7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
A
Askeri ve siyasi güçle
B
Baskıcı yönetimle
C
Hoşgörüyle
D
Baskıyla
Soru 2
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?
A
Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
B
Anadolu beyliklerinin isteği
C
Anadolu’nun geleneğine uygun olması
D
Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
A
Süleyman Şah
B
Orhan Bey
C
Osman Bey
D
Ertuğrul Bey
Soru 4
Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?  
A
Basın
B
İletişim
C
Haber
D
Etkileşim
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.
B
İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.
C
Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.
D
İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.
Soru 6
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?
A
Bursa
B
Edirne
C
İstanbul
D
İzmit
Soru 7
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
B
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
C
Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
D
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Soru 8
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
A
Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
B
Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
C
Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.
D
Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
Soru 9
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?
A
Sözlü iletişim
B
Sözsüz iletişim
C
Görsel iletişim
D
Yazılı iletişim
Soru 10
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
A
Kösedağ Savaşı
B
Koyunhisar Savaşı
C
Malazgirt Savaşı
D
Ankara Savaşı
Soru 11
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
B
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
C
Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
D
Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.
Soru 12
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A
Ekonomik avantaj
B
Coğrafi avantaj
C
Siyasi avantaj
D
Psikolojik avantaj
Soru 13
Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.

 • Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.
 • Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.
 • Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.
 • Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.

Buna göre Efe’nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?

A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 14
“Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.
B
Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.
C
Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.
D
Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.
B
Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.
C
Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.
D
Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak kabul ettirmeye çalışır.
B
Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.
C
Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.
D
“Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.
Soru 17
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?
A
Terapi
B
Sempati
C
Empati
D
Telepati
Soru 18
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
B
Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.
C
İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde
D
Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.
Soru 19
İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?
A
Basın özgürlüğü
B
Yayın özgürlüğü
C
Bilgi özgürlüğü
D
Düşünce özgürlüğü
Soru 20
Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A
Sözsüz iletişim.
B
Sözlü iletişim.
C
Görsel iletişim.
D
Yazılı iletişim.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür Ve Miras 3 Testini Çöz

Kaynak: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür Ve Miras 3 Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?
A) Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğradı.
B) Avrupa’da burjuva adı verilen yeni bir sosyal sınıf oluştu.
C) Doğu ülkeleri bilim ve sanat yönünden gelişti.
D) Avrupa’da bilim ve sanat alanındaki çalışmalar hızlandı.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir?
A) İlk matbaa kuruldu.
B) İlk kez çiçek aşısı uygulandı.
C) Yalova’da kâğıt fabrikası açıldı.
D) Çini fabrikası kuruldu.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’nın doğudan almak zorunda kaldığı ürünlerden birisi değildir?
A) İpek
B) Tuz
C) Baharat
D) Şeker
Soru 4
“XV. ve XX. yüzyıllar arasında Avrupa devletlerinin bol miktarda ham madde ve köle sahibi olması, teknolojik makinelerle seri üretim gerçekleştirildi.” Bu durum hangisine sebep olmuştur?
A) Sanayi İnkılabı
B) Fransız İhtilalı
C) Reform Hareketleri
D) Sömürgecilik Yarışı
Soru 5
Matbaanın ve kağıdın bulunması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Coğrafi keşiflere
B) Dinde reformlar yapılmasına
C) Ticaretin gelişmesine
D) Bilginin hızla yayılmasına
Soru 6
“Rönesans Dönemi’nde klasik eserler ve İncil farklı dillere çevrilerek matbaa ile çoğaltıldı. Böylece Avrupalılar İncil’i daha iyi anladılar ve İncil’de yazanların kilisenin söyledikleriyle uyuşmadığını fark ettiler. Coğraf keşifler ve Rönesans’la ortaya çıkan bilimsel gerçekler sayesinde Avrupalılar kilisenin öğrettiklerini sorgulamaya başladı. Böylece insanlar kilisenin endüljans (cennetten arsa satma) ve aforoz (dinden çıkartma) uygulamalarına karşı çıkmaya başladı.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Rönesans’a
B) Reform hareketlerine
C) Sömürgeciliğin yayılmasına
D) Aydınlanma çağının başlamasına
Soru 7
Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Avrupa’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybetmiştir?
A) Kanal Harekâtı
B) Balkan Savaşları
C) Osmanlı- Rus Savaşı
D) Viyana Kuşatması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden birisi değildir?
A) Avrupa’daki sömürgecilik yarışı.
B) İpek ve Baharat Yollarının Osmanlı Devleti ve İslam Devletlerinin elinde olması.
C) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi.
D) İpek ve Baharat Yollarının gelirleriyle Osmanlı ve İslam ülkelerinin zenginleşiyor olması.
Soru 9
“XI. ve XII. yüzyıllarda Avrupalılar İslam dünyasından matbaa, kâğıt ve pusulayı öğrenmekle kalmamış aynı zamanda bunları geliştirmişlerdir. Bu araçların kullanılması Avrupa’da XV. ve XIX. yüzyıllar arasında ekonomik, sosyal, kültürel, dinî, bilimsel ve siyasi gelişmelerin temelini oluşturmuştur.” Avrupalıların doğudaki bilim ve gelişmelerden yararlanmalarına sebep olan olay hangisidir?
A) Coğrafi Keşifler
B) Reform Hareketleri
C) Haçlı Seferleri
D) Rönesans
Soru 10
Rönesans ve Reform Hareketleri’nin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme ne denir?
A) Bilim Çağı
B) Aydınlanma Çağı
C) Orta Çağ
D) Sömürgecilik Çağı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?
A) İlk kütüphaneler açıldı.
B) İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur.
C) İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır.
D) İtfaiye teşkilatı kurulmuştur.
Soru 12
“12 Ekim 1492’de Atlantik Okyanusu’nu aşarak Amerika kıtasındaki Bahama Adaları’na ulaşan ilk Avrupalı olmuştur. Fakat ulaştığı yerin Amerika kıtası olduğunun farkında değildi. O, yola çıkış hedef olan Hindistan’a ulaştığını sanıyordu.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan ünlü denizci hangisidir?
A) Kristof Kolomb’tur (Kıristof Kolomp)
B) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz)
C) Santa Maria (Santa Maria)
D) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi)
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi dünyayı dolaşarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir?
A) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz)
B) Marco Polo (Marko Polo)
C) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi)
D) Magellan (Macellan)
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin vergi ve ticaret gelirleri azalmasına neden olmuştur?
A) Sanayi İnkılâbı
B) Sömürgecilik Yarışı
C) Coğrafi Keşifler
D) Fransız İhtilalı
Soru 15
“Avrupalı devletler yaptıkları ticaret sayesinde doğunun bolluk ve refahını ülkelerine taşıdılar. Zaman ilerledikçe güçlenen bu devletler büyük ordular kurdular. Döneminin üstün denizcilik teknolojilerini kullanan İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda gerçekleştirdikleri ticaret sayesinde zenginleştiler.” Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin başladığı söylenebilir?
A) Keşifler
B) Reform
C) Sömürgecilik
D) Rönesans
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi kültür, bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır?
A) Dinde reform hareketleri
B) Coğrafi keşifler
C) Yazının icadı
D) Matbaanın bulunması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?
A) Özellikle Fransızlarla iyi ilişkiler kurulmuştur.
B) Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur.
C) Çini atölyeleri açılmıştır.
D) Osmanlı sömürgecilik yarışına girmiştir.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin ekonomik nedenlerindendir?
A) Avrupa’nın yeni ticaret yolları bularak gelirlerini arttırmak istemesi
B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi
C) Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri
D) Gemi yapım tekniklerinin ilerlemesi
Soru 19
“İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile Avrupa ekonomik ve siyasi olarak zor durumda kalmıştı. Avrupalılar Osmanlıya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar aradılar.” Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Sömürgecilik yarışı
B) Yeni icatlar
C) Coğrafi keşifler
D) Reform hareketleri
Soru 20
“XIII. yüzyılın sonlarında Asya’yı boydan boya geçip Çin’de Moğol imparatorunun sarayını ziyaret etmişti. ”Travels” (Seyahatler) adlı kitabında anlatılan Asya’nın zenginliklerine ulaşma düşüncesi Avrupalıların keşif seyahatlerine başlamasında etkili oldu.” Yukarıdaki betinde anlatılan ünlü gezgin hangisidir?
A) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi)
B) Magellan (Macellan)
C) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz)
D) Marco Polo (Marko Polo)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür Ve Miras 2 Testini Çöz

Kaynak: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür Ve Miras 2 Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi’nde Karesi Beyliği’nin Osmanlılar’a katılması ile başlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Balkanlar’a geçişin kolaylaşması
B) Osmanlılar’ın denizlere ulaşması
C) Osmanlılar’ın donanmaya sahip olması
D) Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
Soru 2
Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için,
I. Egemenlik alanını geliştirme,
II. Kısa sürede büyüme,
III.Balkanlarda dini birliği sağlama
gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) Yalnız II
Soru 3
Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans’a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bizans’ta taht kavgalarının çıkmasında
B) Osmanlı’nın denizlerde güçlenmesinde
C) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına
D) Osmanlı’nın kısa sürede büyümesinde
Soru 4
Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir.Hangisi Türk tarihi açısından önemli değildir?
A) Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) yıkıldı.
B) Kuruluş Dönemi sona erdi ve Yükselme Dönemi başladı.
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.
D) İpek Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçti.
Soru 5
Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır. Aşağıdakilerden ha hangisi dini nedenlerden birisidir?
A) Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması
C) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması
D) Ticaret yolları üzerinde bulunması
Soru 6
“Kanuni Sultan Süleyman Dönemi bu denizde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden birisi hâline getirmiştir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan hangi denizdir?
A) Marmara
B) Karadeniz
C) Ege Denizi
D) Akdeniz
Soru 7
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?
A) İstanbul
B) Bursa
C) Edirne
D) İzmit
Soru 8
“Osmanlı Devleti’nde 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı kanunlar tanınır. Döneminde Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldi. Ömrünün çoğu seferlerde geçti ve Zigetvar Seferi sırasında vefat etti.” Yukarıda belirtilen hangi padişahtır?
A) Yıldırım Beyazıt
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) Yavuz Sultan Selim
D) Fatih Sultan Mehmet
Soru 9
” Osmanlı Devleti’nin doğu ve güney sınırları ile ilgilenmiştir. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı’nda (1514) Safevî Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail’i yenerek Safevilerin Anadolu üzerindeki baskısını ortadan kaldırmıştır. Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğlu Beyliği’ni ortadan kaldırmıştır. Böylece Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. Mercidabık (1516) ve Ridaniye Savaşları (1517) ile Memluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Osmanlı topraklarını Afrika Kıtası’na kadar genişletmiştir.”Yukarıdaki bilgiler hangi Osmanlı padişahının dönemine aittir?
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Fatih Sultan Mehmet
C) IV. Murad
D) Yavuz Sultan Selim
Soru 10
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?
A) Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
B) Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
C) Anadolu beyliklerinin isteği
D) Anadolu’nun geleneğine uygun olması
Soru 11
“Osmanlı Devleti beylikten devlete doğru adımlar atarken bir çok fetihler yapmıştır ve devletin sınırlarını büyük ölçüde genişletmiştir. Osmanlı Devleti, ülkenin sınırlarını genişletirken aynı zamanda bir çok politikayı benimseyip uygulayarak fethettiği toprakları ve buralarda yaşayan halkı kaybetmemek için çaba göstermiştir.Osmanlı Devletinin fethettiği topraklar üzerinde ve o bölgelerin halkına karşı uyguladığı politikalardan birisi de İstimalet politikası olmuştur.” Bu politikayı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırabiliriz?
A) Hoşgörü politikası
B) Siyasi güç politikası
C) Baskı politikası
D) Ekonomi politikası
Soru 12
”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır. Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Bizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması
B) Merkezi otoriteyi güçlü tutması
C) İslamiyet’i Balkanlara yayması
D) Adaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması
Soru 13
Aşağıdaki olayların hangisinde Osmanlı Devletinde kuruluş dönemi sona erip yükselme dönemi başlamıştır?
A) Ankara Savaşı
B) İstanbul’un Fethi
C) Edirne’nin başkent olması
D) Fetret Devri
Soru 14
Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı’na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
B) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı
C) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
D) Hıristiyan gençlerin devşirildiği
Soru 15
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
A) Askeri ve siyasi güçle
B) Baskıcı yönetimle
C) Baskıyla
D) Hoşgörüyle
Soru 16
Doğunun Fatihi olarak ta anılan Osmanlı padişahı hangisidir?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) Yavuz Sultan Selim
D) Yıldırım Beyazıt
Soru 17
Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir.Hangisi daha çok Dünya tarihi açısından önemlidir?
A) Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.
B) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.
C) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
D) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.
Soru 18
Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre,
I. Divanın kurulması
II.Medresenin açılması
III.Düzenli ordunun kurulması
Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?
A) II,III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve II
Soru 19
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi
II. Devşirme sistemini uygulaması
III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi
IV.Fetret Devri’ni yaşaması
gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) II ve IV
D) Yalnız I
Soru 20
“Osman Bey sınırların genişlemesinin yanında şehir hayatının canlanmasına ve ticaretin gelişmesine de önem veriyordu. Örneğin Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.” Bu ve bunun gibi olaylar Osmanlı Devleti’ne hangi imkanı sağlamıştır?
A) Fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimini benimsemesi kolaylaştırmıştır.
B) Fethedilen yerlerde ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
C) Fethedilen yerlerden yabancılar uzaklaştırılmıştır.
D) Fethedilen yerlerdeki insanlar serbest bırakılmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür Ve Miras 1 Testini Çöz

Kaynak: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür Ve Miras 1 Testini Çöz

Soru 1
Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu hangisi zamanında kurulmuştur?
A) II. Murat
B) Orhan Bey
C) Osman Bey
D) Ertuğrul Bey
Soru 2
“İskan, kavram olarak beşeri yerleşme anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde uygulanmaya konulmuş bir politikadır. Osmanlı’nın topraklarının genişlemesiyle kazandıkları toprakların kalıcılığını sağlamak için böyle bir politikaya başvurmuştur.”Aşağıda verilen iskan politikası kapsamında yapılanlardan hangisi doğru değildir?
A) Göç eden ailelere toprak verilir ve bir süre vergi alınmazdı.
B) Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar kılıçtan geçirilirdi.
C) Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.
D) Göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi seçilirdi. Bundaki amaç kan davalarını engellemekti.
Soru 3
Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret Devri hangi padişahtan sonra olmuştur?
A) II. Murat Dönemi
B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
C) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
D) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin Rumenlide edindiği ilk toprak hangisidir?
A) Karacahisar Kalesi
B) Anadolu Hisarı
C) Çimpe Kalesi
D) Rumeli Hisarı
Soru 5
Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleriverilmiştir. Bunlardan hangisi olumsuz özelliktir?
A) Moğol baskısından uzak konumdadır.
B) Denize kıyısı yoktur.
C) Bir uç beyliği olarak kurulmuştur.
D) Kurulduğu bölge önemli ticaret yolları üzerindedir.
Soru 6
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
A) Kösedağ Savaşı
B) Koyunhisar Savaşı
C) Malazgirt Savaşı
D) Ankara Savaşı
Soru 7
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A) Siyasi avantaj
B) Psikolojik avantaj
C) Coğrafi avantaj
D) Ekonomik avantaj
Soru 8
) Edirne’yi 1363 yılında alarak başkent yaptı.
) Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı’nı kazandı.
) Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya’yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresini aldı.
) Kosova Savaşı’nda haçlıları yendi (1389). Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi.
) İlk defa “sultan” unvanını kullandı.
) İlk defa Tımar Sistemi’ni uyguladı.
) Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kurdu.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?
A) Orhan Bey
B) Osman Bey
C) I. Murat
D) Ertuğrul Bey
Soru 9
) Bursa’yı fethederek başkent yaptı.
) Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi.
) İznik ve İzmit alındı.
) Karesioğulları Beyliği’ni aldı. Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu.
) Çimpe Kalesi alındı. Rumeli’ye geçiş sağlandı.
) Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.
) İlk kez divan teşkilatını kurdu.
) İznik’te ilk medreseyi açtı.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?
A) Murat
B) Orhan Bey
C) Osman Bey
D) Ertuğrul Bey
Soru 10
■ İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.
■ İstanbul’u kurtarmak için gelen Haçlıları Niğbolu Savaşı’nda (1396) yendi.
■ Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağladı.
■ İstanbul’u ikinci kez kuşattı.
■ Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.
■ Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
B) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
D) II. Murat Dönemi
Soru 11
“Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan dolayı topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer beylikler arasında Osmanlıya olan sempatinin artmasını sağlamıştır. Bu durum doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih etmelerine neden olmuştur.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A) Ekonomik avantaj
B) Coğrafi avantaj
C) Psikolojik avantaj
D) Siyasi avantaj
Soru 12
İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı hangisidir?
A) II. Murat Dönemi
B) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
C) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Soru 13
Aşağıdaki tarihlerin hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihidir?
A) 1299
B) 1452
C) 1258
D) 1288
Soru 14
■ İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.
■ Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.
■ Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.
■ 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.
■ 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
B) II. Murat Dönemi
C) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
D) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
Soru 15
Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?
A) Karacahisar’ın fethi
B) İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’in alınması
C) Bursa ve İznik’in fethi
D) Kösedağ Savaşı
Soru 16
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
B) İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
C) Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
D) Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.
Soru 17
■ Fetret Devri’ne son vererek devlette düzeni sağladı.
■ Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.
■ Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklilerle yapıldı.
■ Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.
■ Kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
B) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
C) II. Murat Dönemi
D) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
Soru 18
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
A) Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
B) Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
C) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
D) Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey döneminde yapılmamıştır?
A) Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı (1302).
B) İlk Osmanlı parasını bastırdı.
C) Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.
D) Bursa’yı alınca başkent yaptı.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
A) Ertuğrul Bey
B) Süleyman Şah
C) Orhan Bey
D) Osman Bey

7.sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı Testi

7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Değişen Dünyada Değişen Osmanlı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin vergi ve ticaret gelirleri azalmasına neden olmuştur?
A) Coğrafi Keşifler
B) Sömürgecilik Yarışı
C) Sanayi İnkılâbı
D) Fransız İhtilalı

2. Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Avrupa’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybetmiştir?
A) Osmanlı- Rus Savaşı
B) Viyana Kuşatması
C) Kanal Harekâtı
D) Balkan Savaşları

3. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?
A) Özellikle Fransızlarla iyi ilişkiler kurulmuştur.
B) Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur.
C) Çini atölyeleri açılmıştır.
D) Osmanlı sömürgecilik yarışına girmiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?
A) İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır.
B) İtfaiye teşkilatı kurulmuştur.
C) İlk kütüphaneler açıldı.
D) İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur.

5. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir?
A) İlk matbaa kuruldu.
B) Çini fabrikası kuruldu.
C) Yalova’da kâğıt fabrikası açıldı.
D) İlk kez çiçek aşısı uygulandı.

6. “Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid
adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?
A) Sultan II. Mahmud
B) III. Selim
C) IV. Murad
D) III. Ahmed

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sultan II. Mahmud döneminde olmamıştır?
A) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırılması.
B) Klasik eğitim veren okulların dışında Avrupa tarzında yeni okullar açılması.
C) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinin indirilmesi.
D) Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yeniliklerin yapılması.

8. Tanzimat Fermanı ile başlayıp I. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren döneme ne ad verilir?
A) Tanzimat Dönemi
B) Lale Devri
C) Meşrutiyet Dönemi
D) Aydınlanma Dönemi

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda hukuk alanında yayınlanan maddelerden birisidir?
A) Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulması.
B) Herkesin kanun önünde eşit olması.
C) Askerlik işlerinin belli esaslara bağlanması.
D) Özel mülkiyet hakkı verilmesi.

10. Aşağıdakilerden hangisinde yabancı devletlerin ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını kuvvetlendirmek amaçlanmıştır?
A) Tanzimat Fermanı
B) I.Meşrutiyet
C) Islahat Fermanı
D) II.Meşrutiyet

11. I. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde
kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Ziraat Bankası
B) Posta Nezareti
C) Duyun-u Umumiye İdaresi
D) Karaköy-Taksim metrosu

12. Aşağıdakilerden hangisi I. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yapılan yeniliklerden birisi değildir?
A) İlk demir yolu hattı İzmir-Aydın arasında yapıldı.
B) Beykoz ve Kâğıthane kâğıt fabrikaları ile Yıldız Çini Fabrikası açıldı.
C) Modern matbaa aletleri getirildi.
D) İlk şeker fabrikaları kuruldu.

7.sınıf Avrupada Uyanış Testi

7.Sınıf Avrupada Uyanış

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Avrupada Uyanış

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “XI. ve XII. yüzyıllarda Avrupalılar İslam dünyasından matbaa, kâğıt ve pusulayı öğrenmekle kalmamış aynı zamanda bunları geliştirmişlerdir. Bu araçların kullanılması Avrupa’da XV. ve XIX. yüzyıllar arasında ekonomik, sosyal, kültürel, dinî, bilimsel ve siyasi gelişmelerin temelini oluşturmuştur.” Avrupalıların doğudaki bilim ve gelişmelerden yararlanmalarına sebep olan olay hangisidir?
A) Coğrafi Keşifler
B) Haçlı Seferleri
C) Reform Hareketleri
D) Rönesans

2. Matbaanın ve kağıdın bulunması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bilginin hızla yayılmasına
B) Ticaretin gelişmesine
C) Coğrafi keşiflere
D) Dinde reformlar yapılmasına

3. Aşağıdakilerden hangisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’nın doğudan almak zorunda kaldığı ürünlerden birisi değildir?
A) Tuz
B) Baharat
C) İpek
D) Şeker

4. “İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile Avrupa ekonomik ve siyasi olarak zor durumda kalmıştı. Avrupalılar Osmanlıya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar aradılar.” Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Coğrafi keşifler
B) Yeni icatlar
C) Sömürgecilik yarışı
D) Reform hareketleri

5. “XIII. yüzyılın sonlarında Asya’yı boydan boya geçip Çin’de Moğol imparatorunun sarayını ziyaret etmişti. ”Travels” (Seyahatler) adlı kitabında anlatılan Asya’nın zenginliklerine ulaşma düşüncesi Avrupalıların
keşif seyahatlerine başlamasında etkili oldu.” Yukarıdaki betinde anlatılan ünlü gezgin hangisidir?
A) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz)
B) Marco Polo (Marko Polo)
C) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi)
D) Magellan (Macellan)

6. “12 Ekim 1492’de Atlantik Okyanusu’nu aşarak Amerika kıtasındaki Bahama Adaları’na ulaşan ilk Avrupalı olmuştur. Fakat ulaştığı yerin Amerika kıtası olduğunun farkında değildi. O, yola çıkış hedef olan Hindistan’a ulaştığını sanıyordu.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan ünlü denizci hangisidir?
A) Kristof Kolomb’tur (Kıristof Kolomp)
B) Santa Maria (Santa Maria)
C) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi)
D) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz)

7. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden birisi değildir?
A) İpek ve Baharat Yollarının Osmanlı Devleti ve İslam Devletlerinin elinde olması.
B) İpek ve Baharat Yollarının gelirleriyle Osmanlı ve İslam ülkelerinin zenginleşiyor olması.
C) Avrupa’daki sömürgecilik yarışı.
D) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi.

8. aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin ekonomik nedenlerindendir?
A) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi
B) Gemi yapım tekniklerinin ilerlemesi
C) Avrupa’nın yeni ticaret yolları bularak gelirlerini arttırmak istemesi
D) Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri

9. Aşağıdakilerden hangisi dünyayı dolaşarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir?
A) Bartolomeu Dias (Bartelmi Diyaz)
B) Marco Polo (Marko Polo)
C) Amerigo Vespucci (Ameriko Vespuçi)
D) Magellan (Macellan)

10. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?
A) Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğradı.
B) Avrupa’da burjuva adı verilen yeni bir sosyal sınıf oluştu.
C) Doğu ülkeleri bilim ve sanat yönünden gelişti.
D) Avrupa’da bilim ve sanat alanındaki çalışmalar hızlandı.

11. “Avrupalı devletler yaptıkları ticaret sayesinde doğunun bolluk ve refahını ülkelerine taşıdılar. Zaman ilerledikçe güçlenen bu devletler büyük ordular kurdular. Döneminin üstün denizcilik teknolojilerini kullanan İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda gerçekleştirdikleri ticaret sayesinde zenginleştiler.” Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin başladığı söylenebilir?
A) Reform
B) Rönesans
C) Keşifler
D) Sömürgecilik

12. Aşağıdakilerden hangisi kültür, bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır?
A) Coğrafi keşifler
B) Matbaanın bulunması
C) Dinde reform hareketleri
D) Yazının icadı

13. “Rönesans Dönemi’nde klasik eserler ve İncil farklı dillere çevrilerek matbaa ile çoğaltıldı. Böylece Avrupalılar İncil’i daha iyi anladılar ve İncil’de yazanların kilisenin söyledikleriyle uyuşmadığını fark ettiler. Coğraf keşifler ve Rönesans’la ortaya çıkan bilimsel gerçekler sayesinde Avrupalılar kilisenin öğrettiklerini sorgulamaya başladı. Böylece insanlar kilisenin
endüljans (cennetten arsa satma) ve aforoz (dinden çıkartma) uygulamalarına karşı çıkmaya başladı.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Reform hareketlerine
B) Rönesans’a
C) Sömürgeciliğin yayılmasına
D) Aydınlanma çağının başlamasına

14. Rönesans ve Reform Hareketleri’nin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme ne denir?
A) Bilim Çağı
B) Sömürgecilik Çağı
C) Orta Çağ
D) Aydınlanma Çağı

15. “XV. ve XX. yüzyıllar arasında Avrupa devletlerinin bol miktarda ham madde ve köle sahibi olması, teknolojik makinelerle seri üretim gerçekleştirildi.” Bu durum hangisine sebep olmuştur?
A) Sanayi İnkılabı
B) Fransız İhtilalı
C) Sömürgecilik Yarışı
D) Reform Hareketleri

7.sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın Testi

7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?

 1. A) Hoşgörüyle
 2. B) Baskıyla
 3. C) Askeri ve siyasi güçle
 4. D) Baskıcı yönetimle

 

 1. Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu
  insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?
 2. A) Anadolu’nun geleneğine uygun olması
 3. B) Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
 4. C) Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
 5. D) Anadolu beyliklerinin isteği

 

 1. “Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?
 2. A) İzmit
 3. B) Edirne
 4. C) Bursa
 5. D) İstanbul

 

 1. Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir.
  Hangisi Türk tarihi açısından önemli değildir?
 2. A) Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) yıkıldı.
 3. B) İpek Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçti.
 4. C) Kuruluş Dönemi sona erdi ve Yükselme Dönemi başladı.
 5. D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.

 

 1. Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir.
  Hangisi daha çok Dünya tarihi açısından önemlidir?
 2. A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.
 3. B) Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.
 4. C) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
 5. D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.

 

 1. Aşağıdaki olayların hangisinde Osmanlı Devletinde kuruluş dönemi sona erip yükselme dönemi başlamıştır?
 2. A) Ankara Savaşı
 3. B) Fetret Devri
 4. C) İstanbul’un Fethi
 5. D) Edirne’nin başkent olması

 

 1. “Osmanlı Devleti beylikten devlete doğru adımlar atarken bir çok fetihler yapmıştır ve devletin sınırlarını büyük ölçüde genişletmiştir. Osmanlı Devleti, ülkenin sınırlarını genişletirken aynı zamanda bir çok politikayı benimseyip uygulayarak fethettiği toprakları ve buralarda yaşayan halkı kaybetmemek için çaba göstermiştir.Osmanlı Devletinin fethettiği topraklar üzerinde ve o bölgelerin halkına karşı uyguladığı politikalardan birisi de İstimalet politikası olmuştur.” Bu politikayı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırabiliriz?
 2. A) Baskı politikası
 3. B) Hoşgörü politikası
 4. C) Siyasi güç politikası
 5. D) Ekonomi politikası

 

 1. Doğunun Fatihi olarak ta anılan Osmanlı padişahı hangisidir?
 2. A) Fatih Sultan Mehmet
 3. B) Kanuni Sultan Süleyman
 4. C) Yavuz Sultan Selim
 5. D) Yıldırım Beyazıt

 

 9.” Osmanlı Devleti’nin doğu ve güney sınırları ile ilgilenmiştir. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı’nda (1514) Safevî Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail’i yenerek Safevilerin Anadolu üzerindeki baskısını ortadan kaldırmıştır. Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğlu Beyliği’ni ortadan kaldırmıştır. Böylece Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. Mercidabık (1516) ve Ridaniye Savaşları (1517) ile Memluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Osmanlı topraklarını Afrika Kıtası’na kadar genişletmiştir.”  Yukarıdaki bilgiler hangi Osmanlı padişahının dönemine aittir?

 1. A) Yavuz Sultan Selim
 2. B) Kanuni Sultan Süleyman
 3. C) IV. Murad
 4. D) Fatih Sultan Mehmet

 

 1. “Osman Bey sınırların genişlemesinin yanında şehir hayatının canlanmasına ve ticaretin gelişmesine de önem veriyordu. Örneğin Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak
  Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.” Bu ve bunun gibi olaylar Osmanlı Devleti’ne hangi imkanı sağlamıştır?
 2. A) Fethedilen yerlerde ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
 3. B) Fethedilen yerlerden yabancılar uzaklaştırılmıştır.
 4. C) Fethedilen yerlerdeki insanlar serbest bırakılmıştır.
 5. D) Fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimini benimsemesi kolaylaştırmıştır.

 

 1. “Osmanlı Devleti’nde 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı kanunlar tanınır. Döneminde Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldi. Ömrünün çoğu seferlerde geçti ve Zigetvar Seferi sırasında vefat etti.” Yukarıda belirtilen hangi padişahtır?
 2. A) Fatih Sultan Mehmet
 3. B) Kanuni Sultan Süleyman
 4. C) Yavuz Sultan Selim
 5. D) Yıldırım Beyazıt

 

 1. “Kanuni Sultan Süleyman Dönemi bu denizde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden birisi hâline
  getirmiştir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan hangi denizdir?
 2. A) Akdeniz
 3. B) Karadeniz
 4. C) Ege Denizi
 5. D) Marmara

 

7.sınıf Beylikten Cihan Devletine Testi

7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
 1. Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
 3. B) Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
 4. C) İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
 5. D) Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
 2. A) Süleyman Şah
 3. B) Ertuğrul Bey
 4. C) Osman Bey
 5. D) Orhan Bey

 

 1. Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
 2. A) Malazgirt Savaşı
 3. B) Kösedağ Savaşı
 4. C) Ankara Savaşı
 5. D) Koyunhisar Savaşı

 

 1. Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
 2. A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
 3. B) Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
 4. C) Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
 5. D) Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.

 

 1. “Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda
  güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini
  kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla
  uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur”
  denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
 2. A) Ekonomik avantaj
 3. B) Siyasi avantaj
 4. C) Coğrafi avantaj
 5. D) Psikolojik avantaj

 

 1. “Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan
  dolayı topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek
  zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunduğu konumun sağladığı
  avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile
  yapmıştır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer beylikler
  arasında Osmanlıya olan sempatinin artmasını sağlamıştır. Bu durum
  doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih
  etmelerine neden olmuştur.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
 2. A) Ekonomik avantaj
 3. B) Siyasi avantaj
 4. C) Coğrafi avantaj
 5. D) Psikolojik avantaj

 

 1. Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleri
  verilmiştir. Bunlardan hangisi olumsuz özelliktir?
 2. A) Denize kıyısı yoktur.
 3. B) Moğol baskısından uzak konumdadır.
 4. C) Kurulduğu bölge önemli ticaret yolları üzerindedir.
 5. D) Bir uç beyliği olarak kurulmuştur.

 

 1. Aşağıdaki tarihlerin hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihidir?
 2. A) 1258
 3. B) 1288
 4. C) 1299
 5. D) 1452

 

 1. Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?
 2. A) Karacahisar’ın fethi
 3. B) Kösedağ Savaşı
 4. C) Bursa ve İznik’in fethi
 5. D) İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’in alınması

 

 

 1. Osmanlı Devletinin Rumenlide edindiği ilk toprak hangisidir?
 2. A) Rumeli Hisarı
 3. B) Çimpe Kalesi
 4. C) Anadolu Hisarı
 5. D) Karacahisar Kalesi

 

 1. “İskan, kavram olarak beşeri yerleşme anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde uygulanmaya konulmuş bir politikadır. Osmanlı’nın topraklarının genişlemesiyle kazandıkları toprakların kalıcılığını sağlamak için böyle bir politikaya başvurmuştur.”Aşağıda verilen iskan politikası kapsamında yapılanlardan hangisi doğru değildir?
 2. A) Göç eden ailelere toprak verilir ve bir süre vergi alınmazdı.
 3. B) Göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi seçilirdi. Bundaki amaç kan davalarını engellemekti.
 4. C) Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar kılıçtan geçirilirdi.
 5. D) Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.

 

 1. Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu hangisi zamanında kurulmuştur?
 2. A) Ertuğrul Bey
 3. B) Osman Bey
 4. C) Orhan Bey
 5. D) II. Murat

 

 1. aşağıdakilerden hangisi Osman Bey döneminde yapılmamıştır?
 2. A) Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.
 3. B) Bursa’yı alınca başkent yaptı.
 4. C) Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı (1302).
 5. D) İlk Osmanlı parasını bastırdı.

 

 1. ■ İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.
  ■ Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.
  ■ Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.
  ■ 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.
  ■ 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?

 1. A) II. Murat Dönemi
 2. B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
 3. C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
 4. D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi

 

 1. ■ Fetret Devri’ne son vererek devlette düzeni sağladı.
  ■ Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.
  ■ Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklilerle yapıldı.
  ■ Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.
  ■ Kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?

 1. A) II. Murat Dönemi
 2. B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
 3. C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
 4. D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi

 

 1. ■ İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.
  ■ İstanbul’u kurtarmak için gelen Haçlıları Niğbolu Savaşı’nda (1396) yendi.
  ■ Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağladı.
  ■ İstanbul’u ikinci kez kuşattı.
  ■ Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.
  ■ Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?

 1. A) II. Murat Dönemi
 2. B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
 3. C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
 4. D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi

 

17.

 • Bursa’yı fethederek başkent yaptı.
 • Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi.
 • İznik ve İzmit alındı.
 • Karesioğulları Beyliği’ni aldı. Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu.
 • Çimpe Kalesi alındı. Rumeli’ye geçiş sağlandı.
 • Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.
 • İlk kez divan teşkilatını kurdu.
 • İznik’te ilk medreseyi açtı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?

 1. A) Orhan Bey
 2. B) Osman Bey
 3. C) Ertuğrul Bey
 4. D) Murat

 

 • Edirne’yi 1363 yılında alarak başkent yaptı.
 • Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı’nı kazandı.
 • Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya’yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresini aldı.
 • Kosova Savaşı’nda haçlıları yendi (1389). Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi.
 • İlk defa “sultan” unvanını kullandı.
 • İlk defa Tımar Sistemi’ni uyguladı.
 • Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kurdu.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?

 1. A) Orhan Bey
 2. B) Osman Bey
 3. C) Ertuğrul Bey
 4. D) Murat

 

 1. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı hangisidir?
 2. A) II. Murat Dönemi
 3. B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
 4. C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
 5. D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi

 

 1. Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret Devri hangi padişahtan sonra olmuştur?
 2. A) II. Murat Dönemi
 3. B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
 4. C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
 5. D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi

İletişim Özgürlüğü

7.Sınıf İletişim Özgürlüğü

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf İletişim Özgürlüğü

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?

A) Basın özgürlüğü

B) Yayın özgürlüğü

C) Bilgi özgürlüğü

D) Düşünce özgürlüğü

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla
serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.

B) Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi
anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.

C) Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.

D) Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.

 

3. İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

B) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

C) Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

D) Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

 

4. Kitle iletişim araçlarını kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?

A) İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanmaya.

B) Kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya.

C) Kitle iletişim araçlarının çeşidine.

D) Kitle iletişim araçlarının yeniliğine.

 

5. Medyanın kitle iletişiminde önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Doğru haber yapma ve yayma.

B) Tarafsız olmak ve özel hayata saygılı olmak.

C) Medya doğru olmak şartıyla her türlü haberi yayabilir.

D) Medya yayınları çocukların yaşına uygun olmalıdır.

 

6. Medya yayınları çocukların gelişimine ve aile yaşamına zarar verecek olursa medya yayını engellenir. Bu engellemeye ne ad verilir?

A) Sansür

B) Boykot

C) Kısıtlama

D) Ceza

 

7. “RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olmayan programları izlememektir.” Yukarıdaki paragrafta ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayın yasağı

B) Akıllı işaretler

C) Uyarı işaretleri

D) İzinsiz yayın işaretleri

 

8. “İletişim araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına
müdahale edemeyiz. Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalayamayız. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız.” Yukarıdaki paragrafta basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Haklarımız

B) Özgürlüklerimiz

C) Sorumluluklarımız

D) Yasaklar

 

9. “Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.”
Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?

A) Doğru bilgi alma hakkının
B) Özel hayatın gizliliğinin

C) Kitle iletişim özgürlüğünün

D) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün

 

10. “Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları, kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır.”

Bu açıklamadan kitle iletişim araçları ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Fikir paylaşımını sağladıkları

B) Yargının kararlarını etkiledikleri

C) Toplumu yönlendiren bilgiler verdikleri

D) Özgür düşünce ortamını oluşturdukları

 

11. Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden birisidir?

A) Günlük gazete çıkarmak

B) Yarışma programları düzenlemek

C) Eurovision yarışmaları düzenlemek

D) Radyo ve Televizyon yayınlarını denetlemek

 

12. Anayasası’mızın 20. maddesi “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” şeklindedir

Buna göre Anayamızın 20. maddesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

A) Ekonomik hakların korunması

B) Ülke güvenliğinin sağlanması

C) Kişilik haklarının korunması

D) Basın özgürlüğünün sınırlanması

Hızlı İletişim Güçlü Toplum

7.Sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.

B) Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.

C) Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.

D) Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.

 

2. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?

A) Sempati

B) Telepati

C) Terapi

D) Empati

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.

B) Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.

C) “Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.

D) Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak
kabul ettirmeye çalışır.

 

4. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?

A) Biraz daha çalışırsan daha başarılı olabilirsin.

B) Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun!

C) Benimle her zaman bağırarak konuşuyorsun.

D) Kardeşinle sürekli kavga ediyorsun.

 

5. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?

A) Derslerine hiç çalışmıyorsun!

B) Beni hiç dinlemiyorsun.

C) Boş zamanlarında telefonunla oynayabilirsin.

D) Hiçbir zaman yemeğini bitirmiyorsun!

 

6. Aşağıdakilerden hangisi eski iletişim araç ya da yöntemlerinden birisi değildir?

A) Papirüs

B) Tellal

C) Duman

D) Gazete

 

7. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan terim hangisidir?

A) Medya

B) Haberleşme

C) İletişim

D) Etkileşim

 

8. Aşağıdakilerden hangisi medyanın özelliklerinden birisi değildir?

A) Genel Ağ’ın getirdiği özgür ve geniş alan kitlelerin seslerini duyurmasını kolaylaştırmıştır.

B) Sosyal iletişim ve etkileşim gücü artmıştır.

C) Teknolojik gelişmeler günümüzde “sosyal medya” ve “dijital medya” kavramlarını ortaya çıkarmıştır.

D) Cep telefonları medyanın gelişmesini en çok etkileyen temel unsurdur.

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Günümüz toplumunda medya araçlarının iletileri işitsel ve görsel olarak aktarması medyanın etkisini artırmaktadır.

B) Olaylardan haberdar olmak, toplumsal gelişmelere uzak kalmamak veya eğlenmek için
medya sürekli takip edilmektedir.

C) Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolü, her geçen gün azalmaktadır.

D) Medya, doğal olarak insanların düşüncelerini, kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir.

 

10. Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Genel Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağlamaktadır. Bu durum Genel Ağ üzerinden hangi eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır?

A) e-eğitim

B) e-okul

C) e-müfredat

D) e-devlet

 

11. Günümüzde Genel Ağ, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkânı sunmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?

A) Üretimin artmasında katkı sağlamıştır.

B) Bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlamıştır.

C) Teknolojik gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır.

D) Bilgi alış-verişini yavaşlatmıştır.

 

12. “Medya sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantımızda köklü değişimler meydana getirdiği gibi kültürümüzü de etkilemiştir. Medyanın görsel, işitsel yayınları kültürel değişimlere neden olduğu gibi farklı kültürler arasındaki etkileşimi de arttırmaktadır. İletişimin dünyada yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum kültürel alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu açmıştır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşamayız?

A) Medya kültürel gelişmelere katkı sağlar.

B) Medya ekonomik alanda katkı sağlar.

C) Medya, sosyal yönden yalnızlaşmaya neden olur.

D) Medya, eğitim yaşantımıza katkı sağlar.

1 2 3 10