İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

7.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

TEBRİKLER.

7.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?
A
Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak
B
Suç işlenmesini önlemek
C
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
D
Kamu mallarını korumak
Soru 2
İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?
A
Kışların uzun ve sert oluşu
B
Ulaşım güçlükleri
C
Ürün çeşidinin azlığı
D
Yağışların yetersizliği
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?
A
Yükselti
B
Sanayi faaliyetleri
C
Akarsular
D
İklim özellikleri
Soru 4
İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.
Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?
A
Haberleşme
B
Özel yaşamın gizliliği
C
Yerleşme ve seyahat
D
Düşünceyi açıklama
Soru 5
Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?
A
İklim koşullarının elverişli olmasının
B
Ormanların geniş yer kaplamasının
C
Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının
D
Balıkçılık faaliyetlerinin
Soru 6
Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?
A
Sağlık hizmetleri
B
Gelişmiş iş imkânları
C
Eğitim olanakları
D
Barınma ihtiyaçları
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak nitelendirilebilir?
A
Denizlili bir öğrencinin İstanbul’da yüksek öğretim görmesi
B
Aydın’lı bir vatandaşın İzmir’de iş hayatına atılması
C
Almanya’da gurbetçi olan bir vatandaşımızın Askerlik görevi için Türkiye’ye gelmesi
D
İzmirli bir öğrencinin İstanbul Üniversitesini bitirip Amerika’da bir şirkette işe başlaması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
A
Maden
B
Mimarî
C
Turizm
D
Endüstri
Soru 9
Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A
Doğumların artmasının
B
Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
C
Konut yapımının hızlanmasının
D
Ölümlerin azalmasının
Soru 10
Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?
A
Savaş zamanı
B
Seferberlik zamanı
C
Seçim zamanı
D
Olağanüstü hal
Soru 11
Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?
A
İskenderun
B
Marmaris
C
Seydişehir
D
Batman
Soru 12
Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?
A
Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması
B
İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi
C
Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması
D
Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
Soru 13
Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?
A
Ege Denizi kıyıları
B
Kuzeydoğu Anadolu
C
Marmara Denizi çevresi.
D
Türkiye'nin güney kıyıları
Soru 14
Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?
A
Nüfus artış hızı
B
Kentsel nüfus oranı
C
Nüfusun eğitim düzeyi
D
Yüz ölçümü
Soru 15
Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A
Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına
B
İlçe dışına olan göçlerin artmasına
C
Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına
D
Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına
Soru 16
Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?
A
Sık sık seyahat etmek istemeleri
B
Gidecekleri ülkelerde rahat çalışma olanaklarının olması
C
Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması
D
Mesleklerinin ülkelerinde yeterince yaygın olmaması
Soru 17
Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir bölgede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştırma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının  birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun giderek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmenine sormuştur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar'a verdiği yanıt olabilir?
A
Ölüm oranının azalması
B
Teknolojinin gelişmesi
C
Doğum oranına artış olması
D
Bölgenin dışarıdan göç alması
Soru 18
Anayasamızın 23.maddesine göre;  

-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.

 

-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?
A
İşsizliği önlemek
B
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
C
Kamu mallarını korumak
D
Suç işlenmesini engellemek
Soru 19
1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A
Doğum oranının yüksek olmasına
B
Göçle gelenlerin çoğalmasına
C
Çocuk ölümlerinin az olmasına
D
Evli nüfusun fazla olmasına
Soru 20
Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?
A
Adana
B
İstanbul
C
Muğla
D
Hakkâri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler
1. Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?
A) Batman
B) Seydişehir
C) Marmaris
D) İskenderun

2. İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?
A) Yağışların yetersizliği
B) Kışların uzun ve sert oluşu
C) Ulaşım güçlükleri
D) Ürün çeşidinin azlığı

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
A) Turizm
B) Endüstri
C) Maden
D) Mimarî

4. 1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Doğum oranının yüksek olmasına
B) Evli nüfusun fazla olmasına
C) Çocuk ölümlerinin az olmasına
D) Göçle gelenlerin çoğalmasına

5. Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A) Konut yapımının hızlanmasının
B) Doğumların artmasının
C) Ölümlerin azalmasının
D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

6- Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?
A) Bursa’da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
B) Zonguldak’ta taş kömürü madeninin çıkarılması
C) İstanbul’da sanayi sektörünün önde gelmesi
D) Iğdır’ın Türkiye’nin en doğusunda bulunması

7- Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?
A) Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması
B) Gidecekleri ülkelerde rahat çalışma olanaklarının olması
C) Mesleklerinin ülkelerinde yeterince yaygın olmaması
D) Sık sık seyahat etmek istemeleri

8- Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A) İlçe dışına olan göçlerin artmasına
B) Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına
C) Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına
D) Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına

9- Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?
A) Gelişmiş iş imkânları
B) Eğitim olanakları
C) Sağlık hizmetleri
D) Barınma ihtiyaçları

10- Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?
A) Kuzeydoğu Anadolu
B) Ege Denizi kıyıları
C) Marmara Denizi çevresi.
D) Türkiye’nin güney kıyıları

11- İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.
Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?
A) Haberleşme
B) Yerleşme ve seyahat
C) Düşünceyi açıklama
D) Özel yaşamın gizliliği

12- Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak nitelendirilebilir?
A) Denizlili bir öğrencinin İstanbul’da yüksek öğretim görmesi
B) İzmirli bir öğrencinin İstanbul Üniversitesini bitirip Amerika’da bir şirkette işe başlaması
C) Aydın’lı bir vatandaşın İzmir’de iş hayatına atılması
D) Almanya’da gurbetçi olan bir vatandaşımızın Askerlik görevi için Türkiye’ye gelmesi

13- Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?
A) Kamu mallarını korumak
B) Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak
C) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
D) Suç işlenmesini önlemek

14- Anayasamızın 23.maddesine göre;
-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.
-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?
A) Kamu mallarını korumak
B) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
C) İşsizliği önlemek
D) Suç işlenmesini engellemek

15- Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?
A) Seçim zamanı
B) Seferberlik zamanı
C) Savaş zamanı
D) Olağanüstü hal

16- Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?
A) Adana
B) İstanbul
C) Muğla
D) Hakkâri

17- Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?
A) Balıkçılık faaliyetlerinin
B) İklim koşullarının elverişli olmasının
C) Ormanların geniş yer kaplamasının
D) Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının

18- Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir bölgede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştırma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun giderek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmenine sormuştur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar’a verdiği yanıt olabilir?
A) Ölüm oranının azalması
B) Doğum oranına artış olması
C) Bölgenin dışarıdan göç alması
D) Teknolojinin gelişmesi

19- Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?
A) Yüz ölçümü
B) Nüfus artış hızı
C) Kentsel nüfus oranı
D) Nüfusun eğitim düzeyi
20- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?
A) Yükselti
B) Sanayi faaliyetleri
C) İklim özellikleri
D) Akarsular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.