4.Sınıf İnsan Hakları Adalet Ve Eşitlik

Online Test Çöz

4.Sınıf İnsan Hakları Adalet Ve Eşitlik

Etkinlik İndir

4. Sınıf Adalet Ve Eşitlik

Konu Anlatımı

İnsanlara eşit ve adil davranmak sağlıklı insan ilişkileri için önemlidir. Hiç kimse
kendisine yapılan haksızlığı kabul etmek istemez ama kimi zaman kendisine
yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapar. Bir kişi kendisine adil ya da eşit
davranılmadığını düşünürse canı yanar, gönlü kırılır. Bu kişi haksızlık yapana
karşı olumsuz duygular beslemeye başlar. Kişilerin canını yakmamak, gönlü-
nü kırmamak için insanlar birbirlerine “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi
başkalarına yapma.” şeklinde tavsiyede bulunurlar. Bu sebeple davranışlarımızın
karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini nasıl etkileyeceğini hesaba katmak
gerekir.
Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun
duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir, bu ise empati becerimizi kullanmamıza bağlıdır. Empati kişinin kendini karşısındakinin yerine koyup, onun duygu
ve düşüncelerini iyice anlayıp anladığını karşısındakine hissettirmesidir. Bu beceri, yalnızca okulda arkadaş ortamında veya aile ortamında değil toplumsal
yaşamın her alanında başvurmamız gereken önemli becerilerden biridir.

Demokrasi ve demokratik bir yönetim için eşitlik ve adalet vazgeçilmez değerlerdir. Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada eşitlik ve
adaletin olması gerekir. Bir ülkede insanları bir arada tutan şey ekonomik, siyasi
güçten ziyade eşitlik ve adaletli bir yönetim anlayışıdır. İnsanlar belki ekonomik
koşullara tahammül edebilir, rıza gösterebilirler. Ancak adaletsizlik ve haksızlığı
kabul etmeleri mümkün değildir.
Adaletli ve eşit olmak, bunlara uygun davranmak aynı zamanda ahlaki bir
konudur. Ahlak ve erdem sahibi insanların en önemli özelliklerinden birisi adalettir. Bu anlamda çok zengin bir tarihsel mirasa sahibiz. Orta Asya Türk Devletleri, İslam tarihi, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlı tarihlerinde özellikle yöneticilerde aranan ilk ve en önemli vasfın (niteliğin, özelliğin) adaletli olma olduğu
bilinmektedir. Bu devletlerin hemen hepsinde adalet ve eşitlik önemli bir değer
olmuş ve birlikte yaşam kültürü gelişmiştir. Ancak adalet ve eşitlikle ilgili sorunların yaşanması, önce birlikte yaşama kültürüne zarar vermiş ardından ağır ağır
devletin bütünlüğünü olumsuz etkilemiştir.
Millet olabilmek için insanların ve grupların birbirlerine güvenmeleri gerekmektedir. Bu güveni sağlamanın yolu yöneticilerin ve toplumdaki insanların birbirlerine eşit ve adil davranmalardır. Millet olmak, uzlaşma ile gerçekleşir.
Uzlaşıyı sağlamanın ön koşulu ise karşılıklı güveni sağlamaktır. Bu güven sağlanabilirse toplumda hemen her konuda uzlaşmak mümkün olacaktır. Ancak bu
güven sağlanamazsa çatışma ihtimali yüksektir.
O hâlde öncelikle aileden, okuldan ve yakın çevremizden başlamak üzere
yaşamımızda adalet ve eşitliğe uygun davranışlar sergilemeliyiz. Ancak bu yolla
mutlu olabilir, karşılıklı güven ve barış içinde yaşayabiliriz.

4.Sınıf İnsan Hakları Adalet

Online Test Çöz

4.Sınıf İnsan Hakları Adalet

Etkinlik İndir

4. Sınıf Adalet

Konu Anlatımı

Adalet ve eşitlik birbiri ile oldukça ilişkili iki kavramdır. Tüm benzerliklerine
rağmen bu iki kavram arasında da farklar vardır. Eşitlik insanlar arasında hak ve
özgürlükler açısından ayrım olmaması anlamına gelir. Ayrım olmamalıdır çünkü insanlar hak ve özgürlükler bakımından eşit doğarlar. Adalet ise yasalarca
tanınan hakların herkes tarafından kullanılabilmesi anlamına gelir. Başka bir deyişle adalet hak sahibine hakkının teslim edilmesidir. Adalet aynı zamanda bir
değerdir. İnsanlar yasalar önünde eşit haklara sahip olabilirler ancak bunları
aynı derecede kullanma imkanına sahip olmayabilirler. Adaletsizlik böyle durumlarda ortaya çıkar. Bu nedenle hakların kullanılabilmesi için özgürlük, eşitlik
ve adalete bir arada ihtiyaç duyulur. Hak, özgürlük, adalet ve eşitlik bir araya
gelip bütünleştiğinde ortaya hukuk devleti çıkar.
Ülkemizde Anayasa’nın eşitliğe ilişkin 10. maddesinde kişilere ayrımcılık yapılması ve bazı kimselere ayrıcalık tanınması yasaklanmaktadır. Ancak kimi zaman kişilerin eşit haklara sahip olmaları sorunları çözmez. Bazı insanların özel
ihtiyaçları nedeniyle farklı haklara sahip olmaları gerekir ki bu durumda pozitif
ayrımcılık yapmak gerekebilir. Pozitif ayrımcılık insanların farklı ihtiyaçlarından
kaynaklanan dezavantajlarını onlara yeni haklar vererek ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Ancak pozitif ayrımcılık sayesinde gerçek bir eşitlik ve adalet sağlanabilir. Örneğin fiziksel engeli nedeniyle okula giriş çıkışta sorun yaşayan öğrenci

için merdiven yanında rampa yapılması, imkân varsa engelli öğrencinin asansör
kullanmasının sağlanması, sınıfının okulun giriş katına alınması gibi uygulamalar
adaleti sağlayabilir. Toplumda pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan çok sayıda insan
vardır. Cinsiyet eşitsizliği yaşayanlar, dezavantajlı gruplar, engelliler, çocuklar
bu insanlara örnek verilebilir.

4.Sınıf İnsan Hakları Eşitlik

Online Test Çöz

4. Sınıf İnsan Hakları Eşitlik

Etkinlik İndir

4. Sınıf Eşitlik

Konu Anlatımı

Demokrasi ve insan hakları bakımından eşitlik; ne boy, kilo, fiziksel güç ve ten
rengi ne de cinsiyet, dil, kültür bakımından aynı olmaktır. Burada kastedilen insanların yasa karşısında aynı hak ve özgürlüklere sahip olmasıdır.
Toplumsal düzen ve insanlar arasındaki eşitlik yasalarla sağlanır. Yasalar, insanların hak ve özgürlüklerini kullanmalarına ortam hazırlar. Diğer taraftan da
insanlar arasındaki eşitliği korumak üzere kimi hak ve özgürlükleri de sınırlar.
Bu sınırlamalarda önemli olan bireysel fayda ile toplumsal fayda arasında denge sağlanmasıdır. Yasalar aynı zamanda insanlara ödev verir ve sorumluluklar
yükler.
İnsanlar eşitlik ilkesine dayanarak aynı işe aynı ücret verilmesini, aynı kalitede sağlık hizmeti ve aynı standartlarda eğitim hizmet almayı kısaca aynı hakları
talep etmektedir.
Örneğin günümüzden yaklaşık 150 yıl öncesine kadar kadınların sosyal,
ekonomik ve siyasal yaşamda neredeyse yerleri yoktu. Bunun yanında kimi
meslekler erkeklere özgü kabul edilirdi. Günümüzde eşitlik ilkesinin gereği olarak tüm meslekler kadınlar tarafından da yapılabilmektedir. Kadınlar ile erkekler
arasındaki eşitlik artık evdeki sorumlulukları da değiştirmiştir. Artık evlerimizde
kadın ve erkek işi diye bir ayrım bulunmamaktadır. Buna rağmen kadın erkek
eşitliği noktasında halen dünyada ve ülkemizde eksiklikler vardır. Ülkemizde de
bu konuda gelişmeyi hedefleyen çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Dünyanın
birçok ülkesinde kadınların seçme ve seçilme hakkı yokken Türk kadını bu hakkına Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında kavuşmuştur.

4.Sınıf İnsan Hakları Farklılıklarımız Zenginliğimizdir

Online Test Çöz

4.Sınıf İnsan Hakları Farklılıklarımız Zenginliğimizdir

Etkinlik İndir

4. Sınıf Farklılıklarımız Zenginliğimizdir

Konu Anlatımı

Her insan farklıdır. Farklılıklar vardır ve bu doğaldır. İkiz kardeşler birçok özellikleri bakımından birbirine çok benzese de onlar bile farklıdır. Birisi çok sakin iken
diğeri çok neşeli olabilir. Birinin en sevdiği renk pembeyken diğerininki mavi
olabilir. Yine de tüm bu farklılıklar onların birbirine saygı göstermesine engel
değildir.
Kimi insanlarla ten rengimiz, kimisi ile ses tonumuz, kimisi ile fiziksel özelliklerimiz, kimisi ile kültürel özelliklerimiz, kimisi ile dilimiz, kimisi ile dinimiz
farklıdır. Bu farklı özelliklerin hiçbiri insan olmak özelliğimizden daha önemli
değildir. Çünkü bunlar insanı insan yapan ayırt edici özellikler değildir. Bu nedenle bu özellikler birimizi diğerimizden daha önemli ya da kıymetli yapmaz.
Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmak ayrımcılıktır. Kimi dönemler dünyanın bazı yerlerinde insanlar bu özellikleri nedeniyle ayrımcılığa uğramıştır. Bu sorun günümüzde her ne kadar azalmış olsa
da devam etmektedir. Ayrımcılık ve ön yargı toplumsal bütünleşmeyi ve kişisel
gelişimi engeller. Ayrımcılık ve ön yargı hem hukuki hem de ahlaki açıdan insan
haklarına aykırıdır.
İnsanların farklılıkları kimi zaman dezavantaja dönüşmektedir. Böyle bir durumda insanlara eşit davranmak dezavantajı ortadan kaldırmak için yeterli de-
ğildir. Bu durumda farklılıkları olan kişilere pozitif ayrımcılık yapmak gerekebilir.
Örneğin bazı engelli arkadaşlarımız engelleri nedeniyle eğitim hakkını kullanamamaktadır. Eşitlikçi bakış açısı ile bakıldığında “Herkes eşit, onlar da okula
gelsin, okul herkese açık” denilebilir. Ancak onların engelleri bu haklarını kullanmayı imkânsız hale getirmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için engelli
öğrencilere devlet tarafından evlerinde eğitim hizmeti alma imkanı sağlanmış-
tır. Buna benzer pozitif ayrımcılık gerektiren durumları artırmak mümkündür.
Sonuç olarak farklılıklarımız, birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir.
Herkesin hayat tarzına, düşüncesine, inancına, farklılığına ve varlığına saygı
göstererek insanlık onurunu yüceltmek, korumak gerekir. Demokrasi ve insan
haklarının temel ilkelerinden biri de farklılıklara saygı göstermektir.

4.Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

Online Test Çöz

4.Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

 

    Bizim köyümüze bombalar yağdırıldı. Maalesef çatışmalarda dayımızı kaybettik. Türkiye’ye geçmek için akşam yola çıktık. Normalde 1 saat olan yolu 4 saatte geçebildik. Daha sonra amcam bizi sınırdan alıp Altınözü’ne götürdü. Önce ziyaretçi olarak geldik kampa.Sonra bir süre dışarıda ev tuttuk. Sonrasında bir süre amcamlarla aynı çadırda kaldık. Sonra idare bize bir çadır verdi.

 

    Suriye’de beni en çok korkutan akşamki füze sesleriydi. Güdümlü füzeler bizi çok korkuttu. Evimizin bir kısmı yıkıldı. Evimi, okulumu, öğretmenlerimi,arkadaşlarımı hele akrabalarımı çok özledim. Ama burada mutluyum. Resim yapmayı çok seviyorum. Özellikle doğa resimleri yapmayı tercih ediyorum. Çocuk doktoru olmak istiyorum çünkü çocukları çok seviyorum.

 

4.Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 1.Değerlendirme

Online Test Çöz

4.Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 1.Değerlendirme

İnsanı tanımlamak oldukça güç olmakla birlikte onu diğer canlılardan ayıran bazı özellikleri sıralanabilir:

İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır. Bu özelliği ile karar verir, tercih yapar, soru sorar, merak eder, şüphe duyar. İnsan alet yapan ve kullanan bir varlıktır. Yaptığı aletlerle yaşamını kolaylaştırır. İnsan eğitilebilir bir varlıktır. Bu sayede bilgi edinir ve beceri geliştirir. İnsanın bilgi edinmesi ve beceri geliştirebilmesi için eğitime ihtiyacı vardır.

İnsanı insan yapan bazı değerler vardır. Özgürlük, eşitlik, barış, dürüstlük, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, dayanışma, yardımlaşma gibi değerler; insana özgü ,ortak evrensel değerlerdir.

İnsan ayrıca kültürel mirasına sahip çıkar ve onu gelecek nesillere aktarır.

İnsan tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır. Geçmişine bakar ders çıkarır ve geleceğine yön verir.

İnsan bazı temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Bunları kısaca; yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, seçme ve seçilme hakkı, dilekçe hakkı ve özel yaşamın gizliliği hakkı olarak sıralayabiliriz.

İnsanın fiziksel özellikleri, dini, milliyeti, ırkı, cinsiyeti, yaşadığı yer vb. insanı insan yapan ayırt edici özellikler değildir.

1) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  1. A) Akıllı olması                             B) Merak etmesi                                      C) Ses çıkarması                                          D) Soru sorması

2) İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar?

  1. A) Doğar B) Büyür                                                C) Okula gider                           D) Geleceğine yön verir

3) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri olamaz?

  1. A) Sağlıklı yaşam hakkı                                               B) Askerlik yapma hakkı                                              C) Yeterli beslenme, barınma hakkı         D) Eğitim görme hakkı

4) Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?

  1. A) Gülmesi B) Konuşması                                              C) Spor yapması                                                  D) Beslenmesi

 

5) İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A) Su İhtiyacı B) Yaşlanmak C) Akıl ve vicdan sahibi olmak         D) Dinlenmek 

6) İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?

  1. A) Soluk alıp verme                      B) Soğuk havada titremek                                                             C) Sıcakta terleme                                                   D)  Doğru ile yanlışı ayırt etme

7) İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ; akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?

  1. A) İnsanların yararına çalışır B)Yaşlılara ve engellilere yardım eder.                C) Fakir ve kimsesizlere yardım eder.                D) Çıkarı için yalan söyler

8)  Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur?

  1. A) nefret-zararlı B)   çirkin-yanlış                                                          C) zulüm-düşmanlık                                                        D)  adalet-kardeşlik

9) İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile  iyi- kötü ayrımını yaparak sevgiye Ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

  1. A) İyi işler                                                               B)  Güzel davranışlar                                                    )  Faydalı işler                                                                D) Kötü işler

 

10) Kötüden kaynaklanan (çirkin-yanlış-zararlı-değersiz olan), insani değer olmayanlar hangi seçenektedir?

 

  1. A) Sevgi- Saygı                                                        B) Nefret-Ayrımcılık                                               C) özgürlük-Barış                                                  D) Yardımlaşma-Hoşgörü

4.Sınıf İnsan Hakları Hak Özgürlük Ve Sorumluluk

Online Test Çöz

4.Sınıf İnsan Hakları Hak Özgürlük Ve Sorumluluk

Sorunsuz bir yaşam yoktur. Yaşamdaki sorunların bir kısmı da kendimiz veya çevremizdeki kişilerin hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi ya da kısıtlanması ile ilgili olabilir. Sorun ister kendimizin ister başkasının olsun aktif birer yurttaş olarak sorumluluk üstlenmemiz gerekir. Yani harekete geçmemiz gerekir. Ancak sorunların çözümü kadar nasıl çözüldüğü de önemlidir. Demokratik bir toplumda sorunlar uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde çözülmelidir. Bir hak ve özgürlük ihlali için harekete geçmek tüm sorunları kendi ba- şımıza çözeceğimiz anlamına gelmez. Önemli olan sorunun çözümünün bir parçası olmaktır. Örnek vermek gerekirse oturduğunuz bir yerde bir grup insan gürültü yaparak çevreyi rahatsız ediyor ve kamu malına zarar veriyor. Böyle bir durumda aktif ve sorumlu yurttaşlık gereği eyleme geçilmesi gerekir. Ancak eyleme geçmek bu insanlarla tartışmak ya da kavga etmek yoluyla onları durdurmak anlamına gelmez. Yapılması gereken uygunsuz davranışların devletin ilgili birimlerine iletilmesi, onların haberdar edilmesidir. Her gördüğümüz sorunu kendimiz çözmeye çalışırsak bu nedenle zarar görebiliriz. Sorunların çözümünde uzlaşı gözetmek, sorunları şiddete başvurmadan çözmek gerekir. Sorunları demokratik yollarla çözebilmek için sorunların çözümünde kullanılabilecek yolları bilmek gerekir. Örneğin aldığımız bir üründe kusur çıkmış ve satıcı ile uzlaşamamışsak sorunu dilekçe ile Tüketici Hakem Heyetine başvurarak çözebiliriz. Çevremizde eğitim hakkı ihlal edilmiş bir öğrenci var ise savcılıklara ihbarda bulunabiliriz. Bir kişinin başka bir kişinin yaşam hakkını ihlal ettiğini gördüğümüzde bunu en yakın güvenlik birimine bildirebiliriz. Ayrıca tüm istek, öneri ve şikâyetler için BİMER’i (Başbakanlık İletişim Merkezi) kullanabiliriz. Bİ- MER Başbakanlığa bağlı, her konuda istek, öneri ve şikâyetlerin bildirildiği bir birimdir. Bildirimler şahsen, e-posta, dilekçe ya da telefonla (Alo 150) yapılabilmektedir. Bunun yanında insan hakları ile ilgili sorunların çözümleri için İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına başvurulabilir; okul, hastane, çocuk bakım kuruluş- ları, valilik, kaymakamlık, karakol, itfaiye ve belediye gibi idarelerle yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) başvuruda bulunabilirsiniz.

4.Sınıf İnsan Hakları Hak Ve Sorumluluklarımız

Online Test Çöz

4.Sınıf İnsan Hakları Hak Ve Sorumluluklarımız

Sorumluluk duygusu, insan olmanın ve toplum içinde yaşamanın bir gereğidir. İnsanların önce kendisine olmak üzere, ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumlulukları vardır. Sorumluluk bilinci eğitimle kazandırılır. Bu eğitim ailede başlar, okulda devam eder. Okulların en temel amaçlarından birisi de sorumluluklarının bilincinde olan yurttaşlar yetiştirmektir.

İnsan kendisine karşı sorumluluğunun bir gereği olarak kendisine zarar getirecek iş ve alışkanlıklardan uzak durmalıdır. İnsan kendisine kıymet vermeli, kendisine verilen imkânları en iyi şekilde kullanarak kendisini geliştirmeye çalışmalıdır. İnsan yetişkin olsun, çocuk olsun tıpkı kendisine olduğu gibi ailesine karşı da sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Aile içindeki en önemli sorumluluk aile içi görev paylaşımında kendisine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmektir. Bir diğer önemli sorumluluk ise aile içinde iş birliği, yardımlaşma, sevgi, saygı gibi değerleri korumak ve bunlara uygun davranmaktır. Ailede kazanılacak bu değerler aynı zamanda toplumsal yaşamımıza da katkı sağlayacaktır. Çünkü aynı değerler toplumsal yaşam içinde çok önemlidir. Toplumda insanlara saygılı olmak, insanların hak ve özgürlüklerine duyarlı olmak, iş ve görevlerimizi eksiksiz ve zamanında yapmak, haksızlığa uğrayan insanlara destek olmak, diğer insanlarla dayanışma içinde olmak gibi sorumluluklarımız vardır. İnsan olmanın en önemli niteliklerinden biri bencil davranmayıp ortak ya- şam alanlarının bizlere emanet olduğu bilinci ve sorumluluğu ile davranmaktır. İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı, çevresini temiz tutmalı, onu koruyup gü- zelleştirmelidir. İnsan olmak aynı zamanda kendisine diğer insanlardan kalan “insanlığın ortak mirası” na karşı da duyarlı olmayı gerektirir. Ortak miras ürünleri tek bir millete değil bütün dünya uluslarına aittir. Tıpkı kendisine miras kaldığı gibi o da aynı şekilde ortak mirası korumalı, katkı yaparak zenginleştirmeli ve gelecek kuşaklara aktarmalıdır. İnsanlığın ortak mirası olan kültürel ve doğal varlıkların korunması konusunda UNESCO tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu doğal varlıkların bir kısmı ülkemizde yer almaktadır. Bunlara Pamukkale, Nemrut Dağı, Safranbolu, Hattuşaş, Çatalhöyük, Truva Antik Kenti, Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya’daki varlıklarımız örnek verilebilir. İnsan olmak aynı zamanda çevremizdeki tüm canlılara karşı sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Bu nedenle çevremizdeki ağaçları, bitkileri ve hayvanları da sevmeli ve korumalıyız. Özellikle sokak hayvanlarının da yaşama hakkı oldu- ğunu unutmamalıyız. Sokak hayvanlarının, kuşların beslenmesi ve korunmasına katkı sağlamalıyız. Onların da birer can taşıdığı bilinci ile hareket etmeliyiz. Ünlü bir yazarın söylediği gibi “Canın büyüğü küçüğü veya türü yok; can candır. Canı önemsemek yaşamı onaylamaktır.”

4.Sınıf İnsan Hakları Hak Ve Özgürlüklerimiz

Online Test Çöz

4.Sınıf İnsan Hakları Hak Ve Özgürlüklerimiz

Hak, bir şeyi yapma yetkisidir. Bu yetki yasalarla düzenlenmiştir. Örneğin Anayasamızın 42. maddesine göre: “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Ancak kimi haklar yasalarla değil görgü ve ahlak kuralları ile dü- zenlenir. Örneğin bir otobüs sırasında arkadaki kişinin otobüse öndekilerden önce binmeye hakkı yoktur. Bu davranış toplumun üyeleri tarafından ayıplanır ve hoş karşılanmaz. Bir kişinin hakkı bir diğer kişiye sorumluluk yükleyebilir. Örneğin çocukların eğitim hakkı aile ve devlete sorumluluk yükler. Özgürlük ise kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. Özgürlük ile haklar arasında yakın bir ilişki vardır. Haberleşme hakkı sayesinde haberleşme özgürlüğümüzü kullanırız. Ancak özgürlüklerimizi kullanırken toplum içinde yaşadığımızı unutmamak gerekir. Toplumsal yaşama ilişkin kararlarımızda diğer insanların da özgürlükleri olduğunu unutmayarak sorumlu davranmak gerekir. Sorumluluk, bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstenmesidir. Hak ve özgürlüklerimiz özellikle toplu yaşanılan yerlerde bize sınırsız haklar vermez.Çünkü bizden başka insanlar da vardır ve onların hak ve özgürlüklerine karşı sorumlu olmak gerekir. Kimi zaman hak ve özgürlüklerin kullanımı kurallarla sınırlandırılmış olabilir. Örneğin bir hastanede yüksek sesle konuşulmaz ve hasta ziyaretleri belirli saatlerde yapılır. Bu kurallar hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için değil orada yatan hastaların hak ve özgürlüklerini korumak içindir. Eğlenmek elbette bir ihtiyaçtır ama eğlenirken diğer insanların haklarına karşı da sorumlu davranmalıyız. Hak ve özgürlüklerin gelişmesi, insanların aynı zamanda sorumluluklarını yerine getirmeleri ile ilgilidir. Bu yüzden haklar, özgürlükler ve sorumluklar arasında çok yakın bir ilişki vardır.

 

4.Sınıf İnsan Hakları Çocuk Hakları

Online Test Çöz

4.Sınıf İnsan Hakları Çocuk Hakları

On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. Çünkü gerek bedensel gerek zihinsel bakımdan çocuklar gelişimlerini henüz tamamlamamış- lardır. Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiştir. Dünyadaki hemen tüm ülkelerce kabul edilen sözleşme, çocukların yetişkinlerden farklı oluşundan hareket edilerek oluşturulmuştur. Sözleşme, çocukların bu farklılık çerçevesinde sahip oldukları özel hakları içerir. Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan bu hakların tamamı dünyadaki bütün çocukları kapsar. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler ise şunlardır: Ayrım gözetmeme, çocuğun yararını gözetme, yaşama ve gelişme ile katılım. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlamakla başlamaktadır. Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır: • Ana–babanın rolü ve sorumluluğu, bunun ihmal edildiği durumlarda devletin rolü ve sorumluluğu • Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı • Yaşama ve gelişme hakkı • Sağlık hizmetlerine erişim hakkı • Eğitime erişim hakkı • İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı • Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı • İstismar ve ihmalden korunma hakkı • Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı • Ekonomik sömürüden korunma hakkı • İfade özgürlüğü hakkı • Düşünce özgürlüğü hakkı • Dernek kurma özgürlükleri hakkı • Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı • Özel gereksinimleri olan çocukların hakları • Engelli çocukların hakları

1 2