8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
18. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?
A
Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,
B
Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,
C
Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
D
Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,
Soru 2
Mustafa Kemal’in görev aldığı ilk askeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trablusgarp Savaşı
B
Balkan Savaşları
C
31 Mart Olayı
D
Picardie (Pikardi) Manevraları
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi  Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendinin yaptığı mesleklerden birisi değildir?  
A
Tüccarlık
B
Subaylık
C
Katiplik
D
Denizcilik
Soru 4
Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
C
Pontus Cemiyeti
D
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Soru 5
18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?
A
Yüzyıl Savaşları
B
Sömürgecilik yarışı
C
Fransız İhtilali
D
Haçlı Seferleri
Soru 6
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
A
Avusturya-Macaristan
B
Rusya
C
İtalya
D
Almanya
Soru 7
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A
İngiliz Muhipler Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
İslam Teali Cemiyeti
D
Kürt Teali Cemiyeti
Soru 8
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?  
A
Fransız İhtilali
B
Rönesans Hareketleri
C
Reform Hareketleri
D
Coğrafi Keşifler
Soru 9
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839da aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?
A
Tanzimat Fermanı
B
Düyun-u Umumiye Fermanı
C
Meşrutiyet Fermanı
D
Islahat Fermanı
Soru 10
Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve onun halk tarafından tanınmasına katkı sağlamıştır?
A
31 Mart Olayı
B
Çanakkale Savaşı
C
Trablusgarp Savaşı
D
Balkan Savaşları
Soru 11
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Trakya Paşaeli Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 12
“Mustafa Kemal’in eğitim hayatında, pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmenle karşılaşmış olması yenilikçi, özgürlükçü olmasında, okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.”Yukarıdaki anlatımda hangi okula vurgu yapılmıştır?
A
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B
Selanik Askeri Rüştiyesi
C
Manastır Askeri İdadisi
D
Şemsi Efendi İlkokulu
Soru 13
“Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?
A
Çok yönlülük
B
İleri görüşlülük
C
Liderlik
D
Teşkilatçılık
Soru 14
Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Pontus Cemiyeti
B
Mavri Mira Cemiyeti
C
Kürt Tali Cemiyeti
D
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Soru 15
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
A
Kafkas
B
Çanakkale
C
Suriye
D
Kanal
Soru 16
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
A
Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
B
İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
C
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
D
Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?
A
İngiltere
B
Avusturya-Macaristan
C
Osmanlı Devleti
D
Almanya
Soru 18
18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?
A
Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
B
Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
C
Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
D
Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
Soru 19
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A
Meşrutiyetin ilanı
B
Fransız ihtilali
C
31 Mart olayı
D
Coğrafi keşifler
Soru 20
Mustafa Kemal’in küçük yaşta yaşadığı bazı olaylar onun daha mücadeleci olmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisidir?
A
Küçük yaşta babasını kaybetmesi,
B
Farklı okullarda okuması,
C
Çok uluslu bir ortamda yetişmesi,
D
Dayısının yanında çiftlik işleriyle uğraşması,

8.Sınıf Adım Adım Bağımsızlık

8.Sınıf Adım Adım Bağımsızlık

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Adım Adım Bağımsızlık

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
2 Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
3 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali  gerçekleştirmiştir?
4 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
5 Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
6 Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?
7 Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?
8 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?
9 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?
10 Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
11 Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
12 Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?
13 Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?
14 Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur?
15 Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?
16 Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı Bu  hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
17 Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır.      Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
18 İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?
19 I. Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı           

II. İstanbul  16 Mart 1920 de resmen işgal edildi

 Yukarıda verilenler  hangi  olaya  bir tepki olarak gerçekleşmiştir ? 

20 TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?

8.Sınıf Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler

 

8.Sınıf Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?     
2 Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
3 Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
4 Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi Ermeniler adına faaliyet göstermiştir?
5 Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi yabancı kökenli değildir?
6 Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?
7 Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
8 Pontuslu Rumlar’ın Karadeniz Bölgesinde Türkler’e saldırmaları,buna karşılık Türkler’in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle ilgili olabilir?  
9 Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
10 Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır?
11 Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur? 
12 Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?
13 Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?
14 Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?
15 Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir?
16 Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?    
17 Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
18 Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?
19 Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan “Yararlı Cemiyetler” den biri değildir?    
20 Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması veya uğramaması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir? 

8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
2 Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
3 Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?
4 I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?
5 Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?
6 Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?
7 Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?
8 Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
9 Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden   hangisidir.
10 Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
11 Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar     kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak      üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.             Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?
12 Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
13 Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir? 
14 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
15 Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?
16 Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
17 19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
18 I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
19 Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
20 Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?

Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı

8.Sınıf Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Mustafa Kemal’in görev aldığı ilk askeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)  31 Mart Olayı

B)  Picardie (Pikardi) Manevraları

C)  Trablusgarp Savaşı

D)  Balkan Savaşları

 

2. Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve  onun halk tarafından tanınmasına  katkı sağlamıştır?

A)  Çanakkale Savaşı

B)  Trablusgarp Savaşı

C)  Balkan Savaşları

D)  31 Mart Olayı

 

3. “Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?

A)  İleri görüşlülük

B) Çok yönlülük

C)  Liderlik

D)  Teşkilatçılık

 

4. “Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı
İmparatorluğu’nun asla savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur.” Bu durum hangi kişilik özelliğini göstermektedir?

A)  Liderlik

B)  Teşkilatçılık

C)  Çok yönlülük

D)  İleri görüşlülük

 

5. “Mustafa Kemal ve bazı subaylar, kimlik ve kılık değiştirerek halkı örgütlemek için gizlice
Trablusgarp’a gitti. Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarı kazandı.” Bu durum hangi kişilik özelliğini göstermektedir?

A)  Liderlik

B)  Teşkilatçılık

C)  Çok yönlülük

D)  İleri görüşlülük

 

6.

1. Vatan ve Hürriyet  Cemiyeti

2. Hürriyet ve itilaf Cemiyeti

3. Teali İslam Cemiyeti

Mustafa Kemal verilenlerden hangilerinin kuruluşunda yer almıştır?

A) Yalnız 1.

B) Yalnız 2.

C) 1. ve 2.

D) 2. ve 3.

 

7. Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca bir çok savaşta yer almış ve askeri başarılara imza atmıştır. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etmiştir?

A) I. Balkan Savaşı

B) I. Dünya Savaşı

C) Kurtuluş Savaşı

D) Trablusgarp Savaşı

 

8. İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gizli yollardan giderek halkı direnişe geçirmişlerdir. Bu durum Mustafa Kemal’in hangi özelliğini göstermektedir?

A) İnkılapçılığını

B) İdealistliğini

C) Teşkilatçılığını

D) İleri görüşlülüğünü

 

9. (1) Ülkenin savaşın ortasında kalması Mustafa Kemal’i hem üzüyor hem de rahatsız ediyordu.

(2) Bu yüzden Sofya’da kalmak istemiyordu.

(3) Onun bu kararlı tutumu karşısında fazla direnemeyen yetkililer

(4) 1915 yılında Çanakkale Boğazını savunmakla sorumlu 19. Tümen Komutanlığına tayin etti.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, Mustafa Kemal’in görev almak istemesinin sebebi verilmiştir?

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

 

10. 1. Almanya’nın savaşı kaybedeceğini söylemesi

2. Gelibolu’ya asker çıkaran kuvvetlerin taarruz edeceklerini önceden tahmin etmesi

3. İstanbul’a geldiği gün boğazlardaki gemiler için “Geldikleri gibi giderler!” demesi.

Yukarıda Mustafa Kemal ile ilgili verilenlerden hangileri onun ileri görüşlülüğünü kanıtlamaktadır?

A) Yalnız 1.

B) Yalnız 2.

C) Yalnız 3.

D) 1., 2. ve 3.

 

11. Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal 1917 yılında Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede ingiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemişti. Ordunun erzak ve silah durumunun sıkıntılı olduğunu gören Mustafa Kemal fazla kayıp verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi Suriye’nin kuzeyine çekmiş ve İngiliz ilerlemesini durdurmuştur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Mustafa Kemal birçok cephede savaşmıştır.

B) Osmanlı Devleti zayıf durumdadır.

C) Suriye’de İngilizlerin ilerlemesi engellenememiştir.

D) Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir.

 

12. Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya karşı yapılan Trablusgarp Savaşı’nda yenilmesiyle aşağıdaki yerlerin hangisindeki son toprağını kaybetmiştir?

A) Avrupa

B) Anadolu

C) Afrika

D) Balkanlar

 

 

13. Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaş’ında görev aldığı cephelerden bazıları şunlardır;

• Çanakkale

• Kafkas

• ?

Yukarıda “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hicaz-Yemen

B) Suriye

C) Sakarya

D) Kanal

 

14. Mustafa Kemal aşağıdaki  cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A) Balkanlar

B) Çanakkale

C) Trablusgarp

D) Sibirya

 

15.I. Dünya Savaşı sonunda Mustafa Kemal Aşağıdaki  görevlerden hangisini yürütmekteydi?

A) İkinci Ordu Komutanlığını

B) Doğu Cephesi Komutanlığını

C) Yıldırım Orduları Komutanlığını

D) Sofya Ateşeliğini

Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı

8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.Aşağıdakilerden hangisi  Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendinin yaptığı mesleklerden birisi değildir?

A) Katiplik

B) Subaylık

C) Tüccarlık

D) Denizcilik

 

2. Mustafa Kemal’in küçük yaşta yaşadığı bazı olaylar onun daha mücadeleci olmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisidir?

A) Küçük yaşta babasını kaybetmesi,

B) Farklı okullarda okuması,

C) Dayısının yanında çiftlik işleriyle uğraşması,

D) Çok uluslu bir ortamda yetişmesi,

 

3.  “Mustafa Kemal’in eğitim hayatında, pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmenle karşılaşmış olması yenilikçi, özgürlükçü olmasında, okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.”Yukarıdaki anlatımda hangi okula vurgu yapılmıştır?

A) Şemsi Efendi İlkokulu
B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Manastır Askeri İdadisi

 

4. Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı dönemde Balkanların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Balkanlara huzur ve güven hakimdi.
B) Balkanlar Osmanlı yönetiminden memnundu.
C) Balkanlarda çeşitli ayaklanmalar başlamıştı.
D) Balkanlarda mezhep çatışmaları vardı.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in mezun olduğu okullar arasında yer almaz?
A) Şemsi Efendi İlkokulu
B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Manastır Askeri İdadisi

 

6. Mustafa Kemal’in ilk görev aldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trablusgarp Savaşı
B) Balkan Savaşları
C) Çanakkale Savaşları
D) Kurtuluş Savaşı

 

7. Mustafa Kemal’in adı geniş kitleler tarafından aşağıdaki savaşlardan hangisi ile duyulmuştur?
A) Trablusgarp Savaşı
B) Balkan Savaşları
C) Çanakkale Savaşları
D) Kurtuluş Savaşı

 

8. Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
A) Kafkasya
B) Çanakkale
C) Trablusgarp
D) Sibirya

9. Mustafa Kemal’in bağımsızlık ve özgürlük anlayışının temelini oluşturan olay hangisidir?

A) Fransız İhtilali

B) Balkan Savaşları

C) Ayaklanma ve İsyanlar

D) Çanakkale Savaşı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin etkilendiği yabancı düşünürlerden birisi değildir?

A) Jean Jacques Rousseau

B) Montesqieu

C) George Washington

D) Johann Wolfgang von Goethe

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eserlerini okuduğu ve fikirlerini benimsediği yazarlardan birisi değildir?

A) Namık Kemal

B) Mehmet Emin Yurdakul

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Tevfik Fikret

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişisel özellikleriyle bağdaşmaz?
A) Milletine büyük bir sevgiyle bağlı olması
B) Bağımsızlığa önem vermesi
C) Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması
D) Başarılarıyla her zaman gurur duyması

Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma

8.Sınıf Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) Meşrutiyetin ilanı
B) Coğrafi keşifler
C) Fransız ihtilali
D) 31 Mart olayı

Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?
A) Rönesans Hareketleri
B) Reform Hareketleri
C) Fransız İhtilali
D) Coğrafi Keşifler

 

Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada
tutmak için 3 Kasım 1839’da aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) Meşrutiyet Fermanı

D) Düyun-u Umumiye Fermanı

 

Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamak amacıyla hangi ferman ilan edilmiştir?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) Meşrutiyet Fermanı

D) Düyun-u Umumiye Fermanı

 

Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?

A) Kapitülasyonları uygulamak

B) Osmanlı dış borçlarını yapılandırmak

C) Ticari hayatı geliştirmek

D) Osmanlıda ticareti geliştirmek

 

Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha
önce başlamıştır?
A) Fermanlar
B) İç isyanlar ve ayaklanmalar
C) Kapitülasyonlar
D) Dış borçlar

 

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında yapılmamıştır?

A) İstanbul antlaşması
B) Atina Antlaşması

C) Londra Antlaşması

D) Paris Antlaşması

 

I. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sömürgecilik yarışı
B) Küçük devletlerin büyük devletlere karşı birleşmesi
C) Ülkeler arası rejim çatışması
D) Ganimetlerin paylaşımı

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı’na girmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin, Almanlar’ın savaşı kazanacağına inanması .
B) Rusların Balkanlardan toprak istemesi.
C) Osmanlı Devleti’nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
D) Goben ve Breslav adlı Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması .

 

I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri hem Rusya’ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti’ni
savaş dışı bırakmak için hangi savaşı başlatmışlardır?
A) Balkan Savaşı
B) Kanal Harekatı
C) Çanakkale Savaşı
D) Irak Cephesi

 

I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan ülkeler ve savaş sonucunda imzaladıkları
antlaşmalardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Avusturya – Sen Jermen
B) Osmanlı Devleti – Sevr antlaşması
C) Almanya – Versay Antlaşması
D) Bulgaristan – Triyanon

 

Osmanlı Devletinin Milliyetçilik akımına karşı geliştirdiği akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlıcılık

B) İslamcılık

C) Batıcılık

D) Türkçülük

 

13.“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin  bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,Islahat
Fermanı’nın (186) yayımlanması bu akımı destekleyen adımlardır.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan akım hangisidir?

A) Türkçülük akımı

B) Batıcılık akımı

C) Osmanlıcılık akımı

D) İslamcılık akımı

 

1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır?

A) Osmanlıcılık

B) İslamcılık

C) Batıcılık

D) Türkçülük

 

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir?

A) Türkçülük akımı

B) Batıcılık akımı

C) Osmanlıcılık akımı

D) İslamcılık akımı

Avrupa’da Yaşanan Değişim Testi

 

8.Sınıf Avrupa’da Yaşanan Değişim

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Avrupa’da Yaşanan Değişim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1. 18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?
A) Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
B) Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
C) Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
D) Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
2. 18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?
A) Haçlı Seferleri
B) Fransız İhtilali
C) Yüzyıl Savaşları
D) Sömürgecilik yarışı

3. 18. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?
A) Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
B) Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,
C) Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,
D) Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,

4. 18.Yüzyılda Avrupa’da daha çok hangi sınıflar arasında bir çatışma vardı?
A) Burjuva ve Aydınlar sınıfları
B) Ruhban ve Halk sınıfları
C) Halk ve Aydınlar sınıfları
D) Aydınlar ve Ruhban sınıfları

5. Aşağıdaki sınıflardan hangisi Halk sınıfını da yanına alarak Fransız İhtilalini başlatmıştır?
A) Burjuva sınıfı
B) Ruhban sınıfı
C) Aydınlar sınıfı
D) Tüccarlar sınıfı

6. Filozof ve aydınların düşünceleri de Fransız İhtilali’ne zemin hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Montesquieu (Montesku)
B) Jean JacTues Rousseau (Jan Jak Russo),
C) Diderot (Didero)
D) John Locke (Jon Loçk)

7. Fransız İhtilali’nin sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra “Kurucu Meclis” oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı.
B) Kilisenin bütün malları iade edilerek ayrıcalıkları artırıldı, laik anlayışın temelleri atıldı.
C) Vergi adaleti yanında bütün vatandaşların askerî ve sivil
memurluklara atanabilmesi sağlandı.
D) Egemenliğin millete ait olduğu, insanların eşit olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.

8. Fransız İhtilali’nin temel siyasi dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millî irade
B) Laiklik
C) İnsan ve Yurttaş Hakları
D) Sömürgecilik

9. Fransız İhtilali sonucunda çok uluslu devletlerin parçalanmasında en etkili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) Milliyetçilik
C) Adalet
D) Özgürlük

10. “Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James
Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer
ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.”Yukarıdaki gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Fransız İhtilali
B) Sanayi Devrimi
C) Birinci Dünya Savaşı
D) Kavimler Göçü

11. Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi alanda gelişen makineleşme sonucu başlamıştır?
A) Demir-çelik
B) Otomobil
C) Dokumacılık
D) Tarım

12. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından birisi değildir?
A) Tarımsal üretimin artması,
B) Köylerden kentlere göçlerin artması,
C) İşçi sınıfının oluşması,
D) Buharlı tren ile buharlı gemi, ulaşım ve iletişimi geliştirmesi,

13. “Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Makine gücü, üretimi hızlandırdı ve seri üretime geçildi. Artan üretimin ham madde ihtiyacı ve ürünlerin pazarlanması yeni bir sorun olarak ortaya çıktı.”Yukarıdaki anlatıma göre bu gelişmelerin sonucunda aşağıdakilerden hangisi hız kazanmıştır?
A) Ulusalcılık
B) Demokratikleşme
C) Milliyetçilik
D) Sömürgecilik

14. Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A) Fransa
B) Osmanlı Devleti
C) İngiltere
D) Rusya

15. “Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zamanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. Verimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düyun-u Umumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu.”Bu kuruluşun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı ekonomisine el koymak.
B) Osmanlı ekonomisini geliştirmek.
C) Osmanlı Devletinin gelirini artırmak.
D) Osmanlı Devletinin borçlarının ödenmesini sağlamak.

Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

 

8.Sınıf Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Atatürk; “Avrupa’da çıkacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya’dır. Sadece Rusya’dır.”
  II. Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk’ün 1932 yılında söylediği sözün doğruluğuna kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Türkiye’nin Sovyet Rusya’ya karşı ABD ile yakınlaşması
  B) Balkan ve Orta Avrupa devletlerinin Sovyet Rusya’nın denetimine girmesi
  C) Sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmaları
  D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
  2. Ülkemizde madenlerimizin bilimsel olarak işletilmesi 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü’nün kurulması ile başlamıştır.
  Bu durum Cumhuriyet Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir?
  A) Doğal kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine
  B) Sanayi alanında yabancı uzmanlardan yararlanılmasına
  C) Enerji kaynaklarının aranmasına öncelik verilmesine
  D) Çıkarılan madenlerin yurt dışına işlenmeden satılmasına
  3. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945’te, “Millet iradesinin, demokrasi yolunda ki gelişmesi devam edecektir.” demiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü’nün bu sözü doğrultusundaki gelişmeler arasında gösterilebilir?
  A) Eğitimin her kademesinde öğrenci sayısının artması
  B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olunması
  C) Çok partili sisteme geçilmesi
  D) Seçimlerde “açık oy, gizli sayım” uygulamasının benimsenmesi
  4. ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya’nın katıldığı Yalta Konferansı’nda, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na katılmak için 1 Mart 1945’e kadar Almanya ve Japonya’ya savaş açmak şartı getirildi. Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etti.
  Türkiye’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir?
  A) Kaybettiği toprakları geri almayı
  B) Dünya siyasetinde söz sahibi olmayı
  C) Japonya ve Almanya ile iyi ilişkiler kurmayı
  D) Savaşı geniş alanlara yaymayı
  5. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafyanın bir savaş sırasında Avrupa, Asya ve Orta Doğu için büyük önem taşıması NATO’ya kabul edilme sini kolaylaştırmıştır.
  Bu bilgilerde Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu vurgulanmıştır?
  A) Jeopolitik
  B) Ekonomik
  C) Siyasal
  D) Kültürel
  6. Atatürk; “Galip devletler, yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini dikkate almamışlar, yalnız düşmanlık duygularının üstünde durmuşlardır. Böylelikle de bugün içinde yaşadığımız barış, ateşkesten öteye gidememiştir.”
  Atatürk, I. Dünya Savaşı nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarıyla ilgili değerlendirmeleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
  A) Kalıcı bir barış ortamı oluşturulamadığını
  B) Lozan Antlaşması’nın değiştirilmesi gerektiğini
  C) Galip devletler arasında çıkar çatışmaları yaşandığını
  D) Azınlık sorunlarının köklü olarak çözüldüğünü
  7. I. Körfez Savaşı’nın sonunda Saddam Hüseyin’in baskısından kaçan yüz binlerce ıraklı, Türkiye’ye sığınmıştır.
  Bu mültecilerin vatanlarına geri dönünceye kadar geçen sürede barınma ve temel ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanmıştır.
  Bu bilgilere dayanarak,
  I. Türkiye, insan haklarının korunmasına önem veren bir ülkedir.
  II. Türkiye, Körfez Savaşı’nda ekonomik kazanç elde etmiştir.
  III. Türkiye, bölgesindeki sorunlara karşı duyarlı olduğunu göstermiştir.
  Yorumlarından hangisi veya hangileri yapılabilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  8. Türkiye’de,
  • Resim ve müzik dersleri eğitimin bütün kademelerindeverilmektedir.
  • İlk kez 1990 yılında açılan güzel sanatlar liselerinin sayısı günümüzde artırılmıştır.
  Bu faaliyetlerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir?
  A) Sanatçıların devlet güvencesi altına alınmasının
  B) Bireylere bir sanat dalı ile uğraşma zorunluluğu getirilmesinin
  C) Toplumda estetik duyarlılığın yaygınlaştırılmasının
  D) Sanatçılara ayrıcalıklı bir konum kazandırmanın
  9. • Türkiye, dünyada enerji kaynaklarının yaklaşık % 70’ini barındıran Orta Doğu ve Avrasya ülkelerine komşudur.
  • Avrupa ülkeleri enerji kaynaklarının en önemli tüketicileri arasındadır.
  Bu iki durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlaması beklenir?
  A) Türkiye’nin jeopolitik öneminin azalmasına
  B) Türkiye’nin, Doğu ve Batı arasında bir enerji koridoru oluşturmasına
  C) Orta Doğu’nun güvenli bir bölge olmasına
  D) Türkiye’de ekonomik sorunların çıkmasına
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yurdunu ve Türkiye
  Cumhuriyeti’ni iç ve dış düşmanlara karşı korumakla görevlidir.
  Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri,
  I. Yabancı devletlerin topraklarımıza saldırmaları
  II. Terör örgütlerinin cumhuriyet rejimine karşı silahlı eylemler yapmaları
  III. Sivil toplum örgütlerinin protesto gösterileri düzenlemeleridurumlarından hangisi veya hangilerini önlemekle görevlidir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  11. Türkiye’de demokrasiye geçilmesinde etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır:
  Aynur: Eski rejime dönme tartışmalarının sona ermesi.
  Esra: Kominizm rejimini yaymak isteyen Sovyet Rusya tehlikesine karşı demokratik devletlerle yakınlaşma isteği.
  Onur: Halkın demokratik yönetimin gereklerini yerine getirecek olgunluğa erişmesi.
  Yukarıdaki öğrencilerden hangisi veya hangilerinin sözleri, Türkiye’de demokrasiye geçilmesinde dış faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir?
  A) Aynur
  B) Esra
  C) Onur
  D) Aynur ve Onur
  12. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
  Türkmenistan ve Özbekistan ile Türkiye arasında her alanda iyi ilişkiler kurulmuş, birçok konuda iş birliği yapılmıştır.
  Bağımsızlığını kazanan bu devletlerin,
  I. Toplumun çoğunluğunun Türklerden oluşması
  II. Uzun yıllar komünizm rejimiyle yönetilmeleri
  III. Doğal kaynaklar bakımından zengin olmaları özelliklerinden hangisi veya hangilerinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmelerini doğrudan kolaylaştırdığı söylenebilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  13. Ülkemizde toplumun farklı ırk, din ve mezheplerden oluştuğunu iddia ederek içte karışıklık çıkarmaya çalışan yasadışı örgütler, anarşi ve terör ortamı oluşturmaya çalışmaktadır.
  Yasadışı örgütlerin bu faaliyetlerle öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir?
  A) Milli birlik ve beraberliği parçalamayı
  B) Eğitim faaliyetlerini engellemeyi
  C) Ekonomik yönden kazanç elde etmeyi
  D) İnsan haklarını geliştirmeyi
  14. Türkiye’de son yıllarda bor ve krom gibi bol miktarda bulunan madenlerin işleneceği sanayi kuruluşları kurulmasına yönelik projeler artmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu tutumunun gerekçeleri arasında gösterilebilir?
  A) Doğal kaynakların hızla tükenmesi
  B) işlenmiş ürünün ham madde ticaretinden daha fazla gelir getirmesi
  C) Anadolu’nun tarım bakımından verimli topraklara sahip olması
  D) Halkın çoğunluğunun şehirlerde yaşaması
  15. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’da komünist rejimin yerine demokratik yönetimler kurulmuş, bu devletler ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler gelişmiştir.
  Bu durumun,
  I. Sovyetler Birliği’nin dış politikada etkinliğinin azalması
  II. Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinin hızlanması
  III. Avrupa’da ekonomik gelişmenin durması sonuçlarından hangisi veya hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  16. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan devletlerin yurttaşları, uğradıkları haksızlıklar nedeni ile kendi devleti veya diğer devletler aleyhine dava açma hakkına sahiptir.”
  Yukarıda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Avrupa’da insan hakları ihlallerinin arttığı
  B) Türkiye’nin sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri olduğu
  C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açanların yurttaşlıktan çıkarıldığı
  D) İnsan haklarının uluslararası yargı güvencesine alındığı
  17. Ayla: Ülkemizde 1940’ta hastane sayısı 198’di. 1240 kişiye bir yatak düşüyordu.
  Elif: 2006’da hastane sayısı 1205’e çıkmış, 401 kişiye bir yatak oranına ulaşılmıştır.
  Ezgi: 1940’ta bir doktora 7420 kişi düşüyordu.
  Özkan: 2006 yılında bir doktora 662 kişi düşmüştür.
  Yukarıdaki çocukların ülkemizde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verdikleri söylenebilir?
  A) Sağlık hizmetlerindeki ilerlemeler
  B) Bulaşıcı hastalıklar ile mücadeleler
  C) ilaç sanayisindeki sorunlar
  D) Tıp eğitimine verilen önem
  18. Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikalarına karşı NATO adında ortak bir güvenlik sistemi kuran üye ülkeler, bu savunma teşkilatının, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın ilkelerine sadık kalacağını ilan etmişlerdir.
  Bu bilgilere dayanarak NATO’nun,
  I. insan haklarının kısıtlanması
  II. Yeni sömürgeler elde edilmesi
  III. Dünyada barış sürecinin devam etmesi politikalarından hangisi veya hangilerini benimsemesi beklenir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  19. II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi’nde Doğu ve Batı blokları nükleer silahların gelişmesi yüzünden silahlı mücadeleden kaçınmışlardır.
  Buna göre, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir dünya savaşının çıkmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) Devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda temsil edilmesinin
  B) Devletlerin gelişen silah teknolojisinin yıkıcı etkilerinden çekinmelerinin
  C) Güçlü devletlerin savaşan devletlere ekonomik yaptırımlar uygulamalarının
  D) Batı Bloğu’nda yer alan ülkelerde demokratik yönetimlerin gelişmesinin
  20. Türkiye, Avrupa ile bütünleşme yolunda bir politika takip etmektedir.
  Türkiye’nin,
  I. Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlaması II. Hukuk sisteminde Avrupa Birliği kriterlerine uygun düzenlemeler yapması
  III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması faaliyetlerinden hangilerinin bu politikanın bir gereği olduğu savunulabilir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 

8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Başla

8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
  . Lozanda oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.
  . Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir.
  . Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir.
  Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin sonuçlarından biri olamaz?
  A) Türkiye’nin güvenliğinin artması
  B) Boğazların dış tehditlere açık hale gelmesi
  C) Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan bazı hükümlerin kalkması
  D) Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki saygınlığının artması
  2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Lozanda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir. Bunun yanında Türkiye’nin Boğazlarda askeri tahkimat kurması da kabul edilmiştir. Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,
  I. Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır.
  II. İstanbul’un ve Boğazların güvenliğini tehlikeye düşürmüştür.
  III. Boğazların ticari önemini kaybetmesine neden olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  3. Atatürk, Türkiye’nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi,
  Atatürk’ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
  A) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  B) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
  C) Balkan ve Ortadoğu devletleri ile ittifak anlaşmaları yapılması
  D) Osmanlı Devleti’nden kalan borçların taksitler halinde ödenmesi
  4. Atatürk, yeni Türk Devleti’nin dış politikasını; “Yurtta barış! dünyada barış” diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
  A) 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olunmasının
  B) Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılmasının
  C) Menemen Olayından sonra çok partili hayata geçme girişimine ara verilmesinin
  D) 1926’da İsviçre’den Medeni Kanun’un alınmasının
  5. I. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?
  A) Tarafsız devletlerin savaşa sokulmasının
  B) Yenilen devletlerin yeniden güç kazanmasının
  C) Devletler arasında gizli ittifaklar kurulmasının
  D) Devletler arası sorunların barış yoluyla çözülmesinin
  6. Bağımsız Hatay Devleti’nin Millet Meclisi, 29 Haziran 1939’da, Türkiye’ye katılma kararı almıştır. Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması aşağıdakilerden hangisini göstermez?
  A) Türkiye ile bütünleşmek istediklerini
  B) Hatay’da birçok Türk’ün yaşadığını
  C) Hatay’ın çıkarları ile Türkiye’nin çıkarlarının örtüştüğünü
  D) Fransa’nın dış politikada başarılı olduğunu
  7. Atatürk, hasta yatağında “… Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir.” demiştir.
  Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir?
  A) Balkan Antantı’nın imzalanması
  B) Musul sorununun çözülmesi
  C) Hatay’da bağımsız bir devletin kurulması
  D) Sadabat Paktı’nın imzalanması
  8. Atatürk dış politikada,
  I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme
  II. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma
  III. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerini esas almıştır.
  Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk’ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III
  9. “Atatürk, istiklal hissi taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür.” Alman basınının ileri sürdüğü yukarıdaki düşünceye göre, Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Evrensel fikirlere sahip olduğu
  B) Türkiye’nin yalnız ekonomik çıkarlarını gözettiği
  C) Saltanat yönetimi ile birlikte hareket ettiği
  D) Halkın yönetime katılmasına karşı olduğu
  10. Lozan Konferansı’nda Türkiye Irak sınırı görüşülürken Türk heyeti, “halkın çoğunluğunun Türk olması” nedeniyle, Musul ve Süleymaniye bölgelerinin Türkiye sınırları içerisinde kalması gerektiğini öne sürmüştür.
  Türk heyetinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisine destek verebileceğini gösterir?
  A) Bölgenin Irak yönetimine bırakılmasına
  B) Bu bölgede halkoylaması yapılmasına
  C) Barışın korunması için her türlü haklardan vazgeçilmesine
  D) Musul ve Süleymaniye konusunda İngiltere’nin görüşlerine saygı duyulacağına
  11. Lozan Antlaşması’nda Boğazların Türkiye’nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde bu tutumlarından vazgeçerek Boğazlarda Türkiye’nin egemen olmasını benimsemişlerdir.
  Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
  A) Fransa’da ekonomik sıkıntıların baş göstermesi
  B) Türkiye’nin barışçı bir politika izlemesi
  C) Türkiye’de yenilik hareketlerinin tepkiyle karşılanması
  D) Türkiye’nin dış borçlarını ödemekte zorlanması
  12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin deki dış sorunlardan biri değildir?
  A) Musul sorunu
  B) Hatay sorunu
  C) Nüfus mübadelesi
  D) Kıbrıs sorunu
  13. “Atatürk, Türkiye’nin emniyetini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti, bizim daima prensibimiz olacaktır.” demiştir.
  Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki sözlerden hangisiyle dış politikada belirleyici bir ilke haline gelmiştir?
  A) Yurtta barış, dünyada barış.
  B) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
  C) Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
  D) Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset, milli siyasettir…
  14. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde yer almamıştır?
  A) Boğazlar Türkiye tarafından silahlandırılabilecektir.
  B) Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçecektir.
  C) Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir.
  D) Savaş gemileri Boğazlardan Türkiye’nin kontrolünde geçecektir.
  15. Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934’te “Balkan Antlantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya’nın etkisi altında bulunduğundan;
  Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Barış görüşmelerinin savaş ihtimalini artırdığının
  xB) Antanta katılan devletler arasında siyasi sorunların çözülmüş olduğunun
  C) Balkan Antantı’nın Türkiye’nin uluslar arası saygınlığını zedelediğinin
  D) Bulgaristan’ın, Balkan Antantı’nın imzalanmasını desteklediğinin
  16. Aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan antlaşma Türkiye’nin doğu sınırlarını güvenlik altına almaya yönelik değildir?
  A) İran
  B) Afganistan
  C) Irak
  D) Bulgaristan
  1 7. Refit Cevat Ulunay Alemdar gazetesinde çıkan yazısının bir bölümünde: “Osmanlı İmparatorluğu İngiltere’ye yanaştıkça daima kazanmış, uzaklaştıkça kaybetmiştir. Bizim için yol İngiltere’nin açacağı yoldur.” demiştir. (19 Aralık 1918)
  Alemdar Gazetesinde çıkan bu yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
  A) Atatürkçü milli dış politika ile bağdaşmamaktadır.
  B) Bağımsız Türkiye özlemini belirtmektedir.
  C) Dış politikada eşitlik ilkesine önem vermiştir.
  D) Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştir.
  18. Boğazlar hususunda Türkiye bir çok defa bir çok ülkeyle antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmalar içerisinde Boğazlar komisyonunun kaldırılarak boğazların savunmasının Türkiye’ye bırakıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A)  Montrö boğazlar sözleşmesi
  B)  Londra boğazlar sözleşmesi
  C)  Lozan antlaşması
  D)  Ankara antlaşması
  19. 1991 yılında SSCB’nin dağılması soğuk savaş dönemini sona erdirmiş, yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
  A)  Birlikten ayrılan ülkeler Varşova Paktını kurdular
  B)  Birlikten ayrılan ülkeler bağımsız devletler topluluğunu kurdular
  C)  Nato dünyada barış ve güvenliği sağlama görevini üstlendi
  D)  ABD’nin dünya siyasetindeki gücü arttı
  20. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye’nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?
  A) Balkan Antantı
  B) Sadabat Paktı
  C) Boğazlar Sözleşmesi
  D) Kadınların milletvekili seçimlerine
1 2 3 9