Egemenliğin millete ait olduğunu
 2. B) Yöneticileri bir meclisin seçtiğini
 3. C) Yöneticilerin hep aynı aileden olduğunu
 4. D) Meclisin halk egemenliğini sınırladığını

Soru 15

Devletimizin sınırlarında yaşayan üç dinin mensupları da kendi ibadethanelerinde, kendi inançlarını istedikleri gibi yaşamaktadırlar. Devlet, bu inanç mensuplarına eşit mesafede durmaktadır. Bu durum devletimizin hangi niteliğinin bir gereğidir?

 1. A) Sosyal olma
 2. B) Lâik olma
 3. C) Hukuk devleti olma
 4. D) Milli olma

 

Soru 16

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ni açarak Modern Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, milli egemenlik ilkesini, devletin temel öğelerinden biri haline getirmiştir. Böylece tek kişinin hakimiyeti ve bu hakimiyetin babadan oğula geçiş ilkesine dayanan yönetim biçimini ifade eden saltanat son bulmuştur. Metne göre Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin yolunu açmıştır?

 1. A) Milletin kendi kendini yönetmesinin
 2. B) Saltanat yönetiminin güçlenmesinin
 3. C) Seçkinlerin egemenliği ele geçirmesinin
 4. D) Monarşik yönetim anlayışının gelişmesinin

Soru 17

Ülkemizde sorunların çözümünde tüm kişiler, adaletin eşit dağıtıldığı mahkemelere başvurabilirler. Bu mahkemelerde haklarını arayabilirler veya haklarının ihlâl edilmesini önleyebilirler. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliğinin gereğidir?

 1. A) Sosyal devlet
 2. B) Üniter devlet
 3. C) Lâik devlet
 4. D) Hukuk devleti

Soru 18

Ülkemizde yapılan seçimler aşağıdaki sözlerden hangisinin gereğidir?

 1. A) Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.
 2. B) Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.
 3. C) İstiklâl, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir.
 4. D) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Soru 19

Türkiye Cumhuriyeti’nde ülkeyi yönetecek kişiler belli aralıklarla, eşit ve genel oy esaslarına dayanan, serbest, çok partili ve yargı denetiminde yapılan seçimlerle halk tarafından belirlenir. Metinden, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 1. A) Tek kişinin egemenliği söz konusudur.
 2. B) Demokratik yönetim anlayışı egemendir.
 3. C) Yönetimde din kuralları etkindir.
 4. D) Ordunun himayesinde bir yönetim vardır.

Soru 20

Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimler sonucunda çoğunluğu elde eden siyasi partinin kullanabi­leceği yetkiler sınırsız değildir. Bir kere, yasa yapma (yasama), bu yasaları uygulama (yürütme) ve bu yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırma (yargı) yetkilerinin tümü seçimi kazanan partinin elinde toplanamaz. Bu metinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) Yönetimi belirleyen çoğunluğun tercihidir.
 2. B) Çoğunluğun istediği herkesin yararınadır
 3. C) Yönetici yetkileri belirli bir alanla sınırlıdır.
 4. D) Güçler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır.

 

Üretim Dağıtım Ve Tüketim

 

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Başla

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Asya Kıtası’ndan satılmak üzere pazarlara getirilen mallar, Kral Yolu’yla uzun ve zor bir yolculuktan sonra Ege Denizi’ne ulaştırılır. Mallar gemilerle Akdeniz üzerinden Avrupa’nın önemli limanlarına taşınırdı. Kral Yolu üzerinde kurulan ticaretin kendilerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu ülkelere göre bilim, sanat ve teknolojide üstünlük kurmuş uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümerler
B) Asurlar
C) Lidyalılar
D) Hititler

2- I.Göçmen kuşlar için vakıflar kurulması
II.Medresede eğitim gören öğrencilere burs verilmesi
III.Toprak yönetiminde tımar sisteminin uygulanması
IV.Han, köprü ve kervansarayların ülke genelinde yaygın olması
Anadolu Selçuklularında görülen yukarıdaki özelliklerden hangileri, devletin ekonomik yapısı hakkında bilgi verir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV

3- -Geçmişte Kral Yolu, Baharat Yolu ve İpek Yolu’nun Türkiye’den geçmesi
-Günümüzde Akdeniz ve Karadeniz arasındaki bağlantının boğazlardan sağlanması
Günümüzde doğu ve güneydoğusundan büyük petrol üreticisi ülkelere komşu olması Yukarıda Türkiye’ye ait verilen özellikler,Türkiye’nin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Özel konumuyla
B) Jeolojik özelliğiyle
C) Eğitim faaliyetleriyle
D) Turizm etkinlikleriyle

4- Osmanlı Devleti’nde ticaretten ve kervanlardan elde edilen gelirin 15. ve 16. yüzyıl­lara kadar fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denizcilikte çok ileride olması
B) İstanbul’u elinde bulundurması
C) Topraktan elde edilen gelirin fazla olması
D) Baharat ve İpek yollarını kontrolünde tutması

5- Kral Yolu üzerinde kurulan, ticaretin kendi­lerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknolojide üstün uygarlık seviyesine çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Sümerler
C) Osmanlılar
D) Frigyalılar

6- Sanayi alanında yatırım yapan ülkelerin eko­nomileri hızla gelişmiştir. Sanayiciler, hem ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmakta, hem de ödedikleri vergilerle yeni yatırımların yapılmasına kaynak sağlamaktadırlar. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin günümüzde sanayileşme alanında yeterince gelişme gösterdiği söylenemez?
A) Japonya
B) Almanya
C) Suriye
D) İngiltere

7- Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının birçoğunun ham maddesi tarım ürünlerinden oluşur. Buna göre, aşağıdakilerin hangisindeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini tarım ürünleri oluşturur?
A) Makine sanayii
B) Petrol rafinerisi
C) Dokuma sanayii
D) Demir çelik sanay

8- Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere “Vakıf denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların kuruluş amaçları arasında gösterilemez?
A) Dini ve sosyal hizmetlerin görülmesi
B) Yardıma muhtaç kişilerin yardımına koşulması
C) İnsanlara tarım ürünlerinin ekilmesinde yardımcı olunması
D) Sağlık giderlerini karşılayamayan insanlara vardım edilmesi

9- Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumlarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Medreselerin yüksek bölümlerinde eğitim ücrete tabiydi.
B) Ahilikte usta çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştirilirdi.
C) Enderunlar’da Hristiyan halkın zeki ve çalışkan çocukları eğitim görürdü.
D) Devletin idari teşkilatında görev alacak nitelikli insanlar enderunda eğitim görürdü.

10- İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla belirli tarihlerde çeşitli etkinlikler yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden biridir?
A) Yeşilay haftası
B) Vakıflar haftası
C) Orman haftası
D) Milli Egemenlik Çocuk Bayramı

11-Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayanan faaliyetlerdir
Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken etkenlerden birisi değildir?
A) Mutlu olunabilecek mesleğin seçilmesi
B) Mesleğin getirdiği eğitimin iyi bilinmesi
C) En çok tercih edilen mesleğin seçilmesi
D) İlgi ve yeteneklerin gözardı edilmemesi

12- İyi bir meslek seçiminde, aşağıdaki sorulardan hangisini kendimize sormamıza çok gerek yoktur?
A) Ne istiyorum?
B) Neler yapabilirim?
C) Nasıl bir karaktere sahibim?
D) Ailem ve yakın çevrem benden ne olmamı bekliyor?

13- İnsanların mesleklerini ilgi ve kabiliyetlerine göre seçmeleri, başarılarını ve topluma faydalarını artırır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ilgi ve kabiliyetlerine uymayan mesleği seçen kişilerin içine düşebileceği bir durum değildir?
A) Çalışmaya karşı isteksiz olma
B) Mesleğinde kariyer yapma gayretinde olma
C) Mesleğini değiştirme gayreti içinde olma
D) İşe devamsızlık yapma ve düşük verimle çalışma

14-Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü sevemedim
Bu kişinin meslek seçiminde, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?
A) İlgi ve yeteneklerine
B) İş bulma olanaklarına
C) Ailesinin beklentilerine
D) Mesleğin toplumdaki yerine

15- Meslek seçiminde;
I. İyi kazanç getiriyor olması
II. İlgi ve yeteneklerine uygun olması
III.Anne yada babasının mesleği olması
IV.Mesleğin herkesçe kabul görür olması
gibi özelliklerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?
A) I B) II
C) III D) IV

16- Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara “Vakıf” denir. Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.
Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ticaret yaparak devlete gelir sağlamak
B) Yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak
C) İbadet yerlerinin bakım ve onarımını yapmak
D) Hastaların tedavi edilmesini sağlamak

17-Ben ki İstanbul fatihi, aciz kul Fatih Sultan Mehmed, alın terim ile kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde bulunan 136 dükkânımı aşağıdaki şartlar dâhilinde vakfeylerim
Buna göre;
I. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvikinde
Padişahlarda etkin rol almıştır.
II. Kişiler şahsi mallarını vakıfa bağışlayabilirler.
III.Vakıflar sadece istanbul’da faaliyet göstermiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

18- Osmanlı döneminde varlıklı olan kişiler imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler gibi çeşitli vakıflar yapmıştır.
Bu vakıflar aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?
A) Eğitim B) Sağlık
C) Ticaret D) Sanayi

19- Osmanlı Devleti’nde medreselerde eğitim öğretim ücretsizdi. Çeşitli vakıflar aracılığı ile öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlıda parasız eğitim anlayışı gelişmiştir
B) Müderrislerin maaşları vakıflar tarafından karşılanırdı..
C) Vakıflar eğitim faaliyetlerine destek vermişlerdir.
D) Osmanlı’da eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir

20- Günümüzde vakılar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır
Aşağıdakllerden hangisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biridir?
A) Şehirlerde park ve bahçe düzenlemeleri yapmak
B) Ormanlık alanların yangına karşı korunmasını sağlamak
C) Fakir ve garip hastalara ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti vermek
D) Konut yapımlarının deprem yönetmeliğine uygun olmasını sağlamak

Bilim Teknoloji Ve Toplum

Bilim Teknoloji Ve Toplum

Başla

Bilim Teknoloji Ve Toplum

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

Bilim Teknoloji Ve Toplum
1. Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Teknolojik gelişmenin
B) Toplumların yönetim şeklinin
C) Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
D) Kent kültürünün yaygın olmasının

2. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Sina’dır.(980–1037) Orta Çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) İbni Sina kimdir?
B) Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C) Hangi alanda eserler yazmıştır?
D) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

3. 15 yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
B) Bilim alanında ilerleme görülmüştür
C) Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
D) Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır

4. Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski Ön Asya’da kullanılmakta olan hece yazısını ve harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.
Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde
I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi
III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
IV. Farklı Uygarlıkların katkıları
unsurlarından hangisi etkilidir?
A) l
B) II
C) III
D) IV

5. (1) Rönesans hareketi 15 yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.
(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.
(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır.
(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6. Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır?
A) Bilim
B) Sanat
C) Ulaşım
D) Hayvancılık

7. Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynakların bol olduğu görülmüştür
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Çevre şartlarının bilim ve teknolojinin gelişmesini etkilediği
B) Önemli buluşların Çinliler tarafından gerçekleştirildiği
C) İhtiyaçların bilimsel çalışmaları yönlendirdiği
D) Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısını kolaylaştırdığı

8. M.Ö. Mısır’ da ;
-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması
-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi
-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi
Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?
A) Geometri
B) Astronomi
C) Matematik
D) Tıp

9. Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.
Bu medeniyetlerin,
I. Krallıkla yönetiliyor olmaları
II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları
III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları
özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

10. Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?
A) İstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
B) Fenikeli denizcilerin camı bulması
C) Çinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması
D) Ağır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması

11. 8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
B) İslam dini bilimi teşvik etmiştir.
C) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
D) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.

12. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in açtırdığı Sahn-ı Seman Medresesi’nde dersler veren matematik bilginidir?
A) Batlamyus
B) Takıyyüddin
C) Ali Kuşçu
D) Nasreddin Tusi

13. Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.
Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çok yönlü bir bilim insanıdır.
B) Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
C) Batı medeniyetine ait eserlerden yararlanmıştır.
D) Buluşlarının doğruluğu yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.

14. • Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmî, en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Sıfırı matematiğe kazandırdı. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutuldu.
• İbn-i Sina; tıp, felsefe ve diğer bilimlerdeki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “El Kanun-Fi’t Tıp” (Tıp Kanunu) adlı eseri, Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur.
Bu bilgilere göre; aşağıdaki yargılardan hangileri Harezmî ve İbn-i Sina’nın ortak özelliklerindendir?
I- Aynı dönemde yaşamış olmaları
II- Çalışmalarının evrensel nitelik taşımaları
III- Benzer alanlarda eserler vermeleri
IV- Çok yönlü çalışmalar yapmaları
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II ve IV

15. Abbasi halifelerinden Me’mun bir grup bilgini dünya haritası çizdirmek ve coğrafya kitabı yazdırmak için görevlendirdi. Bilginler Marinos’un haritasından ve Batlamyus’un kitabından yararlandılar ve bu kaynaklardaki bir çok yanlışı da düzelttiler.
Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam dünyasında Sosyal Bilimler de çalışmalar yapılmıştır
B) Halife bilimsel çalışmaları desteklemektedir
C) Coğrafya bilgisinde Avrupalılar İslam dünyasından daha ileridedir
D) İslam bilginleri yabancıların kaynaklarından yararlanmıştır

16. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ İbni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında Avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) İbni Sina kimdir?
B) Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C) Hangi alanda eserler yazmıştır?
D) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

17. Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu’nun bulunduğunu öğrenince, törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, “Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın elçisi değil, bilginin güneşidir.” demişti
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Fatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.
B) Fatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.
C) Elçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.
D) Fatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.

18. Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?
A) Araştırmacı
B) Sorgulayıcı
C) Meraklı
D) Karamsar

19. El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi’ye borçluyuz..
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler tarafından atılmıştır.
B) Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
C) Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.
D) Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.

20. 16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane’ de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
B) Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
C) Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
D) Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Başla

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler
1. Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?
A) Batman
B) Seydişehir
C) Marmaris
D) İskenderun

2. İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?
A) Yağışların yetersizliği
B) Kışların uzun ve sert oluşu
C) Ulaşım güçlükleri
D) Ürün çeşidinin azlığı

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
A) Turizm
B) Endüstri
C) Maden
D) Mimarî

4. 1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Doğum oranının yüksek olmasına
B) Evli nüfusun fazla olmasına
C) Çocuk ölümlerinin az olmasına
D) Göçle gelenlerin çoğalmasına

5. Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A) Konut yapımının hızlanmasının
B) Doğumların artmasının
C) Ölümlerin azalmasının
D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

6- Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?
A) Bursa’da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
B) Zonguldak’ta taş kömürü madeninin çıkarılması
C) İstanbul’da sanayi sektörünün önde gelmesi
D) Iğdır’ın Türkiye’nin en doğusunda bulunması

7- Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?
A) Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması
B) Gidecekleri ülkelerde rahat çalışma olanaklarının olması
C) Mesleklerinin ülkelerinde yeterince yaygın olmaması
D) Sık sık seyahat etmek istemeleri

8- Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A) İlçe dışına olan göçlerin artmasına
B) Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına
C) Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına
D) Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına

9- Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?
A) Gelişmiş iş imkânları
B) Eğitim olanakları
C) Sağlık hizmetleri
D) Barınma ihtiyaçları

10- Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?
A) Kuzeydoğu Anadolu
B) Ege Denizi kıyıları
C) Marmara Denizi çevresi.
D) Türkiye’nin güney kıyıları

11- İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.
Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?
A) Haberleşme
B) Yerleşme ve seyahat
C) Düşünceyi açıklama
D) Özel yaşamın gizliliği

12- Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak nitelendirilebilir?
A) Denizlili bir öğrencinin İstanbul’da yüksek öğretim görmesi
B) İzmirli bir öğrencinin İstanbul Üniversitesini bitirip Amerika’da bir şirkette işe başlaması
C) Aydın’lı bir vatandaşın İzmir’de iş hayatına atılması
D) Almanya’da gurbetçi olan bir vatandaşımızın Askerlik görevi için Türkiye’ye gelmesi

13- Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?
A) Kamu mallarını korumak
B) Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak
C) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
D) Suç işlenmesini önlemek

14- Anayasamızın 23.maddesine göre;
-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.
-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?
A) Kamu mallarını korumak
B) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
C) İşsizliği önlemek
D) Suç işlenmesini engellemek

15- Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?
A) Seçim zamanı
B) Seferberlik zamanı
C) Savaş zamanı
D) Olağanüstü hal

16- Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?
A) Adana
B) İstanbul
C) Muğla
D) Hakkâri

17- Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?
A) Balıkçılık faaliyetlerinin
B) İklim koşullarının elverişli olmasının
C) Ormanların geniş yer kaplamasının
D) Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının

18- Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir bölgede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştırma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun giderek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmenine sormuştur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar’a verdiği yanıt olabilir?
A) Ölüm oranının azalması
B) Doğum oranına artış olması
C) Bölgenin dışarıdan göç alması
D) Teknolojinin gelişmesi

19- Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?
A) Yüz ölçümü
B) Nüfus artış hızı
C) Kentsel nüfus oranı
D) Nüfusun eğitim düzeyi
20- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?
A) Yükselti
B) Sanayi faaliyetleri
C) İklim özellikleri
D) Akarsular

Kültür Ve Miras

 

Kültür Ve Miras

Başla

Kültür Ve Miras

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

Kültür Ve Miras
1- Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır
Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir?
A) Ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması
C) Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
D) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması

2- Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans’a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bizans’ta taht kavgalarının çıkmasında
B) Osmanlı’nın denizlerde güçlenmesinde
C) Osmanlı’nın kısa sürede büyümesinde
D) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına

3-Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Bal-kanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için,
I. Egemenlik alanını geliştirme,
II. Kısa sürede büyüme,
III.Balkanlarda dini birliği sağlama
gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II

4 – Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre,
I. Divanın kurulması
II.Medresenin açılması
III.Düzenli ordunun kurulması
Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II,III

5-Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi’nde Karesi Beyliği’nin Osmanlılar’a katılması ile başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
B) Balkanlar’a geçişin kolaylaşması
C) Osmanlılar’ın denizlere ulaşması
D) Osmanlılar’ın donanmaya sahip olması

6- ”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Adaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması
B) Bizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması
C) İslamiyet’i Balkanlara yayması
D) Merkezi otoriteyi güçlü tutması

7- Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi
II. Devşirme sistemini uygulaması
III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi
IV.Fetret Devri’ni yaşaması
gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve IV

8-Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı’na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
B) Hıristiyan gençlerin devşirildiği
C) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
D) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı

9-Osmanlı Devleti ‘nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.
Buna göre;
I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek
II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak
III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek
gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

10-Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.
Bu uygulama ile;
I. Üretimi denetlemek
II. Devlete asker yetiştirmek
III.Toprakları değerlendirmek
yargılarından hangileri amaçlanmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

11- Rodos’un Fethi + Preveze Deniz Savaşı + Kıbrısın Fethi = ?
Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.
B) Haçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.
C) Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.
D) Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanıderya olmuştur.

12- Aşağıdakilerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de ticaretin Osmanlıların denetimine girmesini sağlamıştır?
I- Amasra
II- Kıbrıs
III- Trabzon
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

13- Fatih Sultan Mehmet;
• Cenevizlilerden Amasra’yı almış,
• Trabzon İmparatorluğu’na son vermiş,
• Kırım’ı Osmanlı’ya bağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır?
A) Sanat
B) Tarım
C) Bilim
D) Ticaret

14- Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hıristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu.
Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;
I- dinî
II- iktisadi
III- siyasi
IV- askerî
alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, III ve IV

15- Sinop Osmanlı Devletinin Karadeniz’de yaptığı seferlerde üs olarak kullanılıyordu. Rusya 1853’te ani bir baskınla Osmanlı donanmasını ve tersanesini yakmıştır.
Rusya’nın bu şekilde davranmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Osmanlı Devletinin İngiltere ve Rusya’dan yardım almasını engellemeyi
B) Herhangi bir durumda kendine ait Karadeniz kıyılarının güvenliğini biraz daha artırmayı
C) Karadeniz’i tarafsız bir bölge haline getirmeyi
D) Osmanlı Devletindeki azınlıkların haklarını koruyucu bir rol üstlenmeyi

16- Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı’dan borç para alabilmek
B) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
C) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek
D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek

17- -Osmanlı Kilim ve halı motifleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir
-Mozart’ın Saray Kıskançlıkları adlı balesinin konusu Topkapı Sarayında geçmektedir.
Bu bilgilere dayanarak
I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir
II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur
III.Türk sanatı Avrupa sanatını etkilemiştir.
yorumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

18- 1718-1730 yılları arasında batıdan ilk yeniliklerin getirildiği dönem olan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatına en çok etki eden bir yenilik olmuştur?
A) Yeniçerilerden Tulumbacılar ocağının oluşturulması
B) Avrupa’dan çiçek aşısının getirilmesi
C) Matbaanın kurulması
D) İstanbul’da kumaş fabrikasının açılması

19- -Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren “Yeniçeri müziği” diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa’da, onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur.
-Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir.
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Mehterin kimler tarafından icat edildiğine
B) Mehteran bölüğünün kaç kişiden oluştuğuna
C) Mehterin ekonomik maliyetinin ne kadar olduğuna
D) Mehter takımının Avrupaya etkisine

20- Osmanlı devleti ileri olduğu dönemlerde Avrupa’ya kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda üstünlük sağlarken özellikle gerileme döneminden itibaren Avrupa’dan etkilenmeye başlamıştır.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi Avrupa’ya etkimiz olarak gösterilemez?
A) Çeşitli tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzının işlemesi
B) Avrupa mimarisi tarzında Osmanlı’da pek çok saray, köşk, çeşme vb. eser yapılması.
C) Türk halılarının Avrupalıların evlerini süslemesi
D) Mehter müziğinden esinlenen Avrupalılar pek çok eserlerinde bundan yararlanması

Birey Ve Toplum

 

Birey Ve Toplum

Başla

Birey Ve Toplum

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Birey Ve Toplum
1- Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve durumu yorumlayan mesajlar taşır. Bu yüzden olumlu bir iletişimde “Sen Dili” yerine “Ben Dili” kullanılması gerekmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime örnektir?
A) Niye her zaman yaramazsın
B) Görevlerini yerine getirmemen beni üzüyor
C) Ne zaman işini düzgün yaptın ki
D) Bir kerede uslu dursan ne olur

2- İletişimin unsurları etkili anlatım ve iyi bir dinleyici olmadan geçer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde olması gereklidir?
A) Yüksek sesle konuşmak
B) Kendi düşüncelerimizi karşıdakine kabul ettirmeye çalışmak
C) Karşıdaki konuşurken başka işle uğraşmamak
D) Karşıdakinin sözlerine müdahale etmek

3- Ahmet Bey işini büyüttüğü için yeni bir işhanına taşınmış ve bürosunu yerleştirmekle uğraşıyordu. Yan tarafındaki Hasan Bey de yorulan yeni komşusuna biraz yardım etmiş ve mola verdiklerinde soğuk bir şeyler ısmarlamıştır.
Yaşanan bu olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ahmet Bey yeni taşındıkları işhanında kötü karşılanmışlardır.
B) Ahmet Bey iyi komşuluk ilişkilerine henüz alışamamışlardır.
C) Hasan Bey iyi bir iletişim örneği sergile­miştir.
D) Ahmet Bey yeni işhanından memnun değildir.

4- Dinlemeyi engelleyen etmenler çevresel ve kişisel olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide bulunması gereken özelliklerden birisi olamaz?
A) Başkalarına saygı duymak
B) Kendi düşüncesine daha fazla önem vermek
C) Başka insanları olduğu gibi kabul etmek
D) Diğer kişilerle empati kurmak

5- Yaşadığımız olaylar karşısında bazen doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanırız
Buna göre, yaşadığımız olaylarda ilk olarak hangi düşünce ile devam edersek iletişimde zor durumlara düşmemiş oluruz?
A) Karşıdakinin haklı olduğunu düşünmeliyiz
B) Hep kendimizin haklı olacağını düşünmeliyiz
C) Kendimizi karşıdakinin yerine koymalıyız
D) Karşıdakinin hata yapmasını beklemeliyiz

6- Karşısındaki kişinin ne düşündüğünü anlaya­bilme ve onun düşüncelerine ortak olabilme­ye “empati” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi empati kurmaya örnek olarak gösterilemez?
A) Yazılıdan yüksek puan aldığına ben de çok sevindim.
B) Bu filmi neden seyrettiğini anlayamıyorum.
C) Yeni yerler görmek için seyahat etmeyi sevdiğini anlıyorum.
D) Ben de senin gibi, kurallara uymayan öğrencilerin ne yapmak istediğini anlamıyorum.

7- Betül her akşam eve geldiğinde babasına okulda yaptıklarını anlatmaya çalışmaktadır. Babası ise Betül’ü televizyon izlerken dinlemektedir. Ancak bir süre sonra, Betül babasına okulda yaptıklarını anlatmayı bırakmıştır.
Betül ile babası arasında yaşanan iletişim probleminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüz yüze iletişim kurulmaması
B) Betül’ün hep iyi olayları anlatması
C) Baba’nın Betül’ü inandırıcı bulmaması
D) Betül’ün çok heyecanlı anlatması

8- Hitabet gücü yüksek olan kişiler, düzgün anlaşılır bir dille konuşmanın yanında bazı özellikleri de vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi olamaz?
A) El ve kol hareketleriyle konuşmasını destek­leme
B) Sürekli aynı ses tonunu kullanma
C) Dinleyicilerle göz temasını sağlayabilme
D) Jest ve mimiklerini kullanma

9- İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır İletişim olumlu ve olumsuz iletişim olarak ikiye ayrılır
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumlu bir iletişim kurmada diğerlerine göre daha etkili olur?
A) Ben sizden büyük olduğum için sizin konuşmanızı dinlememe gerek yok
B) Kimse bana nasıl hareket edeceğimi söyleyemez.
C) Elinize sağlık, yemek çok lezzetli olmuş
D) Sen bu kafayla sınavda başarılı olamazsın.

10- Bazı problemlerin nedenleri, insanların birbirlerini dinlememelerinden ya da iletişim çatışmaları yaşamalarından kaynaklanmaktadır
Bu durum aşağıdakilerden hangisi daha çok ilişkilidir?
A) İyi iletişim kurarak birbirini dinleyen ve anlayan bireyler daha az kavga etmektedir.
B) İletişim her zaman olumsuzluklara neden olmaktadır.
C) Empati iletişimi kolaylaştıran bir unsurdur.
D) Son yıllarda insanlar arasında iletişim azalmaktadır.

11- İki gün önce meydana gelen Pakistan depreminden sonra çevremdeki insanlar bölgeye yardım gönderiyorlardı. Bense “Ülkemizde de muhtaç insanlar var.” diyordum. Bir haftadır arızalı olan televizyonum o akşam tamirden gelmişti. Haberlerde deprem görüntülerini izledim, çok etkilendim. Ertesi gün bir banka aracılığıyla bende yardım gönderdim.
Parçaya göre bu kişinin, depremzedelere yardım konusunda daha duyarlı hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Komşuları
B) Arkadaşları
C) Doğal afetler
D) Kitle iletişim araçları

12- I- Üretilen bilgiler, dünyanın her yerine kolayca yayılmıştır.
II- Toplumdan kopuk bireylerin sayısında artış yaşanmıştır.
III- Uluslar, birbirlerini daha yakından tanıma imkânı bulmuştur.
IV- Kuşaklar arası kültürel çatışma daha belirgin bir hâle gelmiştir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri, kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerini dile getirmektedir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

13- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının insanlara sağladığı faydalar arasında bulunmaz?
A) Gündemi takip ederek bilgi sahibi olmaktadır.
B) Eğlenceli zaman geçirmektedir.
C) Dünyanın farklı yerlerindeki olaylardan haberdar olmaktadır.
D) Aile içinde etkileşimi arttırmaktadır.

14- Kitle iletişim araçlarının, insanları bilgilendirmenin, onlara dünyada olup bitenler hakkında haber iletmenin yanında insanları eğlendirme ve insanların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama gibi bir işlevi de vardır.
Buna göre kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden öncelikle hangisi söylenebilir?
A) Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını sağladığı
B) Kültürel ayrılıkları ortadan kaldırdığı
C) İnsanlar üzerinde çok yönlü bir şekilde etkili olduğu
D) Toplumsal çatışmaların önüne geçtiği

15- Hızla gelişen teknoloji sayesinde Kitle İletişim Araçlarının hayatımızdaki rolü artmaktadır. Dünyanın bir ucundaki olayları anında görebilmekteyiz. Ancak bu hızlı gelişim bazı sorunlarda çıkarmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
A) Haberlerin güvenirliği azalabilir
B) Doğru ile yanlış bilgiyi ayırt etme zorlaşır
C) İletişim kargaşası ortaya çıkar
D) Her yerde iletişim yaygınlaşmıştır

16- Önceki yıllarda İran, Pakistan ve Yunanistan’da meydana gelen doğal afetleri televizyondan izleyen vatandaşlarımız ve çeşitli kuruluşlarımız daha sonra bu ülkelere çeşitli yardımlar göndermiştir.
Bu bilgilere bakarak Kitle İletişim Araçları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?
A) Kitle İletişim araçları toplumun eğitim düzeyini yükseltmeye katkı sağlar
B) Vatandaşlık görevlerimizi bilmemizi sağlar
C) İnsanlar arası etkileşimi artırarak, dayanışmaya katkı sağlar
D) Depreme karşı alınacak tedbirleri öğretir

17- Günümüzde televizyon, radyo, bilgisayar, uydu yayınları gibi kitle iletişim araçları etkileşimi hızlandırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçla­rının olumlu özelliklerinden değildir?
A) Dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olunabilmektedir.
B) Internet erişimi ile sosyalleşmeyi azalmaktadır.
C) Yeni düşünceleri, haberleri kısa sürede geniş kitleler ulaştırır
D) Kamuoyu oluşturmada en etkili araçtır.

18- İnsanlar herhangi bir konu hakkında bilgiye ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarından faydalanabilir.
Bu cümlede kitle iletişim araç­larının hangi özelliği üzerine vurgu yapılmıştır?
A) KİA her zaman doğru bilgi verir.
B) KİA sayesinde çeşitli bilgilere ulaşabiliriz.
C) KİA kamuoyu oluşturur.
D) KİA eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar.

19- İlk insanlar ateş ve duman ile haberleşirken İlk çağdan itibaren yazı kullanılmış geçen yüzyıl telgraf kullanılırken günümüzde telefon, internet gibi anında sesli ve görüntülü iletişim başlamıştır.
Buna göre iletişimin tarihsel süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İletişimin ilk insanlardan itibaren başladığına
B) İletişim araçlarının zamanla geliştiğine
C) İletişim araçlarını her topluluk aynı anda kullandığına
D) İletişim araçları değiştikçe iletişimin kalitesi de artmıştır

20- Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri çalışmalarını ve mücadele ettikleri sorunları halka anlatmak için kitle iletişim araçları kullanır ve çözümü için uğraşır.
Kitle iletişim araçlarıyla ilgili verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kamuoyu oluşturmada önemli bir rol oynar.
B) Bir yerde çıkan sorunu geniş kitlelere ulaştırır
C) Herhangi bir konuda toplumsal duyarlılık oluşturur
D) Tüm sorunları çözer

Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar

Başla

Küresel Bağlantılar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
B) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını
değiştirirler.
C) Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız.
D) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır.
B) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.
C) Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez.
D) Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır.
3. “Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İhracat
B) İthalat
C) Takas
D) Etkileşim

4. “İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Turizm
B) Ticaret
C) Seyahat
D) Ulaşım

5.”……… dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) NATO
B) BM
C) UNESCO
D) UNİCEF
6. ………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) NATO
B) BM
C) UNESCO
D) UNİCEF

7. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İhracat
B) İthalat
C) Takas
D) Etkileşim

8. ‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
A) Ticaretin kolaylaşmasını sağlar
B) malların kolay taşınmasını sağlar
C) üretimin yavaşlamasını sağlar
D) kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar

9. Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
A) Bilim
B) Sanat
C) Edebiyat
D) Müzik

10. Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaretle uğraşanların artması
B) Ulaşım araçlarının artması
C) Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
D) Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması

11. İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
A) Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
B) İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
C) İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.
D) İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.

12. Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır,
karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;
I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması
II. Ön yargıların ortadan kalkması
III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I,II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
A) İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
B) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
C) İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
D) İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
14. Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir?
A) Mostar Köprüsü
B) Piramitler
C) Özgürlük Anıtı
D) Kapadokya

15. Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir?
A) “Firavun” adı verilen kralları için mezar olarak yapılmıştır.
B) Mısır hazinelerini saklamak için yapılmıştır.
C) Yapıldıkları dönemde otel olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır.
D) Firavunlar için konut olarak yapılmıştır.

16. Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanların ihtiyaçlarının tamamen birbirine benzediği
B) Ülkelerin birbirinden farklı ürünler ürettiği
C) Ticaretin hem ülke içinde hem ülke dışında yapıldığı
D) Ticaretin insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıktığı

17. Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İletişim araçlarının insanların hayatına kolaylıklar sağladığı
B) Ticarette yaşanan gelişmelerin iletişim ile paralel olduğu
C) İletişim sorunlarının tamamıyla çözüme kavuştuğu
D) İnsanların ürün ya da hizmete ulaşmasının iletişim araçlarıyla kolaylaştığı

18. Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir. Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yüzyıllar boyu süren birikimlerin sonucunda oluştuğu
B) Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu
C) Bütün insanların ortak mirastan yararlanamadığı
D) Maddi ve manevi ögeleri içinde barındırdığı

19. Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır?
A) Mısır
B) Suriye
C) Çin
D) Hindistan

20. Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez?
A) Ülkelerin ekonomisini geliştirir.
B) Kültürel alışveriş yaşanır.
C) Devletler arası ilişkiler artar.
D) Tüm toplumları birbirine yakınlaştırır.

Etkin Vatandaşlık

 

6.Sınıf Etkin Vatandaşlık

6.Sınıf Etkin Vatandaşlık

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
A
Tüketici Mahkemesi,
B
Bölge İdare Mahkemesi,
C
Reklam Kurulu,
D
Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
Soru 2
Tüketici Hakların Koruma Yasası'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Üretici; hakem heyetinin kararından memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.
B
Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il­çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır.
C
Tüketici bir ay içerisin­de itiraz edebilir.
D
Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir.
Soru 3
 • Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
 • Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy­gusunu artırır.
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş­mesini sağlar.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
 • Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
 • Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı­zı sağlar.
 • Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
 • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar­dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
 • İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
 • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir.
  Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır?
A
9
B
8
C
10
D
7
Soru 4
Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir?
A
Tüketici
B
Tüccar
C
Aracı
D
Üretici
Soru 5
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
A
Kaymakamlıklar,
B
Muhtarlıklar,
C
Belediyeler,
D
Defterdarlık
Soru 6
Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir?
A
Üretilen malın kaliteli, sağlığa uygun ve ucuz olmasını sağlamak.
B
Üretilen malın tüketiciye ulaşmasını sağlamak.
C
Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar­larını giderici, önlemler almak,
D
Hakem heyeti kararlarının yasalara uygunluğunu sağlamak.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
A
İtiraz etme hakkı,
B
Vergi verme hakkı,
C
Tüketici Hakları Hakem Heyeti,
D
Dilekçe verme hakkı,
Soru 8
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
B
Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
C
Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.
D
Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
A
Tüketici Haklan Merkezi,
B
Belediyeler,
C
Sağlık Bakanlığı
D
Tüketici Hakları Derneği,
Soru 10
Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum­luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Gizliliğe
B
Kanunlar
C
Gelenek ve görenekleri
D
Örf ve adetlere
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

1. Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum¬luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kanunlar
B) Gelenek ve görenekleri
C) Örf ve adetlere
D) Gizliliğe

2. Tüketici Hakların Koruma Yasası’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüketici bir ay içerisin¬de itiraz edebilir.
B) Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir.
C) Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il¬çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır.
D) Üretici; hakem heyetinin kararından memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.

3. Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir?
A) Aracı
B) Üretici
C) Tüketici
D) Tüccar

4. Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir?
A) Üretilen malın kaliteli, sağlığa uygun ve ucuz olmasını sağlamak.
B) Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar¬larını giderici, önlemler almak,
C) Üretilen malın tüketiciye ulaşmasını sağlamak.
D) Hakem heyeti kararlarının yasalara uygunluğunu sağlamak.

5. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula¬bilecek yerlerden birisi değildir?
A) Belediyeler,
B) Tüketici Hakları Derneği,
C) Sağlık Bakanlığı
D) Tüketici Haklan Merkezi,

6. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula¬bilecek yerlerden birisi değildir?
A) Tüketici Mahkemesi,
B) Reklam Kurulu,
C) Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
D) Bölge İdare Mahkemesi,

7. Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son¬rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku¬rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
A) Belediyeler,
B) Kaymakamlıklar,
C) Defterdarlık
D) Muhtarlıklar,

8. Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
A) Dilekçe verme hakkı,
B) Vergi verme hakkı,
C) İtiraz etme hakkı,
D) Tüketici Hakları Hakem Heyeti,

9. Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama¬cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
B) Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya¬salarla güvence altına alınmıştır.
C) Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so¬runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
D) Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.

• Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
• Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy-gusunu artırır.
• Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an¬laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş¬mesini sağlar.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
• Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
• Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı¬zı sağlar.
• Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
• Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar¬dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
• İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
• Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha¬yatı üzerindeki etkilerini öğretir.
10. Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

 

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Başla

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. 1. İnsan gücü
2. Hammadde
3. Kapital
Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?
A) 1
B) 1 ve 2
C) 1,2 ve 3
D) 1 ve 3

2. İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim özellikleri
B) Ekonomik faaliyetler
C) Bitki örtüsü
D) Nüfus yoğunluğu

3. Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez?
A) Ülkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu.
B) Toprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu.
C) İklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu.
D) Ülkede sanayinin geliştiğini

4. 1. Çiftçi
2. Ekmek
3. Buğday
4. Fırın
5. Un
Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur?
A) 1- 3 – 5 – 4 – 2
B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4
D) 1 – 3 – 2 – 4 – 5

5. Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması; 1. Yağış düzeni 2. Tarım alanlarının azalması 3. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) Yalnız 3

6. Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?
A) ithalat
B) ihracat
C) ekonomi
D) ticaret

7. Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?
A) sermaye
B) toprak
C) hammadde
D) güç

8. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir?
A) pirinç
B) arpa
C) buğday
D) zeytin

9. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
A) para, yol, zaman
B) insan gücü, sermaye, hammadde
C) iklim, enerji, sermaye
D) sermaye, hammadde, zaman

10. Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir?
A) ticaret
B) ithalat
C) ihracat
D) ekonomi

11. Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?
A) Baharda yağmurun bol olduğu
B) Kışların ılık olduğu
C) Kışların kar yağışlı olduğu
D) Yazların kurak olduğu

12. Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?
A) Tarım
B) Ticaret
C) Balıkçılık
D) Madencilik

13. Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir?
A) Çiftçi
B) Satıcı
C) Girişimci
D) Üretici

14. Batı Akdeniz kıyılarımızda ……………… dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir.
Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarıma
B) Ticarete
C) Turizme
D) Balıkçılığa

15. Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?
A) İstanbul
B) Hakkari
C) Amasya
D) Artvin

16. Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur?
A) Pamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) Tütün-Karadeniz Bölgesi
C) Mercimek-Akdeniz Bölgesi
D) Zeytin-Karadeniz Bölgesi

17. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?
A) Pamuk
B) Susam
C) Zeytin
D) Buğday

18. Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?
A) Marmara Bölgesi
B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi

19. Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz.
A) Balıkçılık-Urfa
B) İpekböcekçiliği-Bursa
C) Taşkömürü-Rize
D) Çay -Zonguldak

20. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
A) İnsan gücü, hammadde ve sermaye
B) İnsan gücü, iklim ve deniz
C) Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin
D) Sermaye turizm ve tarım

1 2 3 6