İletişim Özgürlüğü

7.Sınıf İletişim Özgürlüğü

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf İletişim Özgürlüğü

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?

A) Basın özgürlüğü

B) Yayın özgürlüğü

C) Bilgi özgürlüğü

D) Düşünce özgürlüğü

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla
serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.

B) Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi
anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.

C) Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.

D) Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.

 

3. İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

B) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

C) Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

D) Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

 

4. Kitle iletişim araçlarını kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?

A) İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanmaya.

B) Kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya.

C) Kitle iletişim araçlarının çeşidine.

D) Kitle iletişim araçlarının yeniliğine.

 

5. Medyanın kitle iletişiminde önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Doğru haber yapma ve yayma.

B) Tarafsız olmak ve özel hayata saygılı olmak.

C) Medya doğru olmak şartıyla her türlü haberi yayabilir.

D) Medya yayınları çocukların yaşına uygun olmalıdır.

 

6. Medya yayınları çocukların gelişimine ve aile yaşamına zarar verecek olursa medya yayını engellenir. Bu engellemeye ne ad verilir?

A) Sansür

B) Boykot

C) Kısıtlama

D) Ceza

 

7. “RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olmayan programları izlememektir.” Yukarıdaki paragrafta ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayın yasağı

B) Akıllı işaretler

C) Uyarı işaretleri

D) İzinsiz yayın işaretleri

 

8. “İletişim araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına
müdahale edemeyiz. Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalayamayız. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız.” Yukarıdaki paragrafta basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Haklarımız

B) Özgürlüklerimiz

C) Sorumluluklarımız

D) Yasaklar

 

9. “Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.”
Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?

A) Doğru bilgi alma hakkının
B) Özel hayatın gizliliğinin

C) Kitle iletişim özgürlüğünün

D) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün

 

10. “Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları, kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır.”

Bu açıklamadan kitle iletişim araçları ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Fikir paylaşımını sağladıkları

B) Yargının kararlarını etkiledikleri

C) Toplumu yönlendiren bilgiler verdikleri

D) Özgür düşünce ortamını oluşturdukları

 

11. Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden birisidir?

A) Günlük gazete çıkarmak

B) Yarışma programları düzenlemek

C) Eurovision yarışmaları düzenlemek

D) Radyo ve Televizyon yayınlarını denetlemek

 

12. Anayasası’mızın 20. maddesi “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” şeklindedir

Buna göre Anayamızın 20. maddesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

A) Ekonomik hakların korunması

B) Ülke güvenliğinin sağlanması

C) Kişilik haklarının korunması

D) Basın özgürlüğünün sınırlanması

Hızlı İletişim Güçlü Toplum

7.Sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.

B) Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.

C) Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.

D) Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.

 

2. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?

A) Sempati

B) Telepati

C) Terapi

D) Empati

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.

B) Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.

C) “Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.

D) Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak
kabul ettirmeye çalışır.

 

4. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?

A) Biraz daha çalışırsan daha başarılı olabilirsin.

B) Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun!

C) Benimle her zaman bağırarak konuşuyorsun.

D) Kardeşinle sürekli kavga ediyorsun.

 

5. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?

A) Derslerine hiç çalışmıyorsun!

B) Beni hiç dinlemiyorsun.

C) Boş zamanlarında telefonunla oynayabilirsin.

D) Hiçbir zaman yemeğini bitirmiyorsun!

 

6. Aşağıdakilerden hangisi eski iletişim araç ya da yöntemlerinden birisi değildir?

A) Papirüs

B) Tellal

C) Duman

D) Gazete

 

7. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan terim hangisidir?

A) Medya

B) Haberleşme

C) İletişim

D) Etkileşim

 

8. Aşağıdakilerden hangisi medyanın özelliklerinden birisi değildir?

A) Genel Ağ’ın getirdiği özgür ve geniş alan kitlelerin seslerini duyurmasını kolaylaştırmıştır.

B) Sosyal iletişim ve etkileşim gücü artmıştır.

C) Teknolojik gelişmeler günümüzde “sosyal medya” ve “dijital medya” kavramlarını ortaya çıkarmıştır.

D) Cep telefonları medyanın gelişmesini en çok etkileyen temel unsurdur.

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Günümüz toplumunda medya araçlarının iletileri işitsel ve görsel olarak aktarması medyanın etkisini artırmaktadır.

B) Olaylardan haberdar olmak, toplumsal gelişmelere uzak kalmamak veya eğlenmek için
medya sürekli takip edilmektedir.

C) Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolü, her geçen gün azalmaktadır.

D) Medya, doğal olarak insanların düşüncelerini, kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir.

 

10. Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Genel Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağlamaktadır. Bu durum Genel Ağ üzerinden hangi eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır?

A) e-eğitim

B) e-okul

C) e-müfredat

D) e-devlet

 

11. Günümüzde Genel Ağ, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkânı sunmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?

A) Üretimin artmasında katkı sağlamıştır.

B) Bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlamıştır.

C) Teknolojik gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır.

D) Bilgi alış-verişini yavaşlatmıştır.

 

12. “Medya sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantımızda köklü değişimler meydana getirdiği gibi kültürümüzü de etkilemiştir. Medyanın görsel, işitsel yayınları kültürel değişimlere neden olduğu gibi farklı kültürler arasındaki etkileşimi de arttırmaktadır. İletişimin dünyada yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum kültürel alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu açmıştır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşamayız?

A) Medya kültürel gelişmelere katkı sağlar.

B) Medya ekonomik alanda katkı sağlar.

C) Medya, sosyal yönden yalnızlaşmaya neden olur.

D) Medya, eğitim yaşantımıza katkı sağlar.

İletişimin Gücü

 

7.Sınıf İletişimin Gücü

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf İletişimin Gücü

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Sözlü iletişim.

B) Görsel iletişim.

C) Sözsüz iletişim.

D) Yazılı iletişim.

 

2. İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde
etkileyebilir.

B) Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.

C) Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.

D) Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.

 

 

 

3.  Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.

·       Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.

·       Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.

·       Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.

·       Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.

Buna göre Efe’nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?

A.  1                 B. 2                    C. 3                      D. 4

 

4.   Ezgi Sosyal Bilgiler dersinde  ” Konuşmak gümüşse sükut altındır. ” atasözünü öğreniyor.

Buna göre bu atasözünde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A.   Altın      B. Dinlemek      C. Susmak     D. Konuşmak

5. Aşağıda iki arkadaşın diyalogu verilmiştir.

Elif: Ece’nin sınavı hiç iyi geçmemiş.

Duygu: Neden iyi geçmemiş ki, Sorular gayet basitti?

Elif: Ama birde onun bakış açısından bakmamız gerek, kendini onun yerine koymalısın. İşte buna ………………. denir.

Duygu: Haklısın Pelinsu.

Buna göre Elif’in bahsettiği tanımda noktalı yere hangi kelime gelmelidir?

A.   Anlayış      B. Empati     C.  Uzlaşma     D. Haklılık

 

Uzlaşma, Aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak

Çatışma, Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.

6.  Buna göre hangisi yukarıdaki tanıma uygun bir uzlaşma örneğidir?

A.   Eda’nın arkadaşı ile iyi anlaşmaması

B. Furkan’ın arkadaşlarına hakaret etmemesi

C. Ahmet’in oyuncaklarını kardeşi ile paylaşmaması

D. Hilal’in arkadaşlarına vurması

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi bir çatışma örneğidir?

A.   Deniz’in arkadaşı ile aynı görüşte olmaması fakat fikirlerine saygı gösterilmesi.

B.    Polislerin hırsızlar ile çatışması.

C.    Utku’nun iş arkadaşı ile aynı görüşte olmaması ve kavga çıkması.

D.   Burak Bey ile Afet Hanım’ın aynı görüşte olmaması ve kaba bir münazara göstermeleri.

8. Mustafa Kemal Atatürk hangi gazete kuruluşu için ” Benim gazetem. ” ifadesini kullanmıştır?

A.   İrade-i Milliye Gazetesi

B. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

C. Albayrak Gazetesi

D. Açıksöz Gazetesi

 

9.  Aşağıdaki kişilerden hangisi Anadolu Ajansı’nın (AA) kuruluşuna öncülük eden isimlerden değildir?

A. Mustafa Kemal Atatürk

B. Halide Edip Adıvar

C. Yusuf Nadi Abalıoğlu

D. İsmet İnönü

 

 

Ali: Dinlemek konuşmaktan da önemlidir.

Mehmet: İletişimde en etkili yol konuşmaktır

Arda: Son sözü söylemek çok önemlidir.

Cemil: Konuşmacı ile göz odağı kurmak daima önemsizdir.

10.  Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin veya hangisinin cümlesi doğrudur.

A.  Hepsinin

B. Sadece Cemil’in

C. Ali, Mehmet ve Arda’nın

D. Hiçbirinin

 

 

I- Telgraf

II- Gazete

III- Dergi

IV- Akıllı Telefon

11.  Yukarıda verilen kitle iletişim araçlarının kronolojik sıralamaları şıklarda verilmiştir. Buna göre hangi sırlama doğrudur? (en önce çıkandan en son çıkana şeklinde sıralama yapınız.)

A.  I-II-III-IV

B.  IV-I-II-III

C.  III-II-I-IV

D.  II-III-I-IV

 

12.  Afrika kıtasına yiyecek göndermek için bağış toplayan Didem Hanım hangi kitle iletişim aracını seçer ise duyuru daha çabuk öğrenilir?

A.  İnternet

B. Televizyon

C.  Radyo

D.  Dergi

İnsandan İnsana Giden Yol

7.Sınıf İnsandan İnsana Giden Yol

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf İnsandan İnsana Giden Yol

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?

A) Haber

B) İletişim

C) Etkileşim

D) Basın

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.

B) İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.

C) İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.

D) İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.

 

3. Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?

A) Yazılı iletişim

B) Sözlü iletişim

C) Sözsüz iletişim

D) Görsel iletişim

 

4. “Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız. Toplantılardaki konuşmalar bu iletişim şekillerine örnek olarak verilebilir.” Yukarıdaki anlatımda hangi iletişim şekline dikkat çekilmiştir?

A) Sözsüz iletişim

B) Vücut dili

C) Sözlü iletişim

D) Yazılı iletişim

 

5. Mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar, bültenler hangi iletişim şekline örnek oluşturur?

A) Yazılı iletişim

B) Sözlü iletişim

C) Sözsüz iletişim

D) Görsel iletişim

 

6. Aşağıdaki iletişim şekillerinden hangisi beden hareketleri, jestler, mimikler, ses tonu, fiziksel görüntü ve kıyafetler gibi unsurları içermektedir?

A) Yazılı iletişim

B) Sözlü iletişim

C) Sözsüz iletişim

D) Görsel iletişim

7. İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlarla ilişkilerimiz açısından çok önemlidir.

B) İletişim sırasında bulunduğumuz ortamdaki eşyaları düzenleme şeklimiz, giysilerimiz de iletişimin bir parçasıdır.

C) Sözlü iletişim sırasında, içinde bulunduğumuz duygu durumuna ilişkin ses tonumuz, vücut hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, konuşmanın içeriği fazla etkilemez.

D) Kimi zaman beden dilimiz, söyleyeceğimiz sözlerden daha fazla mesaj verir.

 

8. Kullanacağımız ifadeleri bilinçli ve samimi bir şekilde aktaramamız aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Etkili iletişim kuramayız.

B) İnandırıcı olamayız.

C) Sözlü iletişim kuramayız.

D) Karşımızdakini anlayamayız.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?

A) İyi hazırlanmamış konuşma metni

B) Eksik bilgi ve mesaj verme

C) Geri bildirim yapmama

D) Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler kullanma

 

10. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?

A) Yetersiz algılama, yanlış yorumlama

B) Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma

C) Dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama

D) Dinleyiciye karşı ön yargılı olma

 

11. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?

A) Dikkatsiz dinleme

B) Bilgi eksikliği

C) Ön yargılı dinleme

D) Eksik bilgi ve mesaj verme

 

12. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?

A) Geri bildirim yapmama

B) Yetersiz algılama, yanlış yorumlama

C) Dinleyiciye karşı ön yargılı olma

D) Soru sormama

Küresel Bağlantılar

 

Küresel Bağlantılar

Başla

Küresel Bağlantılar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

barış anlaşmaları için görüşmeler başlamıştır. Ülkeler arasında kalıcı barış sağlamak için Paris’te bir konferans düzenlenmiştir. Ancak bu konferansta bütün ka­rarlar yenen devletlerin istekleri doğrultusunda alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında bu durumun etkili olduğu söylenebilir?

A) Yenilen devletlerin anlaşmalara tepki göstermelerinin

B) Dünya barışının sağlanmasına ağırlık verilmesinin

C) Yenen devletler arasında anlaşmazlıkların yaşanmasının

D) Barış anlaşmalarının evrensel hükümler taşımasının

Soru 2

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında ordunun ihtiyacı olan erzak, araç ve gerece “Tekalif-i Harbiye” adı altında bedeli sonradan ödenmek üzere el koymuş, ancak tüm tedbirlere rağmen masraflar karşılanamayınca Almanya’dan borç alınmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin gös­tergesi değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan dışa bağlılığının arttığının

B) Osmanlı Devleti’nin savaşa girecek ekonomik güçten yoksun olduğunun

C) Almanya’nın ekonomik açıdan güç kaybettiğinin

D) Osmanlı halkının devletin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla topyekün seferber olduğunun

Soru 3

Avrupa devletleri, 19. yüzyılda Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasını çıkarlarına uygun olarak görmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durum ile ilgili değildir?

A) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’ni desteklemesi

B) Rusya’nın Boğazlara yerleşmek istemesi

C) Osmanlı Devleti’nin açık pazar ve ham madde kaynağı olarak görülmesi

D) Osmanlı Devleti’nin, 1856’da Avrupa devletler topluluğuna kabul edilmesi

Soru 4

Tarihin belki en kanlı, en dramatik ve Türk kahramanlıkları ile dolu olan Çanakkale cephesi, İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransız birliklerinin amaçlarına ulaşamayıp geri çekilmesiyle son bulmuştur. Bu durum,

I.ABD’nin savaşa girmesi

II.Türk ordusuna güvenin artması

III.İtilaf Devletlerinin prestij kaybetmesi Sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) Yalnız II

D) II ve III

Soru 5

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturya – Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkıldı. Türkiye, Çekoslavakya, Macaristan, Avusturya, Polonya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. Sömürgeciliğin adı manda sistemi oldu. Arabistan, Suriye, Irak gibi Osmanlı topraklarında İngiliz ve Fransız manda yönetimleri kuruldu. Bu bilgilerde Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından hangisine değinilmemiştir?

A) Sınırların değiştiğine

B) Çok uluslu devletlerin parçalandığına

C) Yenilen devletlere ağır mali yükümlülükler getirildiğine

D) Sömürge düzeninin manda sistemi adı altında devam ettirildiğine

Soru 6

Mustafa Kemal, savaşan askerin psikolojisini ve emrindeki bütün subayların, önemli anlardaki davranışlarını tek tek biliyor veya tahmin edebiliyordu. Orduda bulunan hiçbir subayla kıyaslanamayacak arazi bilgisine sahipti. Harita okuma ve alan araştırması konularında çok detaylı düşünüyordu. Karşı taraf komutanlarının zekâsını küçümsemiyor, kendini onların yerine koyarak ne yapabileceklerini önceden kestirebiliyordu. Bu yüzdende girdiği her savaşta başarılı oluyordu. Bu bilgilerde Mustafa Kemal’in askeri başarılarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğundan söz edilmemiştir?

A) Emrindeki askerleri çok iyi tanıması

B) Askerlik bilgisinin çok iyi olması

C) Düşmanını iyi tanıması

D) İstediği her türlü yardıma zamanında ulaşması

Soru 7

1,2 milyon asker sayısı ile I. Dünya Savaşana İtilaf blokunda katılan Rusya, savaşta umdu­ğunu bulamamış, ülkesinde iç ihtilalin çıkması üzerine savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak kayıplarının azalması

B) İtilaf Devletleri’nin Rusya’nın boşalttığı toprakları paylaşma konusunda anlaşmazlık yaşamaları

C) İtlaf Devletleri’nin Rusya’nın boşluğunu doldurmak için Amerika’nın desteğini sağlamaya çalışması

D) Çanâkkale Cephesi’nin kapanması

Soru 8

Çanakkale Cephesinde görev yapan Mustafa Kemal’in aldığı kararlar ve uygulamalar hem savaşın hem de Türk milletinin kaderini belirledi. Bu başarının ardındaki iki temel etken askeri ve araziyi tanımasıydı. Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Başarının temelinde bulunulan durumu iyi kavrama yatar.

B) Mustafa Kemal bu cephedeki başarısının ardından generalliğe yükseltilmiştir.

C) Asker ve arazinin iyi tanınması savaşın kazanılmasında önemli bir etkendir.

D) Mustafa Kemal’in yaptığı uygulamalar Çanakkale Cephesi’nin kaderini belirlemiştir.

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, geçmiş uygarlıklardan kalan ve insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen eserlerin korunması amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur?

A) Doğal Yaşamı Koruma Vakfı

B) Şehir tiyatroları

C) İl Genel Meclisi

D) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

Soru 10

Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyememiştir. Bu durum Milletler Cemiyeti’nin,

I.Tarafsızlığını koruyamaması

II.İleri gelen devletlerin etkisinde kalması

III.Bazı devletlerin çıkarlarına uygun hareket etmesi faaliyetlerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve lI

D) Hepsi

Soru 11

1750 li yıllarda İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılâbı, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan en önemli nedenlerden birisidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Köyden kente göçün arttığını

B) Sömürgecilik yarışının uluslararası rekabete dönüştüğünü

C) İnsan gücüne duyulan ihtiyacın azaldığını

D) Büyük fabrikaların kurulduğunu

Soru 12

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda Balkanlar ve Ege’deki üstünlüğünü kaybetmiştir. Balkan Savaşlarının aşağıdaki sonuçlarından hangisinin bu duruma yol açtığı savunulamaz?

A) Ege Adalarının Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin

B) Osmanlı Devleti’nin Meriç nehrinin batısındaki toprakları kaybetmesinin

C) II.Balkan Savaşı’nda Bulgarların yenilmesinin

D) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesinin

Soru 13

Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı sonucunda Uşi Antlaşması’nı imzalayıp bölgeyi İtalyanlara bırakmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu antlaşmayı imzalamasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Yerli halkın İtalyanlara karşı direnmesi

B) İtalya’nın çok güçlü olması

C) Balkan Savaşlarının başlaması

D) Avrupa devletlerinin tarafsız kalması

Soru 14

Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin arka arkaya I. Dünya Savaşı’na girmeleri üzerine İtilaf Devletleri ile ittifak girişimlerinde bulundu. Ancak İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’nin bu teklifini kabul etmemiştir. Bunun üzerine de Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girmiştir. Yalnız bu bilgilere göre, I.Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemektedir. II.Almanya ile Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda birlikte hareket etmişlerdir. III.Savaş, İtilaf Devletleri’nin üstünlüğü ile so­na ermiştir. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

D) Hepsi

Soru 15

Dünya Savaşı’na katılan devletler maddi ve manevi büyük zararlara uğramışlardır. Bu durum devletleri aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

A) Uluslararası barış teşkilatlarının kurulmasına

B) Yeni sömürgelerin bulunmasına

C) Devletler arası ittifakların güçlendirilmesine

D) Demokratik yönetim anlayışının güçlenmesine

Soru 16

Birleşmiş Milletler fikri, ilk olarak II. Dünya Savaşı’nın sonunda savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır Buna göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının, I.Barış ortamının korunması II.Devletlerarası sorunların çözülmesi III.Devletlerin yeni ekonomik kazançlar elde etmeleri durumlarından hangisi ya da hangilerine katkı sağlaması beklenir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve lI

D) I ve III

Soru 17

Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı büyük zararlar devletleri barış arayışına yöneltti. Dünyada barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasındaki sorunlara barışçı yollardan çözüm bu­labilmek amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Buna göre Milletler Cemiyeti’nin, I.Yeni bir savaş çıkmasını önleme II.Ülkelerin demokratikleşme çabalarına des­tek olma III.Üye ülkelere ekonomik destek sağlama çalışmalarından hangilerini doğrudan yapması beklenir?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız I

Soru 18

Amerikan, İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları, hazırladıkları ortak bir raporla dünyanın 10 yıl sonra çevre felaketleri açısından geri dönülmez noktaya geleceğini duyurmuşlardır. Bilim insanlarını kaygılandıran bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı ileri sürülemez?

A) Kış sıcaklarının artmasından

B) Bitkilerin erken çiçek açmasından

C) Karbondioksit oranının artmasından

D) Trafik kazalarının artmasından

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin sonuçlarından biri  değildir?

A) Rusya’nın müttefiklerinden yardım alma olanağının azalması

B) Cephe sayısının artması

C) Almanya’nın savaş yükünün azalması

D) Almanya’nın denizlerde üstünlüğü ele geçirmesi

Soru 20

Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.

Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet

B) Sosyal Devlet

C) Demokratik Devlet

D) Hukuk Devleti

 

Etkin Vatandaşlık

Etkin Vatandaşlık

Başla

Etkin Vatandaşlık

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

Soru 1

Demokratik yönetimlerde ayrıcalıklı toplum ve­ya kişiler yoktur. Kanunları uygularken din. dil, cins, ırk ayrımı yapılmaz. Yukarıda demokratik yönetimlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

 1. A) Milli egemenlik
 2. B) Eşitlik
 3. C) Çoğulculuk
 4. D) Hürriyet

Soru 2

Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplum hayatının düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır. Yasalara uyulmadığı za­man, toplumda karışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir. Yöneticilerin işleri zorlaşır. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisin ulaşılamaz?

 1. A) Toplumun huzuru yasalara uyulmasına bağlıdır.
 2. B) Yasalara uyulması toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı azaltır.
 3. C) Toplumun devamlılığı yasalara uyulmasına bağlıdır.
 4. D) Yasalara uyulması devlet organlarının görevlerini daha rahat yapmasını sağlar.

Soru 3

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın,

-Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

-Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.

-Herkes kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir. maddeleri aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu göstermektedir?

 1. A) İnsan haklarına saygılı olma
 2. B) Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseme
 3. C) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
 4. D) Halkoyu ile kabul edilme

Soru 4

Bir şehirde Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 0 – 6 yaş çocuk yuvasında, bakıcıların çocukları döverken çekilen görüntüleri basın ve yayın organlarında yer alınca halk yuvada yaşanan olaylara tepki göstermiştir. Ayrıca ilgili bakanlık yuvada inceleme başlatmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) Çocuk yuvalarının kapatılması gerektiği
 2. B) Çocuk yuvalarında denetimler yapılmasının önemli olduğu
 3. C) Çocuk yuvasının yöneticilerinin incelemeye alındığı
 4. D) Medyanın, kamuoyunun oluşmasında etkili olduğu

Soru 5

Ülkemizde, sivil toplum kuruluşlarının öncülü­ğünde kanunlara uygun olarak yürüyüşler düzenlenmekte, hükümetin bazı uygulamaları protesto edilebilmektedir. Bu yürüyüşler sırasında insanlar, düşüncelerini özgürce dile getirerek yöneticilere duyurabilmektedir. Bu durum ülkemizde daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerleşmekte olduğunun göstergesidir?

 1. A) Demokratik yaşamın
 2. B) Laik devlet anlayışının
 3. C) Parlamenter yönetim şeklinin
 4. D) Anarşi ve terörün

Soru 6

– Yasama – Kanunları oluşturma.

– ….. – Kanunları uygulamaya koyma.

– Yargı – Kanunların uygunluğunu denetleme.

 Şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 1. A) Yürütme
 2. B) Seçme
 3. C) Temsil
 4. D) Ordu

Soru 7

Millî Egemenlik; bir milletin kendi kaderine hâkim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendini yönetmesi, kendini yönetecek kişileri seçmesi anlamına gelir. Buna göre milli egemenlik neyi gerektirir?

 1. A) Dış güçlerin ülke yönetimine karışmasını
 2. B) Yönetimde azınlıkların etkili olmasını
 3. C) Halkın yönetimde karar sahibi olmasını
 4. D) Din adamlarının yönetim kurallarını belirlemesini

Soru 8

Anayasamızın 88. maddesine göre, kanun teklif etmeye aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde verilenlerin ikisi de yetkilidir?

 1. A) Bakanlar kurulu – Milletvekilleri
 2. B) Cumhurbaşkanı – Anayasa Mahkemesi
 3. C) Danıştay – Milletvekilleri
 4. D) Cumhurbaşkanı – Bakanlar Kurulu

Soru 9

Meclis tarafından yapılan yasaların uygulanması gerekir. Bu uygulama işini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

 1. A) Danıştay
 2. B) Anayasa Mahkemesi
 3. C) Bakanlar Kurulu
 4. D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Soru 10

Meclis tarafından çıkartılan kanun Cumhurbaş­kanının onayına sunulur. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar ya da ya­yımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanının, bir kanunu yeniden görüşülmek üzere meclise geri göndermesi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

 1. A) Tartışmak
 2. B) Veto etmek
 3. C) Yargılamak
 4. D) Yürürlüğe koymak

Soru 11

Meclisteki Genel Kurul görüşmelerinde, kanun tasarısı veya teklifinin önce tümü hakkında siyasî parti gruplarına, hükümete ve milletvekillerine belli sürelerde söz verilir. Bu söz vermenin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 1. A) Tasarı ve teklif üzerine başka teklifler yapılamayacağını göstermek.
 2. B) Tasarı ve teklifle ilgili farklı düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak.
 3. C) Tasarı ve teklifle ilgili aynı görüşteki milletvekillerine söz vermek.
 4. D) Tasarı ve teklifi inceleyen komisyonu engellemek.

Soru 12

Bazı çocuklar hayatlarını evlerinden başka yerde, devlet himayesinde devam ettirmek durumunda kalabilir. I. Bazı çocuklar diğer çocuklardan farklı niteliklere sahip olabilirler. Bu farklılıklar onların özel eğitim görmelerini gerektirebilir. II. Bazı büyüklerimiz yaşlandıklarında bakıma muhtaç kalabilirler. İşte bu durumda insanlar devlete başvurabilirler; devlet onların elinden tutar. yukarıda devletimizin yerine getirdiği bazı görevleri okudunuz. Buna göre devletimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. A) Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmektedir.
 2. B) Adaleti temel alan bir görev anlayışını benimsemiştir.
 3. C) Üstlendiği hizmetleri yerine getirebilmek için vergi toplamak zorundadır.
 4. D) Ekonomik kalkınmayı sosyal devletin gereklerini yerine getirmeye bağlamıştır.

Soru 13

“Bir yurdun en değerli varlığı, vatandaşlar ara­sındaki milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur.” Atatürk bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

 1. A) Bilimi kalkınmaya rehber yapmanın
 2. B) Bölünmez bütünlüğün
 3. C) Demokrasinin insan haklarına katkısının
 4. D) Sosyal devletin yurttaşına sahip çıkmasın

Soru 14

Halkımız kendisini yönetecek olan kişileri se­çimle işbaşına getirir. Genel seçimler dört yılda bir yapılırken, Cumhurbaşkanını da halk seçer ve görev süresi 5 yıldır. Seçimlerde aday olarak ya da oy kullanarak vatandaşlar yönetimde söz sahibi olurlar. Bu durum ülkemizle ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 1. A) Egemenliğin millete ait olduğunu
 2. B) Yöneticileri bir meclisin seçtiğini
 3. C) Yöneticilerin hep aynı aileden olduğunu
 4. D) Meclisin halk egemenliğini sınırladığını

Soru 15

Devletimizin sınırlarında yaşayan üç dinin mensupları da kendi ibadethanelerinde, kendi inançlarını istedikleri gibi yaşamaktadırlar. Devlet, bu inanç mensuplarına eşit mesafede durmaktadır. Bu durum devletimizin hangi niteliğinin bir gereğidir?

 1. A) Sosyal olma
 2. B) Lâik olma
 3. C) Hukuk devleti olma
 4. D) Milli olma

 

Soru 16

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ni açarak Modern Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, milli egemenlik ilkesini, devletin temel öğelerinden biri haline getirmiştir. Böylece tek kişinin hakimiyeti ve bu hakimiyetin babadan oğula geçiş ilkesine dayanan yönetim biçimini ifade eden saltanat son bulmuştur. Metne göre Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin yolunu açmıştır?

 1. A) Milletin kendi kendini yönetmesinin
 2. B) Saltanat yönetiminin güçlenmesinin
 3. C) Seçkinlerin egemenliği ele geçirmesinin
 4. D) Monarşik yönetim anlayışının gelişmesinin

Soru 17

Ülkemizde sorunların çözümünde tüm kişiler, adaletin eşit dağıtıldığı mahkemelere başvurabilirler. Bu mahkemelerde haklarını arayabilirler veya haklarının ihlâl edilmesini önleyebilirler. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliğinin gereğidir?

 1. A) Sosyal devlet
 2. B) Üniter devlet
 3. C) Lâik devlet
 4. D) Hukuk devleti

Soru 18

Ülkemizde yapılan seçimler aşağıdaki sözlerden hangisinin gereğidir?

 1. A) Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.
 2. B) Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.
 3. C) İstiklâl, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir.
 4. D) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Soru 19

Türkiye Cumhuriyeti’nde ülkeyi yönetecek kişiler belli aralıklarla, eşit ve genel oy esaslarına dayanan, serbest, çok partili ve yargı denetiminde yapılan seçimlerle halk tarafından belirlenir. Metinden, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 1. A) Tek kişinin egemenliği söz konusudur.
 2. B) Demokratik yönetim anlayışı egemendir.
 3. C) Yönetimde din kuralları etkindir.
 4. D) Ordunun himayesinde bir yönetim vardır.

Soru 20

Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimler sonucunda çoğunluğu elde eden siyasi partinin kullanabi­leceği yetkiler sınırsız değildir. Bir kere, yasa yapma (yasama), bu yasaları uygulama (yürütme) ve bu yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırma (yargı) yetkilerinin tümü seçimi kazanan partinin elinde toplanamaz. Bu metinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) Yönetimi belirleyen çoğunluğun tercihidir.
 2. B) Çoğunluğun istediği herkesin yararınadır
 3. C) Yönetici yetkileri belirli bir alanla sınırlıdır.
 4. D) Güçler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır.

 

Üretim Dağıtım Ve Tüketim

 

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Başla

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Asya Kıtası’ndan satılmak üzere pazarlara getirilen mallar, Kral Yolu’yla uzun ve zor bir yolculuktan sonra Ege Denizi’ne ulaştırılır. Mallar gemilerle Akdeniz üzerinden Avrupa’nın önemli limanlarına taşınırdı. Kral Yolu üzerinde kurulan ticaretin kendilerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu ülkelere göre bilim, sanat ve teknolojide üstünlük kurmuş uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümerler
B) Asurlar
C) Lidyalılar
D) Hititler

2- I.Göçmen kuşlar için vakıflar kurulması
II.Medresede eğitim gören öğrencilere burs verilmesi
III.Toprak yönetiminde tımar sisteminin uygulanması
IV.Han, köprü ve kervansarayların ülke genelinde yaygın olması
Anadolu Selçuklularında görülen yukarıdaki özelliklerden hangileri, devletin ekonomik yapısı hakkında bilgi verir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV

3- -Geçmişte Kral Yolu, Baharat Yolu ve İpek Yolu’nun Türkiye’den geçmesi
-Günümüzde Akdeniz ve Karadeniz arasındaki bağlantının boğazlardan sağlanması
Günümüzde doğu ve güneydoğusundan büyük petrol üreticisi ülkelere komşu olması Yukarıda Türkiye’ye ait verilen özellikler,Türkiye’nin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Özel konumuyla
B) Jeolojik özelliğiyle
C) Eğitim faaliyetleriyle
D) Turizm etkinlikleriyle

4- Osmanlı Devleti’nde ticaretten ve kervanlardan elde edilen gelirin 15. ve 16. yüzyıl­lara kadar fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denizcilikte çok ileride olması
B) İstanbul’u elinde bulundurması
C) Topraktan elde edilen gelirin fazla olması
D) Baharat ve İpek yollarını kontrolünde tutması

5- Kral Yolu üzerinde kurulan, ticaretin kendi­lerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknolojide üstün uygarlık seviyesine çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Sümerler
C) Osmanlılar
D) Frigyalılar

6- Sanayi alanında yatırım yapan ülkelerin eko­nomileri hızla gelişmiştir. Sanayiciler, hem ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmakta, hem de ödedikleri vergilerle yeni yatırımların yapılmasına kaynak sağlamaktadırlar. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin günümüzde sanayileşme alanında yeterince gelişme gösterdiği söylenemez?
A) Japonya
B) Almanya
C) Suriye
D) İngiltere

7- Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının birçoğunun ham maddesi tarım ürünlerinden oluşur. Buna göre, aşağıdakilerin hangisindeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini tarım ürünleri oluşturur?
A) Makine sanayii
B) Petrol rafinerisi
C) Dokuma sanayii
D) Demir çelik sanay

8- Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere “Vakıf denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların kuruluş amaçları arasında gösterilemez?
A) Dini ve sosyal hizmetlerin görülmesi
B) Yardıma muhtaç kişilerin yardımına koşulması
C) İnsanlara tarım ürünlerinin ekilmesinde yardımcı olunması
D) Sağlık giderlerini karşılayamayan insanlara vardım edilmesi

9- Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumlarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Medreselerin yüksek bölümlerinde eğitim ücrete tabiydi.
B) Ahilikte usta çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştirilirdi.
C) Enderunlar’da Hristiyan halkın zeki ve çalışkan çocukları eğitim görürdü.
D) Devletin idari teşkilatında görev alacak nitelikli insanlar enderunda eğitim görürdü.

10- İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla belirli tarihlerde çeşitli etkinlikler yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden biridir?
A) Yeşilay haftası
B) Vakıflar haftası
C) Orman haftası
D) Milli Egemenlik Çocuk Bayramı

11-Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayanan faaliyetlerdir
Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken etkenlerden birisi değildir?
A) Mutlu olunabilecek mesleğin seçilmesi
B) Mesleğin getirdiği eğitimin iyi bilinmesi
C) En çok tercih edilen mesleğin seçilmesi
D) İlgi ve yeteneklerin gözardı edilmemesi

12- İyi bir meslek seçiminde, aşağıdaki sorulardan hangisini kendimize sormamıza çok gerek yoktur?
A) Ne istiyorum?
B) Neler yapabilirim?
C) Nasıl bir karaktere sahibim?
D) Ailem ve yakın çevrem benden ne olmamı bekliyor?

13- İnsanların mesleklerini ilgi ve kabiliyetlerine göre seçmeleri, başarılarını ve topluma faydalarını artırır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ilgi ve kabiliyetlerine uymayan mesleği seçen kişilerin içine düşebileceği bir durum değildir?
A) Çalışmaya karşı isteksiz olma
B) Mesleğinde kariyer yapma gayretinde olma
C) Mesleğini değiştirme gayreti içinde olma
D) İşe devamsızlık yapma ve düşük verimle çalışma

14-Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü sevemedim
Bu kişinin meslek seçiminde, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?
A) İlgi ve yeteneklerine
B) İş bulma olanaklarına
C) Ailesinin beklentilerine
D) Mesleğin toplumdaki yerine

15- Meslek seçiminde;
I. İyi kazanç getiriyor olması
II. İlgi ve yeteneklerine uygun olması
III.Anne yada babasının mesleği olması
IV.Mesleğin herkesçe kabul görür olması
gibi özelliklerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?
A) I B) II
C) III D) IV

16- Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara “Vakıf” denir. Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.
Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ticaret yaparak devlete gelir sağlamak
B) Yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak
C) İbadet yerlerinin bakım ve onarımını yapmak
D) Hastaların tedavi edilmesini sağlamak

17-Ben ki İstanbul fatihi, aciz kul Fatih Sultan Mehmed, alın terim ile kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde bulunan 136 dükkânımı aşağıdaki şartlar dâhilinde vakfeylerim
Buna göre;
I. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvikinde
Padişahlarda etkin rol almıştır.
II. Kişiler şahsi mallarını vakıfa bağışlayabilirler.
III.Vakıflar sadece istanbul’da faaliyet göstermiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

18- Osmanlı döneminde varlıklı olan kişiler imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler gibi çeşitli vakıflar yapmıştır.
Bu vakıflar aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?
A) Eğitim B) Sağlık
C) Ticaret D) Sanayi

19- Osmanlı Devleti’nde medreselerde eğitim öğretim ücretsizdi. Çeşitli vakıflar aracılığı ile öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlıda parasız eğitim anlayışı gelişmiştir
B) Müderrislerin maaşları vakıflar tarafından karşılanırdı..
C) Vakıflar eğitim faaliyetlerine destek vermişlerdir.
D) Osmanlı’da eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir

20- Günümüzde vakılar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır
Aşağıdakllerden hangisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biridir?
A) Şehirlerde park ve bahçe düzenlemeleri yapmak
B) Ormanlık alanların yangına karşı korunmasını sağlamak
C) Fakir ve garip hastalara ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti vermek
D) Konut yapımlarının deprem yönetmeliğine uygun olmasını sağlamak

Bilim Teknoloji Ve Toplum

Bilim Teknoloji Ve Toplum

Başla

Bilim Teknoloji Ve Toplum

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

Bilim Teknoloji Ve Toplum
1. Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Teknolojik gelişmenin
B) Toplumların yönetim şeklinin
C) Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
D) Kent kültürünün yaygın olmasının

2. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Sina’dır.(980–1037) Orta Çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) İbni Sina kimdir?
B) Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C) Hangi alanda eserler yazmıştır?
D) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

3. 15 yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
B) Bilim alanında ilerleme görülmüştür
C) Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
D) Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır

4. Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski Ön Asya’da kullanılmakta olan hece yazısını ve harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.
Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde
I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi
III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
IV. Farklı Uygarlıkların katkıları
unsurlarından hangisi etkilidir?
A) l
B) II
C) III
D) IV

5. (1) Rönesans hareketi 15 yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.
(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.
(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır.
(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6. Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır?
A) Bilim
B) Sanat
C) Ulaşım
D) Hayvancılık

7. Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynakların bol olduğu görülmüştür
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Çevre şartlarının bilim ve teknolojinin gelişmesini etkilediği
B) Önemli buluşların Çinliler tarafından gerçekleştirildiği
C) İhtiyaçların bilimsel çalışmaları yönlendirdiği
D) Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısını kolaylaştırdığı

8. M.Ö. Mısır’ da ;
-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması
-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi
-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi
Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?
A) Geometri
B) Astronomi
C) Matematik
D) Tıp

9. Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.
Bu medeniyetlerin,
I. Krallıkla yönetiliyor olmaları
II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları
III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları
özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

10. Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?
A) İstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
B) Fenikeli denizcilerin camı bulması
C) Çinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması
D) Ağır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması

11. 8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
B) İslam dini bilimi teşvik etmiştir.
C) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
D) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.

12. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in açtırdığı Sahn-ı Seman Medresesi’nde dersler veren matematik bilginidir?
A) Batlamyus
B) Takıyyüddin
C) Ali Kuşçu
D) Nasreddin Tusi

13. Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.
Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çok yönlü bir bilim insanıdır.
B) Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
C) Batı medeniyetine ait eserlerden yararlanmıştır.
D) Buluşlarının doğruluğu yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.

14. • Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmî, en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Sıfırı matematiğe kazandırdı. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutuldu.
• İbn-i Sina; tıp, felsefe ve diğer bilimlerdeki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “El Kanun-Fi’t Tıp” (Tıp Kanunu) adlı eseri, Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur.
Bu bilgilere göre; aşağıdaki yargılardan hangileri Harezmî ve İbn-i Sina’nın ortak özelliklerindendir?
I- Aynı dönemde yaşamış olmaları
II- Çalışmalarının evrensel nitelik taşımaları
III- Benzer alanlarda eserler vermeleri
IV- Çok yönlü çalışmalar yapmaları
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II ve IV

15. Abbasi halifelerinden Me’mun bir grup bilgini dünya haritası çizdirmek ve coğrafya kitabı yazdırmak için görevlendirdi. Bilginler Marinos’un haritasından ve Batlamyus’un kitabından yararlandılar ve bu kaynaklardaki bir çok yanlışı da düzelttiler.
Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam dünyasında Sosyal Bilimler de çalışmalar yapılmıştır
B) Halife bilimsel çalışmaları desteklemektedir
C) Coğrafya bilgisinde Avrupalılar İslam dünyasından daha ileridedir
D) İslam bilginleri yabancıların kaynaklarından yararlanmıştır

16. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ İbni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında Avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) İbni Sina kimdir?
B) Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C) Hangi alanda eserler yazmıştır?
D) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

17. Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu’nun bulunduğunu öğrenince, törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, “Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın elçisi değil, bilginin güneşidir.” demişti
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Fatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.
B) Fatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.
C) Elçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.
D) Fatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.

18. Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?
A) Araştırmacı
B) Sorgulayıcı
C) Meraklı
D) Karamsar

19. El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi’ye borçluyuz..
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler tarafından atılmıştır.
B) Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
C) Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.
D) Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.

20. 16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane’ de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
B) Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
C) Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
D) Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Başla

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler
1. Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?
A) Batman
B) Seydişehir
C) Marmaris
D) İskenderun

2. İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?
A) Yağışların yetersizliği
B) Kışların uzun ve sert oluşu
C) Ulaşım güçlükleri
D) Ürün çeşidinin azlığı

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
A) Turizm
B) Endüstri
C) Maden
D) Mimarî

4. 1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Doğum oranının yüksek olmasına
B) Evli nüfusun fazla olmasına
C) Çocuk ölümlerinin az olmasına
D) Göçle gelenlerin çoğalmasına

5. Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A) Konut yapımının hızlanmasının
B) Doğumların artmasının
C) Ölümlerin azalmasının
D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

6- Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?
A) Bursa’da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
B) Zonguldak’ta taş kömürü madeninin çıkarılması
C) İstanbul’da sanayi sektörünün önde gelmesi
D) Iğdır’ın Türkiye’nin en doğusunda bulunması

7- Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?
A) Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması
B) Gidecekleri ülkelerde rahat çalışma olanaklarının olması
C) Mesleklerinin ülkelerinde yeterince yaygın olmaması
D) Sık sık seyahat etmek istemeleri

8- Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A) İlçe dışına olan göçlerin artmasına
B) Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına
C) Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına
D) Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına

9- Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?
A) Gelişmiş iş imkânları
B) Eğitim olanakları
C) Sağlık hizmetleri
D) Barınma ihtiyaçları

10- Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?
A) Kuzeydoğu Anadolu
B) Ege Denizi kıyıları
C) Marmara Denizi çevresi.
D) Türkiye’nin güney kıyıları

11- İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.
Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?
A) Haberleşme
B) Yerleşme ve seyahat
C) Düşünceyi açıklama
D) Özel yaşamın gizliliği

12- Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak nitelendirilebilir?
A) Denizlili bir öğrencinin İstanbul’da yüksek öğretim görmesi
B) İzmirli bir öğrencinin İstanbul Üniversitesini bitirip Amerika’da bir şirkette işe başlaması
C) Aydın’lı bir vatandaşın İzmir’de iş hayatına atılması
D) Almanya’da gurbetçi olan bir vatandaşımızın Askerlik görevi için Türkiye’ye gelmesi

13- Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?
A) Kamu mallarını korumak
B) Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak
C) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
D) Suç işlenmesini önlemek

14- Anayasamızın 23.maddesine göre;
-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.
-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?
A) Kamu mallarını korumak
B) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
C) İşsizliği önlemek
D) Suç işlenmesini engellemek

15- Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?
A) Seçim zamanı
B) Seferberlik zamanı
C) Savaş zamanı
D) Olağanüstü hal

16- Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?
A) Adana
B) İstanbul
C) Muğla
D) Hakkâri

17- Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?
A) Balıkçılık faaliyetlerinin
B) İklim koşullarının elverişli olmasının
C) Ormanların geniş yer kaplamasının
D) Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının

18- Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir bölgede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştırma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun giderek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmenine sormuştur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar’a verdiği yanıt olabilir?
A) Ölüm oranının azalması
B) Doğum oranına artış olması
C) Bölgenin dışarıdan göç alması
D) Teknolojinin gelişmesi

19- Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?
A) Yüz ölçümü
B) Nüfus artış hızı
C) Kentsel nüfus oranı
D) Nüfusun eğitim düzeyi
20- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?
A) Yükselti
B) Sanayi faaliyetleri
C) İklim özellikleri
D) Akarsular

Kültür Ve Miras

 

Kültür Ve Miras

Başla

Kültür Ve Miras

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

Kültür Ve Miras
1- Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır
Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir?
A) Ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması
C) Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
D) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması

2- Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans’a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bizans’ta taht kavgalarının çıkmasında
B) Osmanlı’nın denizlerde güçlenmesinde
C) Osmanlı’nın kısa sürede büyümesinde
D) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına

3-Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Bal-kanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için,
I. Egemenlik alanını geliştirme,
II. Kısa sürede büyüme,
III.Balkanlarda dini birliği sağlama
gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II

4 – Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre,
I. Divanın kurulması
II.Medresenin açılması
III.Düzenli ordunun kurulması
Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II,III

5-Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi’nde Karesi Beyliği’nin Osmanlılar’a katılması ile başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
B) Balkanlar’a geçişin kolaylaşması
C) Osmanlılar’ın denizlere ulaşması
D) Osmanlılar’ın donanmaya sahip olması

6- ”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Adaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması
B) Bizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması
C) İslamiyet’i Balkanlara yayması
D) Merkezi otoriteyi güçlü tutması

7- Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi
II. Devşirme sistemini uygulaması
III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi
IV.Fetret Devri’ni yaşaması
gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve IV

8-Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı’na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
B) Hıristiyan gençlerin devşirildiği
C) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
D) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı

9-Osmanlı Devleti ‘nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.
Buna göre;
I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek
II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak
III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek
gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

10-Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.
Bu uygulama ile;
I. Üretimi denetlemek
II. Devlete asker yetiştirmek
III.Toprakları değerlendirmek
yargılarından hangileri amaçlanmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

11- Rodos’un Fethi + Preveze Deniz Savaşı + Kıbrısın Fethi = ?
Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.
B) Haçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.
C) Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.
D) Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanıderya olmuştur.

12- Aşağıdakilerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de ticaretin Osmanlıların denetimine girmesini sağlamıştır?
I- Amasra
II- Kıbrıs
III- Trabzon
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

13- Fatih Sultan Mehmet;
• Cenevizlilerden Amasra’yı almış,
• Trabzon İmparatorluğu’na son vermiş,
• Kırım’ı Osmanlı’ya bağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır?
A) Sanat
B) Tarım
C) Bilim
D) Ticaret

14- Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hıristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu.
Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;
I- dinî
II- iktisadi
III- siyasi
IV- askerî
alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, III ve IV

15- Sinop Osmanlı Devletinin Karadeniz’de yaptığı seferlerde üs olarak kullanılıyordu. Rusya 1853’te ani bir baskınla Osmanlı donanmasını ve tersanesini yakmıştır.
Rusya’nın bu şekilde davranmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Osmanlı Devletinin İngiltere ve Rusya’dan yardım almasını engellemeyi
B) Herhangi bir durumda kendine ait Karadeniz kıyılarının güvenliğini biraz daha artırmayı
C) Karadeniz’i tarafsız bir bölge haline getirmeyi
D) Osmanlı Devletindeki azınlıkların haklarını koruyucu bir rol üstlenmeyi

16- Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı’dan borç para alabilmek
B) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
C) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek
D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek

17- -Osmanlı Kilim ve halı motifleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir
-Mozart’ın Saray Kıskançlıkları adlı balesinin konusu Topkapı Sarayında geçmektedir.
Bu bilgilere dayanarak
I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir
II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur
III.Türk sanatı Avrupa sanatını etkilemiştir.
yorumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

18- 1718-1730 yılları arasında batıdan ilk yeniliklerin getirildiği dönem olan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatına en çok etki eden bir yenilik olmuştur?
A) Yeniçerilerden Tulumbacılar ocağının oluşturulması
B) Avrupa’dan çiçek aşısının getirilmesi
C) Matbaanın kurulması
D) İstanbul’da kumaş fabrikasının açılması

19- -Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren “Yeniçeri müziği” diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa’da, onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur.
-Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir.
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Mehterin kimler tarafından icat edildiğine
B) Mehteran bölüğünün kaç kişiden oluştuğuna
C) Mehterin ekonomik maliyetinin ne kadar olduğuna
D) Mehter takımının Avrupaya etkisine

20- Osmanlı devleti ileri olduğu dönemlerde Avrupa’ya kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda üstünlük sağlarken özellikle gerileme döneminden itibaren Avrupa’dan etkilenmeye başlamıştır.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi Avrupa’ya etkimiz olarak gösterilemez?
A) Çeşitli tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzının işlemesi
B) Avrupa mimarisi tarzında Osmanlı’da pek çok saray, köşk, çeşme vb. eser yapılması.
C) Türk halılarının Avrupalıların evlerini süslemesi
D) Mehter müziğinden esinlenen Avrupalılar pek çok eserlerinde bundan yararlanması

1 2 3 9