Küresel Bağlantılar

Temmuz 31 20:13 2018 Print This Article

 

Küresel Bağlantılar

Başla

Küresel Bağlantılar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

barış anlaşmaları için görüşmeler başlamıştır. Ülkeler arasında kalıcı barış sağlamak için Paris’te bir konferans düzenlenmiştir. Ancak bu konferansta bütün ka­rarlar yenen devletlerin istekleri doğrultusunda alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında bu durumun etkili olduğu söylenebilir?

A) Yenilen devletlerin anlaşmalara tepki göstermelerinin

B) Dünya barışının sağlanmasına ağırlık verilmesinin

C) Yenen devletler arasında anlaşmazlıkların yaşanmasının

D) Barış anlaşmalarının evrensel hükümler taşımasının

Soru 2

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında ordunun ihtiyacı olan erzak, araç ve gerece “Tekalif-i Harbiye” adı altında bedeli sonradan ödenmek üzere el koymuş, ancak tüm tedbirlere rağmen masraflar karşılanamayınca Almanya’dan borç alınmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin gös­tergesi değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan dışa bağlılığının arttığının

B) Osmanlı Devleti’nin savaşa girecek ekonomik güçten yoksun olduğunun

C) Almanya’nın ekonomik açıdan güç kaybettiğinin

D) Osmanlı halkının devletin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla topyekün seferber olduğunun

Soru 3

Avrupa devletleri, 19. yüzyılda Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasını çıkarlarına uygun olarak görmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durum ile ilgili değildir?

A) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’ni desteklemesi

B) Rusya’nın Boğazlara yerleşmek istemesi

C) Osmanlı Devleti’nin açık pazar ve ham madde kaynağı olarak görülmesi

D) Osmanlı Devleti’nin, 1856’da Avrupa devletler topluluğuna kabul edilmesi

Soru 4

Tarihin belki en kanlı, en dramatik ve Türk kahramanlıkları ile dolu olan Çanakkale cephesi, İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransız birliklerinin amaçlarına ulaşamayıp geri çekilmesiyle son bulmuştur. Bu durum,

I.ABD’nin savaşa girmesi

II.Türk ordusuna güvenin artması

III.İtilaf Devletlerinin prestij kaybetmesi Sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) Yalnız II

D) II ve III

Soru 5

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturya – Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkıldı. Türkiye, Çekoslavakya, Macaristan, Avusturya, Polonya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. Sömürgeciliğin adı manda sistemi oldu. Arabistan, Suriye, Irak gibi Osmanlı topraklarında İngiliz ve Fransız manda yönetimleri kuruldu. Bu bilgilerde Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından hangisine değinilmemiştir?

A) Sınırların değiştiğine

B) Çok uluslu devletlerin parçalandığına

C) Yenilen devletlere ağır mali yükümlülükler getirildiğine

D) Sömürge düzeninin manda sistemi adı altında devam ettirildiğine

Soru 6

Mustafa Kemal, savaşan askerin psikolojisini ve emrindeki bütün subayların, önemli anlardaki davranışlarını tek tek biliyor veya tahmin edebiliyordu. Orduda bulunan hiçbir subayla kıyaslanamayacak arazi bilgisine sahipti. Harita okuma ve alan araştırması konularında çok detaylı düşünüyordu. Karşı taraf komutanlarının zekâsını küçümsemiyor, kendini onların yerine koyarak ne yapabileceklerini önceden kestirebiliyordu. Bu yüzdende girdiği her savaşta başarılı oluyordu. Bu bilgilerde Mustafa Kemal’in askeri başarılarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğundan söz edilmemiştir?

A) Emrindeki askerleri çok iyi tanıması

B) Askerlik bilgisinin çok iyi olması

C) Düşmanını iyi tanıması

D) İstediği her türlü yardıma zamanında ulaşması

Soru 7

1,2 milyon asker sayısı ile I. Dünya Savaşana İtilaf blokunda katılan Rusya, savaşta umdu­ğunu bulamamış, ülkesinde iç ihtilalin çıkması üzerine savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak kayıplarının azalması

B) İtilaf Devletleri’nin Rusya’nın boşalttığı toprakları paylaşma konusunda anlaşmazlık yaşamaları

C) İtlaf Devletleri’nin Rusya’nın boşluğunu doldurmak için Amerika’nın desteğini sağlamaya çalışması

D) Çanâkkale Cephesi’nin kapanması

Soru 8

Çanakkale Cephesinde görev yapan Mustafa Kemal’in aldığı kararlar ve uygulamalar hem savaşın hem de Türk milletinin kaderini belirledi. Bu başarının ardındaki iki temel etken askeri ve araziyi tanımasıydı. Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Başarının temelinde bulunulan durumu iyi kavrama yatar.

B) Mustafa Kemal bu cephedeki başarısının ardından generalliğe yükseltilmiştir.

C) Asker ve arazinin iyi tanınması savaşın kazanılmasında önemli bir etkendir.

D) Mustafa Kemal’in yaptığı uygulamalar Çanakkale Cephesi’nin kaderini belirlemiştir.

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, geçmiş uygarlıklardan kalan ve insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen eserlerin korunması amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur?

A) Doğal Yaşamı Koruma Vakfı

B) Şehir tiyatroları

C) İl Genel Meclisi

D) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

Soru 10

Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyememiştir. Bu durum Milletler Cemiyeti’nin,

I.Tarafsızlığını koruyamaması

II.İleri gelen devletlerin etkisinde kalması

III.Bazı devletlerin çıkarlarına uygun hareket etmesi faaliyetlerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve lI

D) Hepsi

Soru 11

1750 li yıllarda İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılâbı, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan en önemli nedenlerden birisidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Köyden kente göçün arttığını

B) Sömürgecilik yarışının uluslararası rekabete dönüştüğünü

C) İnsan gücüne duyulan ihtiyacın azaldığını

D) Büyük fabrikaların kurulduğunu

Soru 12

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda Balkanlar ve Ege’deki üstünlüğünü kaybetmiştir. Balkan Savaşlarının aşağıdaki sonuçlarından hangisinin bu duruma yol açtığı savunulamaz?

A) Ege Adalarının Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin

B) Osmanlı Devleti’nin Meriç nehrinin batısındaki toprakları kaybetmesinin

C) II.Balkan Savaşı’nda Bulgarların yenilmesinin

D) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesinin

Soru 13

Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı sonucunda Uşi Antlaşması’nı imzalayıp bölgeyi İtalyanlara bırakmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu antlaşmayı imzalamasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Yerli halkın İtalyanlara karşı direnmesi

B) İtalya’nın çok güçlü olması

C) Balkan Savaşlarının başlaması

D) Avrupa devletlerinin tarafsız kalması

Soru 14

Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin arka arkaya I. Dünya Savaşı’na girmeleri üzerine İtilaf Devletleri ile ittifak girişimlerinde bulundu. Ancak İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’nin bu teklifini kabul etmemiştir. Bunun üzerine de Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girmiştir. Yalnız bu bilgilere göre, I.Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemektedir. II.Almanya ile Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda birlikte hareket etmişlerdir. III.Savaş, İtilaf Devletleri’nin üstünlüğü ile so­na ermiştir. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

D) Hepsi

Soru 15

Dünya Savaşı’na katılan devletler maddi ve manevi büyük zararlara uğramışlardır. Bu durum devletleri aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

A) Uluslararası barış teşkilatlarının kurulmasına

B) Yeni sömürgelerin bulunmasına

C) Devletler arası ittifakların güçlendirilmesine

D) Demokratik yönetim anlayışının güçlenmesine

Soru 16

Birleşmiş Milletler fikri, ilk olarak II. Dünya Savaşı’nın sonunda savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır Buna göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının, I.Barış ortamının korunması II.Devletlerarası sorunların çözülmesi III.Devletlerin yeni ekonomik kazançlar elde etmeleri durumlarından hangisi ya da hangilerine katkı sağlaması beklenir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve lI

D) I ve III

Soru 17

Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı büyük zararlar devletleri barış arayışına yöneltti. Dünyada barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasındaki sorunlara barışçı yollardan çözüm bu­labilmek amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Buna göre Milletler Cemiyeti’nin, I.Yeni bir savaş çıkmasını önleme II.Ülkelerin demokratikleşme çabalarına des­tek olma III.Üye ülkelere ekonomik destek sağlama çalışmalarından hangilerini doğrudan yapması beklenir?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız I

Soru 18

Amerikan, İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları, hazırladıkları ortak bir raporla dünyanın 10 yıl sonra çevre felaketleri açısından geri dönülmez noktaya geleceğini duyurmuşlardır. Bilim insanlarını kaygılandıran bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı ileri sürülemez?

A) Kış sıcaklarının artmasından

B) Bitkilerin erken çiçek açmasından

C) Karbondioksit oranının artmasından

D) Trafik kazalarının artmasından

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin sonuçlarından biri  değildir?

A) Rusya’nın müttefiklerinden yardım alma olanağının azalması

B) Cephe sayısının artması

C) Almanya’nın savaş yükünün azalması

D) Almanya’nın denizlerde üstünlüğü ele geçirmesi

Soru 20

Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.

Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet

B) Sosyal Devlet

C) Demokratik Devlet

D) Hukuk Devleti

 

view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.