Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

6.Sınıf Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?
A) Çocuk Hakları
B) Vatandaşlık Hakları
C) İnsan Hakları
D) Üretici Hakları

2. İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?
A) rol
B) hak
C) sorumluluk
D) iş birliği

3. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Meclisi
B) Okulu
C) Devlet
D) Alile

4. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
A) İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
B) İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
C) İnsan hakları kişilere aittir.
D) İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.

5. Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
A) Ailemizin bize verdiği eğitim.
B) Okulumuzda tanınan her şey.
C) Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
D) Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.

6. İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?
A) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye
B) Sorumluluklarını yerine getirmeye
C) Tasarruflu olmaya
D) Başkalarının haklarını zarar vermemeye

7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?
A) Fırında ekmek sırasına girmek
B) Ödevleri zamanında yapmak
C) Bol bol kitap okumak
D) Bilgi yarışmasında birinci olmak
8. “Tüm dünya çocukları çocuk haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.”
Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yukarıdaki maddesi verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Her çocuk bir işte çalışmalıdır.
B) Çocuklar oyun oynama hakkına sahiptirler.
C) Tüm çocuklar sınıf gözetmeksizin eşittir.
D) Çocuklar eğitim görmelidirler.
9. Kaç yaşına kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan yararlanabiliriz?
A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
10. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?
A) Eğitim
xB) Askerlik
C) Barınma
D) Sağlık
11. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların “güvenlik hakkı” kapsamında değildir?
A) Hiçbir çocuğa insanlık dışı işlem ve ceza uygulanamaz.
B) Çocukların, doğal çevreye saygıları geliştirilir.
C) Çocukların kaçırılmalarına karşı gerekli önlemler alınır.
D) Devlet, gerekli durumlarda çocuğu gözetim ve koruma altına alır.

12. UNICEF ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?
A) Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonu‘dur.
B) Çocuk haklarını korumak için etkinlikler yapar.
C) Savaş hâlinde olmayan ülkelerin çocuklarına yardım eder.
D) Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapar.

Ön Yargıları Kırıyorum

 

6.Sınıf Ön Yargıları Kırıyorum

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Ön Yargıları Kırıyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?

A) İletişim

B) Ön yargı

C) Bireysel farklılıklar

D) Kültürel farklılık

 

2. Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?

A) Toplumsal temas artırmak.

B) İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.

C) Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.

D) Hukuk üstünlüğünü sağlamak.

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.

B) Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.

C) İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir

D) Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler

 

4. “İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?

A) Sabırlı olmalıyız.

B) Hoşgörülü olmalıyız.

C) Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.

D) Yardımsever olmalıyız.

 

5. “İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma

B) Hoşgörü

C) Güzel ahlak

D) Ön yargılı olmak

 

6. Hangi değerler kapsamında yapılan faaliyetler artıkça toplumun refah düzeyi ve toplumsal huzur artar?

A) Gelenek ve görenekler

B) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma

C) Örf ve adetler

D) Kültürel

 

7. Aşağıdakilerden hangisi gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları çalışmalarla toplumda dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar?

A) Eğitim kuruluşları

B) Sosyal yardımlaşma kuruluşları

C) Resmi kurum ve kuruluşlar

D) Sivil toplum kuruluşları

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulmuştur?

A) Milli Eğitim Vakfı

B) Türk Kızılay Vakfı

C) Türk Eğitim Vakfı

D) Türk Kültür Vakfı

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmet esnasında şehit olan
veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla faaliyet göstermektedir?

A) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

B) Mehmetçik Vakfı

C) Türk Hava Kurumu Vakfı

D) Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı

 

10. “Ülkemizde farklı alanlarda hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının temeli eski Türk devletlerindeki vakıf geleneğine dayanmaktadır.” Aşağıdaki vakıflardan hangisi farklıdır?

A) Çağdaş Eğitim Vakfı,

B) Milli Eğitim Vakfı,

C) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı,

D) Türkiye Mehmetçik Vakfı,

Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz

 

6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?

A) Sanatı

B) Toplumu

C) Kültürü

D) İletişimi

 

2. Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.

B) Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.

C) Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.

D) Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.

 

3. Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?

A) Dil

B) Gelenek

C) Edebiyat

D) Bilim

 

4. “Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?

A) Gelenk ve görenekler

B) Örf ve adetler

C) Kültür

D) Tarih

 

5.  Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
B) Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.
C) Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
D) Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.

 

6.  “Elazığ yöresinde oynanan,  Her iki elde mumlu bir tabakla yürütülen zarif bir gösteridir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?

A) Horon
B) Halay
C) Hora
D) Çayda çıra

 

7. “Ele ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynanır. Baştan ayağa dalgalanma figürleri ile fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?

A) Horon
B) Halay
C) Hora
D) Çayda çıra

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kıyafetlerimiz de yöreler arasında farklılık gösterir.

B) Kıyafetler iklimlerden etkilenmez.

C) Denize yakın yerlerde kıyafetler açık renklidir.

D) Düğünler, bayramlar ve özel günlerde yöresel kıyafetler giyilir.

9. “Doğdukları yerin özelliklerini taşırlar.  Halkın kültürünü anlatır, yaşayışını aktarır. Sevinçler, üzüntüler, istekler müziğe dönüşür. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır ve halka mal olur.” Yukarıda anlatılan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkralar
B) Müzik aletleri
C) Türküler
D) Masallar

 

10. Kültürel özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

B) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.

C) Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır.

D) Kültürel özellikler hiçbir zaman değişmezler.

Değişen Rollerim

 

6.Sınıf Değişen Rollerim

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Değişen Rollerim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olgu

B) Görüş

C) Rol

D) Oyun

 

2.  Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
B) İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
C) Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
D) Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.

3. “Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Futbol takımı – kaleci
B) Okul – öğretmen
C) Aile – anne
D) Sınıf – yazar

4. “Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Hafta sonu pikniğe gitmek,
B) Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
C) Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
D) Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?

A) Cumhurbaşkanlığı

B) Sporculuk

C) Askerlik

D) Öğrencilik

6. Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A) Düzenli olmak
B) Okul kurallarına uymak

C) Bir işte çalışmak
D) Beslenmek

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?

A) Sınıfta söz almadan ve yüksek sesle konuşmak

B) Derslerine iyi çalışmak

C) Ailesine karşı sorumluluklarını bilmek

D) Öğretmenlerine karşı saygılı olmak

 

8. “Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?

A) Sınıf başkanı seçilmek

B) Okulu temizlemek

C) Okulun öğrencisi olmak

D) Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?

A) Annelik

B) Mudur yardımcılığı

C) Kişilik

D) Kardeşlik

 

10. Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yapmak zorundadır.

B) İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.

C) Toplumda bütün insanların rolleri aynıdır.

D) Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.

 

11. Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?

A) Hak

B) Özgürlük

C) Çalışma

D) Sorumluluk

 

12. Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişse de sorumluluklarımız değişmez.

B) Eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra meslek grupları içinde yer alan bir birey oluruz.

C) Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir.

D) İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir.

Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar

Başla

Küresel Bağlantılar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
B) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını
değiştirirler.
C) Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız.
D) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır.
B) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.
C) Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez.
D) Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır.
3. “Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İhracat
B) İthalat
C) Takas
D) Etkileşim

4. “İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Turizm
B) Ticaret
C) Seyahat
D) Ulaşım

5.”……… dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) NATO
B) BM
C) UNESCO
D) UNİCEF
6. ………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) NATO
B) BM
C) UNESCO
D) UNİCEF

7. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İhracat
B) İthalat
C) Takas
D) Etkileşim

8. ‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
A) Ticaretin kolaylaşmasını sağlar
B) malların kolay taşınmasını sağlar
C) üretimin yavaşlamasını sağlar
D) kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar

9. Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
A) Bilim
B) Sanat
C) Edebiyat
D) Müzik

10. Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaretle uğraşanların artması
B) Ulaşım araçlarının artması
C) Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
D) Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması

11. İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
A) Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
B) İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
C) İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.
D) İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.

12. Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır,
karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;
I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması
II. Ön yargıların ortadan kalkması
III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I,II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
A) İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
B) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
C) İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
D) İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
14. Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir?
A) Mostar Köprüsü
B) Piramitler
C) Özgürlük Anıtı
D) Kapadokya

15. Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir?
A) “Firavun” adı verilen kralları için mezar olarak yapılmıştır.
B) Mısır hazinelerini saklamak için yapılmıştır.
C) Yapıldıkları dönemde otel olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır.
D) Firavunlar için konut olarak yapılmıştır.

16. Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanların ihtiyaçlarının tamamen birbirine benzediği
B) Ülkelerin birbirinden farklı ürünler ürettiği
C) Ticaretin hem ülke içinde hem ülke dışında yapıldığı
D) Ticaretin insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıktığı

17. Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İletişim araçlarının insanların hayatına kolaylıklar sağladığı
B) Ticarette yaşanan gelişmelerin iletişim ile paralel olduğu
C) İletişim sorunlarının tamamıyla çözüme kavuştuğu
D) İnsanların ürün ya da hizmete ulaşmasının iletişim araçlarıyla kolaylaştığı

18. Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir. Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yüzyıllar boyu süren birikimlerin sonucunda oluştuğu
B) Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu
C) Bütün insanların ortak mirastan yararlanamadığı
D) Maddi ve manevi ögeleri içinde barındırdığı

19. Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır?
A) Mısır
B) Suriye
C) Çin
D) Hindistan

20. Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez?
A) Ülkelerin ekonomisini geliştirir.
B) Kültürel alışveriş yaşanır.
C) Devletler arası ilişkiler artar.
D) Tüm toplumları birbirine yakınlaştırır.

Etkin Vatandaşlık

 

Etkin Vatandaşlık

Başla

Etkin Vatandaşlık

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum¬luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kanunlar
B) Gelenek ve görenekleri
C) Örf ve adetlere
D) Gizliliğe

2. Tüketici Hakların Koruma Yasası’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüketici bir ay içerisin¬de itiraz edebilir.
B) Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir.
C) Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il¬çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır.
D) Üretici; hakem heyetinin kararından memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.

3. Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir?
A) Aracı
B) Üretici
C) Tüketici
D) Tüccar

4. Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir?
A) Üretilen malın kaliteli, sağlığa uygun ve ucuz olmasını sağlamak.
B) Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar¬larını giderici, önlemler almak,
C) Üretilen malın tüketiciye ulaşmasını sağlamak.
D) Hakem heyeti kararlarının yasalara uygunluğunu sağlamak.

5. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula¬bilecek yerlerden birisi değildir?
A) Belediyeler,
B) Tüketici Hakları Derneği,
C) Sağlık Bakanlığı
D) Tüketici Haklan Merkezi,

6. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula¬bilecek yerlerden birisi değildir?
A) Tüketici Mahkemesi,
B) Reklam Kurulu,
C) Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
D) Bölge İdare Mahkemesi,

7. Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son¬rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku¬rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
A) Belediyeler,
B) Kaymakamlıklar,
C) Defterdarlık
D) Muhtarlıklar,

8. Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
A) Dilekçe verme hakkı,
B) Vergi verme hakkı,
C) İtiraz etme hakkı,
D) Tüketici Hakları Hakem Heyeti,

9. Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama¬cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
B) Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya¬salarla güvence altına alınmıştır.
C) Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so¬runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
D) Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.

• Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
• Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy-gusunu artırır.
• Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an¬laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş¬mesini sağlar.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
• Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
• Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı¬zı sağlar.
• Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
• Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar¬dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
• İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
• Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha¬yatı üzerindeki etkilerini öğretir.
10. Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

 

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Başla

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. 1. İnsan gücü
2. Hammadde
3. Kapital
Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?
A) 1
B) 1 ve 2
C) 1,2 ve 3
D) 1 ve 3

2. İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim özellikleri
B) Ekonomik faaliyetler
C) Bitki örtüsü
D) Nüfus yoğunluğu

3. Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez?
A) Ülkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu.
B) Toprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu.
C) İklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu.
D) Ülkede sanayinin geliştiğini

4. 1. Çiftçi
2. Ekmek
3. Buğday
4. Fırın
5. Un
Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur?
A) 1- 3 – 5 – 4 – 2
B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4
D) 1 – 3 – 2 – 4 – 5

5. Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması; 1. Yağış düzeni 2. Tarım alanlarının azalması 3. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) Yalnız 3

6. Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?
A) ithalat
B) ihracat
C) ekonomi
D) ticaret

7. Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?
A) sermaye
B) toprak
C) hammadde
D) güç

8. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir?
A) pirinç
B) arpa
C) buğday
D) zeytin

9. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
A) para, yol, zaman
B) insan gücü, sermaye, hammadde
C) iklim, enerji, sermaye
D) sermaye, hammadde, zaman

10. Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir?
A) ticaret
B) ithalat
C) ihracat
D) ekonomi

11. Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?
A) Baharda yağmurun bol olduğu
B) Kışların ılık olduğu
C) Kışların kar yağışlı olduğu
D) Yazların kurak olduğu

12. Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?
A) Tarım
B) Ticaret
C) Balıkçılık
D) Madencilik

13. Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir?
A) Çiftçi
B) Satıcı
C) Girişimci
D) Üretici

14. Batı Akdeniz kıyılarımızda ……………… dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir.
Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarıma
B) Ticarete
C) Turizme
D) Balıkçılığa

15. Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?
A) İstanbul
B) Hakkari
C) Amasya
D) Artvin

16. Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur?
A) Pamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) Tütün-Karadeniz Bölgesi
C) Mercimek-Akdeniz Bölgesi
D) Zeytin-Karadeniz Bölgesi

17. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?
A) Pamuk
B) Susam
C) Zeytin
D) Buğday

18. Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?
A) Marmara Bölgesi
B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi

19. Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz.
A) Balıkçılık-Urfa
B) İpekböcekçiliği-Bursa
C) Taşkömürü-Rize
D) Çay -Zonguldak

20. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
A) İnsan gücü, hammadde ve sermaye
B) İnsan gücü, iklim ve deniz
C) Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin
D) Sermaye turizm ve tarım

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

 

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

Başla

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Güvenli internet kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnternette kullandığımız şifreleri sık sık değiştirmemeliyiz.
B) Şifrelerimizi sayıların ve harflerin yanı sıra özel karakterler ekleyerek oluşturmalıyız.
C) Şifre güvenliği için şifrelerimizi en az üç ayda bir yenilemeliyiz.
D) Şifrelerimizi çevremizdekilerle paylaşmamalıyız.

2. Bilgisayarımızı ve içindeki dosyaların güvenliğini nasıl sağlayabiliriz?
A) Şifreleyerek.
B) Virüs programları ile.
C) Sık sık formatlayarak.
D) Bilgisayarımızı kapatarak.

3. E posta kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gelen mailler içerisinden konu başlığı farklı ve göndericisini bilmediğiniz spam olabilecek maillerdeki, linklere tıklamamalısınız.
B) Bilgimiz olmayan yerlerden gelen mailler ve bu maillerde bulunan linklere tıklamak bilgisayarınıza virüs bulaşmasına sebep olabileceği gibi, mail hesabınızın çalınmasına da sebep olabilir.
C) Mailde gelen her linke tıklamamalı, hatta çoğu zaman maili açmadan silmeniz faydalı olacaktır.
D) E postamızın sürekli açık kalmasını sağlamak için şifremizi kaydetmeliyiz.

4. aşağıdakilerden hangisi güvenli internet kullanımı için gerekli değildir?
A) Güvenlik duvarı sayesinde internet üzerinden gelen veriler filtrelenerek sunulur. Bu nedenle güvenlik duvarını açık tutmalıyız.
B) Bilgisayarınız içerisindeki her yazılımın güncel olmasına ve son güncellemenin zamanıyla ilgili bilgi sahibi olmaya özen göstermeliyiz.
C) İnternet ortamından, size yararlı olabileceğini düşündüğünüz her dosyayı indirebilirsiniz.
D) Güvendiğiniz uzun süredir kullandığınız ya da güvenilir bir yakınınız tarafından sizlere tavsiye edilen siteler aracılığı ile işleminizi sağlamanız yararlı olacaktır.

5. Aşağıdaki internet uzantılarından hangisi daha güvenlidir?
A) https
B) http
C) php
D) html

6. Aşağıdaki internet adresi uzantılarından hangisi resmi kurumlara aittir?
A) com
B) com.tr
C) gov.tr
D) net.tr

7. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi değildir?
A) Stres ve yorgunluk
B) İçe kapanıklık ve yalnızlık
C) Saldırganlık ve şiddet eğilimi
D) Bilgi birikimi ve paylaşımı

8. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir?
A) Kararlı olmak
B) Meraklı olmak
C) Sabırsız olmak
D) Planlı çalışmak

9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilim insanına ait değildir?
A) Kararlılık
B) Planlı çalışma
C) Şüphecilik
D) Ümitsizlik

10. Bir şey, icat edildiği gibi kalmaz. İcat edilen şeyle ilgili sonraki araştırmalar, onu geliştirir. Örneğin, bugünkü otomobiller, ilk otomobillere göre çok daha gelişmiştir.
Yukarıdaki metne göre bu olaya ne denir?
A) Teknolojik gelişmelerin devamlılığı
B) Yeni teknolojik gelişmeler
C) Yeni bilimsel buluşlar
D) Yeni toplumsal gelişmeler

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

 

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Başla

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.Aşağıdaki dağlardan hangisi diğerlerine göre Türkiye’nin daha batısında yer alır?
A) Nemrut
B) Ağrı
C) Süphan
D) Erciyes

2.Aşağıdakilerden hangisi delta ovası özelliği taşımaz?
A) Bafra
B) Altınbaşak (Harran)
C) Çukurova
D) Çarşamba

3. Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle; aşağıdaki göllerden hangisinin kapladığı alanda daha çok daralma olur?
A) Sapanca Gölü
B) Van Gölü
C) Eğirdir Gölü
D) Tuz Gölü

4. Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Sıradağları içinde yer almaz?
A) Toroslar
B) Küre
C) Canik
D) Ilgaz

5. İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?
A) Çoruh Nehri
B) Atatürk Barajı
C) Van Gölü
D) Erciyes Dağı

6.Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Yeryüzü şekillerinin
B) Bitki örtüsünün
C) Yerel saat farklılıklarının
D) Yeraltı kaynaklarının
7. İklimin, insan faaliyetlerine etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hem yaz hem de kış turizmi faaliyetlerinin yapılmasına imkân verir.
B ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmadığı için bitkisel ürün çeşidi de azdır.
C ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hayvansal üretim faaliyetlerinin de çeşitlenmesini sağlamıştır.
D ) Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, insan faaliyetlerinin çeşitlenmesinde etken olmuştur. 8. Coğrafi özellikler, insanların yerleşme biçimlerini ve nüfus yoğunluğunu etkiler.
Bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Çok sık ve gür orman alanları, yerleşmeyi arttırır. Bitki örtüsünün hiç olmadığı yerlerde de yerleşmeler fazladır.
B ) Türkiye’deki yerleşmelerin çoğu, yükseltinin az olduğu yerlerde yapılmıştır.
C ) Yükseltinin ve eğimin fazla olduğu yerlerde yerleşmeler azdır.
D ) Yağışın fazla olduğu yerlerde yerleşmeler de fazladır, yağışın az olduğu yerlerde yerleşmeler de azdır. 9. I. Çölleşme
II. Su kirliliği
III. Gürültü kirliliği
IV. Hava kirliliği
V. Toprak kirliliği
Yukarıdakilerden hangileri, doğal ortamın değiştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek
çevre sorunlarındandır?
A ) II, III, IV ve V
B ) I, II, III, IV ve V
C ) I, II, IV ve V
D ) II, IV ve V 10. İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
A) Giyim
B) Ekonomi
C) Eğitim
D) Gelenek ve görenekler.
11. Mustafa’nın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cılız bitkilerin
B) Ormanların
C) Gür otların
D) Pamuğun

12. İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?
A) Zengin bitki örtüsünün
B) Yoğun sanayi kuruluşlarının
C) Uygun iklim şartlarının
D) Gelişmiş ulaşım sistemlerinin

13.Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?
A) Konya
B) Zonguldak
C) Edirne
D) Adana

14. Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler¬deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
A) Ege Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
15. Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel¬liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
A) Taşkömürü yataklarının yer almasında
B) Çay üretilen tek bölge olmasında
C) Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
D) Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında

16. • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
• Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
• Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
• Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?
A) Deprem
B) Çığ
C) Erozyon
D) Toprak Kayması

17. Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
A) Heyelan
B) Çığ
C) Kuraklık
D) Deprem

18. Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti.
Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?
A) Ağaçlandırma çalışmaları
B) Sağlam konutlar yapmak
C) Su kaynaklarını aşırı kullanmak
D) Büyükbaş hayvancılığa önem vermek

19. • Aşırı yağış
• Eğimli arazi
• Bitki örtüsünün tahribi
Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?
A) Sel
B) Deprem
C) Yangın
D) Kuraklık
20. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi

Kültür Ve Miras

 

Kültür Ve Miras

Başla

Kültür Ve Miras

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

 1. Kızılırmak yayı içinde kurulan Pankuş adlı soylular meclisi ile yönetilen eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Lidyalılar
D) İyonlar

2. Ticarete verdiği önemle tanınan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Lidyalılar
D) İyonlar

3. Batı Anadolu’da kurulan başkenti Gordiyon olan tarım ve hayvancılıkla uğraşan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Lidyalılar
D) İyonlar

4. Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Lidyalılar
D) İyonlar

5. Filozoflarıyla ünlü eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Lidyalılar
D) İyonlar

6. – Frigler, Sakarya Nehri civarında
– Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes Nehirleri civarında
– İyonlar, İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasındaki kıyı şeridine yerleşmişlerdir.
Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim birimlerinin seçilmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Dini ihtiyaçları
B) Bilimsel çalışmaya uygunluğu
C) Güvenlik ihtiyaçları
D) Geçimlerini sağlama çabaları

7. İnsanlar tarih boyunca beslenme, barınma ve savunma ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşamayacakları bölgelere yerleşmişlerdir.
Buna göre insanların yerleşim yerlerini seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Bilimsel çalışmalar yapma
B) Hayatlarını kolaylaştırma
C) Dünya hakimiyetini sağlama
D) Güçlü devletler kurma

8. Tarih Öncesi Çağlar’da insanlar;
-Yontma Taş Devri’nde mağaralarda,
-Cilalı Taş Devri’nde köylerde,
-Maden Devri’nde kentlerde yaşamışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ekonomik faaliyetlerin gerilediğine
B) Yaşam biçimlerinin zamanla geliştiğine
C) İlk yerleşik hayatın Anadolu’da başladığına
D) Yontma Taş Devri’nin diğerlerine göre daha uzun sürdüğüne

9. Tarih boyunca Anadolu;
I Coğrafi konumu
II. Elverişli iklim
III. Zengin doğal kaynakları
IV. Tarım imkanları
gibi durumları bakımından insanlar için tercih edilen özellikleriydi
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?
A) Ticaretin gelişmesine
B) İlk yerleşim yerlerinin kurulmasına
C) Tek tanrılı dine inanılmasına
D) Sık sık istilaya uğraması

10. Eski çağlarda yaşamış insanların sosyal yaşa­mını ve temel geçim kaynaklarını göz önüne aldığımızda Anadolu’nun önemli bir merkez olduğunu görürüz. Çünkü..
Öğrencinin cümlesine;
I. Anadolu iklimi yaşam için elverişlidir
II. Anadolu’da ve­rimli ve bereketli ovalar çoktur
III. Bor mineralllerinin %70 Anadolu’dadır
yargılarından hangisi ile tamamlarsak yanlış bir yorum yapmış oluruz?
A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız III

11. Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne ad verilir?
A) Hava durumu
B) İklim
C) Meteoroloji
D) Yağış

12. İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
A) Giyim
B) Ekonomi
C) Eğitim
D) Gelenek ve görenekler.

13. Kalın ve yünlü giysiler hangi iklimin görüldüğü yerlerde tercih edilmektedir?
A) Soğuk
B) Sıcak
C) Ilıman
D) Kurak

14. İklim aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha az etkilemektedir?
A) Ulaşım
B) Haberleşme
C) Tarım
D) İnsan yaşamı

15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Karadeniz Bölgesi – Orman
B) Akdeniz Bölgesi – Maki
C) Ege Bölgesi – Orman
D) İç Anadolu Bölgesi – Bozkır

16. Temmuz ayında en yüksek sıcaklık aşağıdaki illerimizden hangisinde görülür?
A) Zonguldak
B) Ordu
C) İstanbul
D) Antalya

17. Ülkemizde en geniş alanda görülen bitki örtüsü hangisidir?
A) Bozkır
B) Maki
C) Orman
D) Savan

18. Hangi bölgemizde yazlar sıcak ve kurak kışlar ilik ve yağışlı geçer?
A) Karadeniz Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Marmara Bölgesi

19. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde genellikle Akdeniz iklimi görülür?
A) Karadeniz Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Marmara Bölgesi

20. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde geçiş iklimi görülür?
A) Karadeniz Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Marmara Bölgesi

1 2 3 10