İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

 

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Başla

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.Aşağıdaki dağlardan hangisi diğerlerine göre Türkiye’nin daha batısında yer alır?
A) Nemrut
B) Ağrı
C) Süphan
D) Erciyes

2.Aşağıdakilerden hangisi delta ovası özelliği taşımaz?
A) Bafra
B) Altınbaşak (Harran)
C) Çukurova
D) Çarşamba

3. Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle; aşağıdaki göllerden hangisinin kapladığı alanda daha çok daralma olur?
A) Sapanca Gölü
B) Van Gölü
C) Eğirdir Gölü
D) Tuz Gölü

4. Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Sıradağları içinde yer almaz?
A) Toroslar
B) Küre
C) Canik
D) Ilgaz

5. İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?
A) Çoruh Nehri
B) Atatürk Barajı
C) Van Gölü
D) Erciyes Dağı

6.Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Yeryüzü şekillerinin
B) Bitki örtüsünün
C) Yerel saat farklılıklarının
D) Yeraltı kaynaklarının
7. İklimin, insan faaliyetlerine etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hem yaz hem de kış turizmi faaliyetlerinin yapılmasına imkân verir.
B ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmadığı için bitkisel ürün çeşidi de azdır.
C ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hayvansal üretim faaliyetlerinin de çeşitlenmesini sağlamıştır.
D ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, insan faaliyetlerinin çeşitlenmesinde etken olmuştur. 8. Coğrafi özellikler, insanların yerleşme biçimlerini ve nüfus yoğunluğunu etkiler.
Bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Çok sık ve gür orman alanları, yerleşmeyi arttırır. Bitki örtüsünün hiç olmadığı yerlerde de yerleşmeler fazladır.
B ) Türkiye’deki yerleşmelerin çoğu, yükseltinin az olduğu yerlerde yapılmıştır.
C ) Yükseltinin ve eğimin fazla olduğu yerlerde yerleşmeler azdır.
D ) Yağışın fazla olduğu yerlerde yerleşmeler de fazladır, yağışın az olduğu yerlerde yerleşmeler de azdır. 9. I. Çölleşme
II. Su kirliliği
III. Gürültü kirliliği
IV. Hava kirliliği
V. Toprak kirliliği
Yukarıdakilerden hangileri, doğal ortamın değiştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek
çevre sorunlarındandır?
A ) II, III, IV ve V
B ) I, II, III, IV ve V
C ) I, II, IV ve V
D ) II, IV ve V 10. İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
A) Giyim
B) Ekonomi
C) Eğitim
D) Gelenek ve görenekler.
11. Mustafa’nın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cılız bitkilerin
B) Ormanların
C) Gür otların
D) Pamuğun

12. İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?
A) Zengin bitki örtüsünün
B) Yoğun sanayi kuruluşlarının
C) Uygun iklim şartlarının
D) Gelişmiş ulaşım sistemlerinin

13.Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?
A) Konya
B) Zonguldak
C) Edirne
D) Adana

14. Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler¬deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
A) Ege Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
15. Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel¬liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
A) Taşkömürü yataklarının yer almasında
B) Çay üretilen tek bölge olmasında
C) Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
D) Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında

16. • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
• Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
• Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
• Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?
A) Deprem
B) Çığ
C) Erozyon
D) Toprak Kayması

17. Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
A) Heyelan
B) Çığ
C) Kuraklık
D) Deprem

18. Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti.
Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?
A) Ağaçlandırma çalışmaları
B) Sağlam konutlar yapmak
C) Su kaynaklarını aşırı kullanmak
D) Büyükbaş hayvancılığa önem vermek

19. • Aşırı yağış
• Eğimli arazi
• Bitki örtüsünün tahribi
Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?
A) Sel
B) Deprem
C) Yangın
D) Kuraklık
20. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.