Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

Ağustos 02 18:40 2018 Print This Article

 

8.Sınıf Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Atatürk; “Avrupa’da çıkacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya’dır. Sadece Rusya’dır.”
  II. Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk’ün 1932 yılında söylediği sözün doğruluğuna kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Türkiye’nin Sovyet Rusya’ya karşı ABD ile yakınlaşması
  B) Balkan ve Orta Avrupa devletlerinin Sovyet Rusya’nın denetimine girmesi
  C) Sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmaları
  D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
  2. Ülkemizde madenlerimizin bilimsel olarak işletilmesi 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü’nün kurulması ile başlamıştır.
  Bu durum Cumhuriyet Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir?
  A) Doğal kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine
  B) Sanayi alanında yabancı uzmanlardan yararlanılmasına
  C) Enerji kaynaklarının aranmasına öncelik verilmesine
  D) Çıkarılan madenlerin yurt dışına işlenmeden satılmasına
  3. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945’te, “Millet iradesinin, demokrasi yolunda ki gelişmesi devam edecektir.” demiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü’nün bu sözü doğrultusundaki gelişmeler arasında gösterilebilir?
  A) Eğitimin her kademesinde öğrenci sayısının artması
  B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olunması
  C) Çok partili sisteme geçilmesi
  D) Seçimlerde “açık oy, gizli sayım” uygulamasının benimsenmesi
  4. ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya’nın katıldığı Yalta Konferansı’nda, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na katılmak için 1 Mart 1945’e kadar Almanya ve Japonya’ya savaş açmak şartı getirildi. Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etti.
  Türkiye’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir?
  A) Kaybettiği toprakları geri almayı
  B) Dünya siyasetinde söz sahibi olmayı
  C) Japonya ve Almanya ile iyi ilişkiler kurmayı
  D) Savaşı geniş alanlara yaymayı
  5. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafyanın bir savaş sırasında Avrupa, Asya ve Orta Doğu için büyük önem taşıması NATO’ya kabul edilme sini kolaylaştırmıştır.
  Bu bilgilerde Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu vurgulanmıştır?
  A) Jeopolitik
  B) Ekonomik
  C) Siyasal
  D) Kültürel
  6. Atatürk; “Galip devletler, yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini dikkate almamışlar, yalnız düşmanlık duygularının üstünde durmuşlardır. Böylelikle de bugün içinde yaşadığımız barış, ateşkesten öteye gidememiştir.”
  Atatürk, I. Dünya Savaşı nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarıyla ilgili değerlendirmeleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
  A) Kalıcı bir barış ortamı oluşturulamadığını
  B) Lozan Antlaşması’nın değiştirilmesi gerektiğini
  C) Galip devletler arasında çıkar çatışmaları yaşandığını
  D) Azınlık sorunlarının köklü olarak çözüldüğünü
  7. I. Körfez Savaşı’nın sonunda Saddam Hüseyin’in baskısından kaçan yüz binlerce ıraklı, Türkiye’ye sığınmıştır.
  Bu mültecilerin vatanlarına geri dönünceye kadar geçen sürede barınma ve temel ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanmıştır.
  Bu bilgilere dayanarak,
  I. Türkiye, insan haklarının korunmasına önem veren bir ülkedir.
  II. Türkiye, Körfez Savaşı’nda ekonomik kazanç elde etmiştir.
  III. Türkiye, bölgesindeki sorunlara karşı duyarlı olduğunu göstermiştir.
  Yorumlarından hangisi veya hangileri yapılabilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  8. Türkiye’de,
  • Resim ve müzik dersleri eğitimin bütün kademelerindeverilmektedir.
  • İlk kez 1990 yılında açılan güzel sanatlar liselerinin sayısı günümüzde artırılmıştır.
  Bu faaliyetlerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir?
  A) Sanatçıların devlet güvencesi altına alınmasının
  B) Bireylere bir sanat dalı ile uğraşma zorunluluğu getirilmesinin
  C) Toplumda estetik duyarlılığın yaygınlaştırılmasının
  D) Sanatçılara ayrıcalıklı bir konum kazandırmanın
  9. • Türkiye, dünyada enerji kaynaklarının yaklaşık % 70’ini barındıran Orta Doğu ve Avrasya ülkelerine komşudur.
  • Avrupa ülkeleri enerji kaynaklarının en önemli tüketicileri arasındadır.
  Bu iki durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlaması beklenir?
  A) Türkiye’nin jeopolitik öneminin azalmasına
  B) Türkiye’nin, Doğu ve Batı arasında bir enerji koridoru oluşturmasına
  C) Orta Doğu’nun güvenli bir bölge olmasına
  D) Türkiye’de ekonomik sorunların çıkmasına
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yurdunu ve Türkiye
  Cumhuriyeti’ni iç ve dış düşmanlara karşı korumakla görevlidir.
  Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri,
  I. Yabancı devletlerin topraklarımıza saldırmaları
  II. Terör örgütlerinin cumhuriyet rejimine karşı silahlı eylemler yapmaları
  III. Sivil toplum örgütlerinin protesto gösterileri düzenlemeleridurumlarından hangisi veya hangilerini önlemekle görevlidir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  11. Türkiye’de demokrasiye geçilmesinde etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır:
  Aynur: Eski rejime dönme tartışmalarının sona ermesi.
  Esra: Kominizm rejimini yaymak isteyen Sovyet Rusya tehlikesine karşı demokratik devletlerle yakınlaşma isteği.
  Onur: Halkın demokratik yönetimin gereklerini yerine getirecek olgunluğa erişmesi.
  Yukarıdaki öğrencilerden hangisi veya hangilerinin sözleri, Türkiye’de demokrasiye geçilmesinde dış faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir?
  A) Aynur
  B) Esra
  C) Onur
  D) Aynur ve Onur
  12. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
  Türkmenistan ve Özbekistan ile Türkiye arasında her alanda iyi ilişkiler kurulmuş, birçok konuda iş birliği yapılmıştır.
  Bağımsızlığını kazanan bu devletlerin,
  I. Toplumun çoğunluğunun Türklerden oluşması
  II. Uzun yıllar komünizm rejimiyle yönetilmeleri
  III. Doğal kaynaklar bakımından zengin olmaları özelliklerinden hangisi veya hangilerinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmelerini doğrudan kolaylaştırdığı söylenebilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  13. Ülkemizde toplumun farklı ırk, din ve mezheplerden oluştuğunu iddia ederek içte karışıklık çıkarmaya çalışan yasadışı örgütler, anarşi ve terör ortamı oluşturmaya çalışmaktadır.
  Yasadışı örgütlerin bu faaliyetlerle öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir?
  A) Milli birlik ve beraberliği parçalamayı
  B) Eğitim faaliyetlerini engellemeyi
  C) Ekonomik yönden kazanç elde etmeyi
  D) İnsan haklarını geliştirmeyi
  14. Türkiye’de son yıllarda bor ve krom gibi bol miktarda bulunan madenlerin işleneceği sanayi kuruluşları kurulmasına yönelik projeler artmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu tutumunun gerekçeleri arasında gösterilebilir?
  A) Doğal kaynakların hızla tükenmesi
  B) işlenmiş ürünün ham madde ticaretinden daha fazla gelir getirmesi
  C) Anadolu’nun tarım bakımından verimli topraklara sahip olması
  D) Halkın çoğunluğunun şehirlerde yaşaması
  15. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’da komünist rejimin yerine demokratik yönetimler kurulmuş, bu devletler ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler gelişmiştir.
  Bu durumun,
  I. Sovyetler Birliği’nin dış politikada etkinliğinin azalması
  II. Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinin hızlanması
  III. Avrupa’da ekonomik gelişmenin durması sonuçlarından hangisi veya hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  16. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan devletlerin yurttaşları, uğradıkları haksızlıklar nedeni ile kendi devleti veya diğer devletler aleyhine dava açma hakkına sahiptir.”
  Yukarıda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Avrupa’da insan hakları ihlallerinin arttığı
  B) Türkiye’nin sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri olduğu
  C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açanların yurttaşlıktan çıkarıldığı
  D) İnsan haklarının uluslararası yargı güvencesine alındığı
  17. Ayla: Ülkemizde 1940’ta hastane sayısı 198’di. 1240 kişiye bir yatak düşüyordu.
  Elif: 2006’da hastane sayısı 1205’e çıkmış, 401 kişiye bir yatak oranına ulaşılmıştır.
  Ezgi: 1940’ta bir doktora 7420 kişi düşüyordu.
  Özkan: 2006 yılında bir doktora 662 kişi düşmüştür.
  Yukarıdaki çocukların ülkemizde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verdikleri söylenebilir?
  A) Sağlık hizmetlerindeki ilerlemeler
  B) Bulaşıcı hastalıklar ile mücadeleler
  C) ilaç sanayisindeki sorunlar
  D) Tıp eğitimine verilen önem
  18. Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikalarına karşı NATO adında ortak bir güvenlik sistemi kuran üye ülkeler, bu savunma teşkilatının, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın ilkelerine sadık kalacağını ilan etmişlerdir.
  Bu bilgilere dayanarak NATO’nun,
  I. insan haklarının kısıtlanması
  II. Yeni sömürgeler elde edilmesi
  III. Dünyada barış sürecinin devam etmesi politikalarından hangisi veya hangilerini benimsemesi beklenir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  19. II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi’nde Doğu ve Batı blokları nükleer silahların gelişmesi yüzünden silahlı mücadeleden kaçınmışlardır.
  Buna göre, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir dünya savaşının çıkmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) Devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda temsil edilmesinin
  B) Devletlerin gelişen silah teknolojisinin yıkıcı etkilerinden çekinmelerinin
  C) Güçlü devletlerin savaşan devletlere ekonomik yaptırımlar uygulamalarının
  D) Batı Bloğu’nda yer alan ülkelerde demokratik yönetimlerin gelişmesinin
  20. Türkiye, Avrupa ile bütünleşme yolunda bir politika takip etmektedir.
  Türkiye’nin,
  I. Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlaması II. Hukuk sisteminde Avrupa Birliği kriterlerine uygun düzenlemeler yapması
  III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması faaliyetlerinden hangilerinin bu politikanın bir gereği olduğu savunulabilir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
view more articles

About Article Author

Hamit Biçer
Hamit Biçer

View More Articles
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.