Avrupa’da Yaşanan Değişim Testi

 

8.Sınıf Avrupa’da Yaşanan Değişim

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Avrupa’da Yaşanan Değişim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1. 18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?
A) Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
B) Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
C) Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
D) Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
2. 18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?
A) Haçlı Seferleri
B) Fransız İhtilali
C) Yüzyıl Savaşları
D) Sömürgecilik yarışı

3. 18. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?
A) Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
B) Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,
C) Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,
D) Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,

4. 18.Yüzyılda Avrupa’da daha çok hangi sınıflar arasında bir çatışma vardı?
A) Burjuva ve Aydınlar sınıfları
B) Ruhban ve Halk sınıfları
C) Halk ve Aydınlar sınıfları
D) Aydınlar ve Ruhban sınıfları

5. Aşağıdaki sınıflardan hangisi Halk sınıfını da yanına alarak Fransız İhtilalini başlatmıştır?
A) Burjuva sınıfı
B) Ruhban sınıfı
C) Aydınlar sınıfı
D) Tüccarlar sınıfı

6. Filozof ve aydınların düşünceleri de Fransız İhtilali’ne zemin hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Montesquieu (Montesku)
B) Jean JacTues Rousseau (Jan Jak Russo),
C) Diderot (Didero)
D) John Locke (Jon Loçk)

7. Fransız İhtilali’nin sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra “Kurucu Meclis” oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı.
B) Kilisenin bütün malları iade edilerek ayrıcalıkları artırıldı, laik anlayışın temelleri atıldı.
C) Vergi adaleti yanında bütün vatandaşların askerî ve sivil
memurluklara atanabilmesi sağlandı.
D) Egemenliğin millete ait olduğu, insanların eşit olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.

8. Fransız İhtilali’nin temel siyasi dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millî irade
B) Laiklik
C) İnsan ve Yurttaş Hakları
D) Sömürgecilik

9. Fransız İhtilali sonucunda çok uluslu devletlerin parçalanmasında en etkili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) Milliyetçilik
C) Adalet
D) Özgürlük

10. “Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James
Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer
ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.”Yukarıdaki gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Fransız İhtilali
B) Sanayi Devrimi
C) Birinci Dünya Savaşı
D) Kavimler Göçü

11. Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi alanda gelişen makineleşme sonucu başlamıştır?
A) Demir-çelik
B) Otomobil
C) Dokumacılık
D) Tarım

12. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından birisi değildir?
A) Tarımsal üretimin artması,
B) Köylerden kentlere göçlerin artması,
C) İşçi sınıfının oluşması,
D) Buharlı tren ile buharlı gemi, ulaşım ve iletişimi geliştirmesi,

13. “Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Makine gücü, üretimi hızlandırdı ve seri üretime geçildi. Artan üretimin ham madde ihtiyacı ve ürünlerin pazarlanması yeni bir sorun olarak ortaya çıktı.”Yukarıdaki anlatıma göre bu gelişmelerin sonucunda aşağıdakilerden hangisi hız kazanmıştır?
A) Ulusalcılık
B) Demokratikleşme
C) Milliyetçilik
D) Sömürgecilik

14. Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A) Fransa
B) Osmanlı Devleti
C) İngiltere
D) Rusya

15. “Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zamanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. Verimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düyun-u Umumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu.”Bu kuruluşun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı ekonomisine el koymak.
B) Osmanlı ekonomisini geliştirmek.
C) Osmanlı Devletinin gelirini artırmak.
D) Osmanlı Devletinin borçlarının ödenmesini sağlamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.