Kültür Ve Miras

Temmuz 31 15:44 2018 Print This Article

 

7.Sınıf Kültür Ve Miras

TEBRİKLER.

7.Sınıf Kültür Ve Miras

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

-Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren "Yeniçeri müziği" diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa'da, onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur.

 

-Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir.

Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A
Mehterin kimler tarafından icat edildiğine
B
Mehter takımının Avrupaya etkisine
C
Mehteran bölüğünün kaç kişiden oluştuğuna
D
Mehterin ekonomik maliyetinin ne kadar olduğuna
Soru 2
Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı'na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A
Hıristiyan gençlerin devşirildiği
B
Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı
C
Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
D
Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
Soru 3
Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Batı’dan borç para alabilmek
B
Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek
C
Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek
D
Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
Soru 4
Osmanlı Devleti 'nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.
Buna göre;

I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek

II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak

III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek

gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
Soru 5
Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans'a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu'daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A
Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde
B
Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına
C
Bizans'ta taht kavgalarının çıkmasında
D
Osmanlı'nın denizlerde güçlenmesinde
Soru 6
1718-1730 yılları arasında batıdan ilk yeniliklerin getirildiği dönem olan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatına en çok etki eden bir yenilik olmuştur?
A
Avrupa’dan çiçek aşısının getirilmesi
B
Yeniçerilerden Tulumbacılar ocağının oluşturulması
C
İstanbul’da kumaş fabrikasının açılması
D
Matbaanın kurulması
Soru 7
-Osmanlı Kilim ve halı motifleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir -Mozart’ın Saray Kıskançlıkları adlı balesinin konusu Topkapı Sarayında geçmektedir. Bu bilgilere dayanarak

I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir

II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur

III.Türk sanatı Avrupa sanatını etkilemiştir.

yorumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 8
Fatih Sultan Mehmet;
  • Cenevizlilerden Amasra’yı almış,
  • Trabzon İmparatorluğu’na son vermiş,
  • Kırım’ı Osmanlı’ya bağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır?
A
Sanat
B
Tarım
C
Ticaret
D
Bilim
Soru 9
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;

I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi

II. Devşirme sistemini uygulaması

III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi

IV.Fetret Devri’ni yaşaması

gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız IV
D
II ve IV
Soru 10
Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır.
Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir?
A
Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması
B
Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
C
Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması
D
Ticaret yolları üzerinde bulunması
Soru 11
Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre,

I. Divanın kurulması

II.Medresenin açılması

III.Düzenli ordunun kurulması

Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?
A
I ve II
B
II,III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 12
Rodos'un Fethi + Preveze Deniz Savaşı + Kıbrısın Fethi = ?
Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A
Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.
B
Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanıderya olmuştur.
C
Haçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.
D
Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.
Soru 13
Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Bal-kanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için,

I. Egemenlik alanını geliştirme,

II. Kısa sürede büyüme,

III.Balkanlarda dini birliği sağlama

gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
Soru 14
Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hıristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu.
Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;

I- dinî

II- iktisadi

III- siyasi

IV- askerî

alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
III ve IV
Soru 15
Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.
Bu uygulama ile;

I. Üretimi denetlemek

II. Devlete asker yetiştirmek

III.Toprakları değerlendirmek

yargılarından hangileri amaçlanmıştır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 16
Osmanlı devleti ileri olduğu dönemlerde Avrupa’ya kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda üstünlük sağlarken özellikle gerileme döneminden itibaren Avrupa’dan etkilenmeye başlamıştır.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi Avrupa’ya etkimiz olarak gösterilemez?
A
Türk halılarının Avrupalıların evlerini süslemesi
B
Çeşitli tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzının işlemesi
C
Avrupa mimarisi tarzında Osmanlı'da pek çok saray, köşk, çeşme vb. eser yapılması.
D
Mehter müziğinden esinlenen Avrupalılar pek çok eserlerinde bundan yararlanması
Soru 17
Osmanlı Devleti'nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi'nde Karesi Beyliği'nin Osmanlılar'a katılması ile başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?
A
Osmanlılar'ın donanmaya sahip olması
B
Balkanlar'a geçişin kolaylaşması
C
Osmanlılar'ın denizlere ulaşması
D
Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması
Soru 18
”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır."
Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A
Adaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması
B
Merkezi otoriteyi güçlü tutması
C
İslamiyet’i Balkanlara yayması
D
Bizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması
Soru 19
Sinop Osmanlı Devletinin Karadeniz’de yaptığı seferlerde üs olarak kullanılıyordu. Rusya 1853’te ani bir baskınla Osmanlı donanmasını ve tersanesini yakmıştır.
Rusya’nın bu şekilde davranmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Osmanlı Devletindeki azınlıkların haklarını koruyucu bir rol üstlenmeyi
B
Karadeniz’i tarafsız bir bölge haline getirmeyi
C
Herhangi bir durumda kendine ait Karadeniz kıyılarının güvenliğini biraz daha artırmayı
D
Osmanlı Devletinin İngiltere ve Rusya’dan yardım almasını engellemeyi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de ticaretin Osmanlıların denetimine girmesini sağlamıştır?

I- Amasra

II- Kıbrıs

III- Trabzon

A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Kültür Ve Miras
1- Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır
Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir?
A) Ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması
C) Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
D) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması

2- Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans’a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bizans’ta taht kavgalarının çıkmasında
B) Osmanlı’nın denizlerde güçlenmesinde
C) Osmanlı’nın kısa sürede büyümesinde
D) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına

3-Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Bal-kanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için,
I. Egemenlik alanını geliştirme,
II. Kısa sürede büyüme,
III.Balkanlarda dini birliği sağlama
gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II

4 – Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre,
I. Divanın kurulması
II.Medresenin açılması
III.Düzenli ordunun kurulması
Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II,III

5-Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi’nde Karesi Beyliği’nin Osmanlılar’a katılması ile başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
B) Balkanlar’a geçişin kolaylaşması
C) Osmanlılar’ın denizlere ulaşması
D) Osmanlılar’ın donanmaya sahip olması

6- ”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Adaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması
B) Bizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması
C) İslamiyet’i Balkanlara yayması
D) Merkezi otoriteyi güçlü tutması

7- Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi
II. Devşirme sistemini uygulaması
III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi
IV.Fetret Devri’ni yaşaması
gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve IV

8-Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı’na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
B) Hıristiyan gençlerin devşirildiği
C) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
D) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı

9-Osmanlı Devleti ‘nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.
Buna göre;
I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek
II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak
III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek
gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

10-Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.
Bu uygulama ile;
I. Üretimi denetlemek
II. Devlete asker yetiştirmek
III.Toprakları değerlendirmek
yargılarından hangileri amaçlanmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

11- Rodos’un Fethi + Preveze Deniz Savaşı + Kıbrısın Fethi = ?
Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.
B) Haçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.
C) Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.
D) Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanıderya olmuştur.

12- Aşağıdakilerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de ticaretin Osmanlıların denetimine girmesini sağlamıştır?
I- Amasra
II- Kıbrıs
III- Trabzon
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

13- Fatih Sultan Mehmet;
• Cenevizlilerden Amasra’yı almış,
• Trabzon İmparatorluğu’na son vermiş,
• Kırım’ı Osmanlı’ya bağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır?
A) Sanat
B) Tarım
C) Bilim
D) Ticaret

14- Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hıristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu.
Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;
I- dinî
II- iktisadi
III- siyasi
IV- askerî
alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, III ve IV

15- Sinop Osmanlı Devletinin Karadeniz’de yaptığı seferlerde üs olarak kullanılıyordu. Rusya 1853’te ani bir baskınla Osmanlı donanmasını ve tersanesini yakmıştır.
Rusya’nın bu şekilde davranmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Osmanlı Devletinin İngiltere ve Rusya’dan yardım almasını engellemeyi
B) Herhangi bir durumda kendine ait Karadeniz kıyılarının güvenliğini biraz daha artırmayı
C) Karadeniz’i tarafsız bir bölge haline getirmeyi
D) Osmanlı Devletindeki azınlıkların haklarını koruyucu bir rol üstlenmeyi

16- Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı’dan borç para alabilmek
B) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
C) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek
D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek

17- -Osmanlı Kilim ve halı motifleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir
-Mozart’ın Saray Kıskançlıkları adlı balesinin konusu Topkapı Sarayında geçmektedir.
Bu bilgilere dayanarak
I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir
II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur
III.Türk sanatı Avrupa sanatını etkilemiştir.
yorumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

18- 1718-1730 yılları arasında batıdan ilk yeniliklerin getirildiği dönem olan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatına en çok etki eden bir yenilik olmuştur?
A) Yeniçerilerden Tulumbacılar ocağının oluşturulması
B) Avrupa’dan çiçek aşısının getirilmesi
C) Matbaanın kurulması
D) İstanbul’da kumaş fabrikasının açılması

19- -Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren “Yeniçeri müziği” diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa’da, onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur.
-Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir.
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Mehterin kimler tarafından icat edildiğine
B) Mehteran bölüğünün kaç kişiden oluştuğuna
C) Mehterin ekonomik maliyetinin ne kadar olduğuna
D) Mehter takımının Avrupaya etkisine

20- Osmanlı devleti ileri olduğu dönemlerde Avrupa’ya kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda üstünlük sağlarken özellikle gerileme döneminden itibaren Avrupa’dan etkilenmeye başlamıştır.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi Avrupa’ya etkimiz olarak gösterilemez?
A) Çeşitli tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzının işlemesi
B) Avrupa mimarisi tarzında Osmanlı’da pek çok saray, köşk, çeşme vb. eser yapılması.
C) Türk halılarının Avrupalıların evlerini süslemesi
D) Mehter müziğinden esinlenen Avrupalılar pek çok eserlerinde bundan yararlanması

view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.