8.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

8.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Okuma Kültürü
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Milli Kültür
 4. Tema : Kişisel Gelişim
 5. Tema : Toplum Hayatı
 6. Tema : Zaman ve Mekan

7.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

7.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Sevgi
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Kişisel Gelişim 
 4. Tema : Toplum Hayatı
 5. Tema : Milli Kültür
 6. Tema : Doğa ve Evren

6.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

6.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Sevgi
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Okuma Kültürü
 4. Tema : Duygular
 5. Tema : Milli Kültür
 6. Tema : Doğa ve Evren

5.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

5.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Vatandaşlık Bilinci
 2. Tema : Milli Mücadele ve Atatürk
 3. Tema : Milli Kültürümüz
 4. Tema : Bilim ve Teknoloji
 5. Tema : Biz ve Değerlerimiz
 6. Tema : Sanat ve Toplum
 7. Tema : Sağlık, Spor ve Oyun
 8. Tema : Dünya ve Çevre

4.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

4.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Oyun ve Spor
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Birey ve Toplum
 4. Tema : Üretim, Tüketim ve Verimlilik
 5. Tema : Değerlerimiz
 6. Tema : Hayal Gücü
 7. Tema : Güzel Ülkem Türkiye
 8. Tema : Sağlık ve Çevre

3.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

3.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 

 1. Tema : Birey ve Toplum
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Sevgi
 4. Tema : Üretim Tüketim ve Verimlilik
 5. Tema : Sağlık ve Çevre
 6. Tema : Masallar
 7. Tema : Değerlerimiz
 8. Tema : Oyun ve Spor

2.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

2.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

 1. Tema : Birey ve Toplum
 2. Tema : Atatürk
 3. Tema : Sağlık ve Çevre
 4. Tema : Üretim, Tüketim ve Verimlilik
 5. Tema : Dünya’mız ve Uzay
 6. Tema : Değerlerimiz
 7. Tema : Oyun ve Spor
 8. Tema : Güzel Ülkem Türkiye

1.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

1.Sınıf Türkçe Yeni Müfredat

1. Tema : Biz ve Değerlerimiz
2. Tema : Milli Kültürümüz
3. Tema : Dünya ve Çevre
4. Tema : Sağlık, Spor ve Oyun
5. Tema : Vatandaşlık Bilinci
6. Tema : Milli Mücadele ve Atatürk
7. Tema : Bilim ve Teknoloji

8.Sınıf İnkilap Tarihi Yeni Müfredat

8.Sınıf İnkilap Tarihi Yeni Müfredat

1. ÜNİTE: Bir Kahraman Doğuyor
 BAŞLARKEN
 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti
 Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğrenim Hayatı
 Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerlik Hayatı
 Mustafa Kemal’in Şehirleri
 Liderlik Yolunda İlk Adımlar
 Bilgilerimizi Ölçelim
 2. ÜNİTE: Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
 Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
 Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu ve Mondros Ateşkes Antlaşması
 Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler
 Millî Bilincin Uyandırılması
 Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar
 Türk Milletini İmha Planı: Sevr Antlaşması
 Bİlgilerimizi Ölçelim
 3. ÜNİTE: Ya İstiklal Ya Ölüm
 Doğu ve Güney Cepheleri
 Batı Cephesi’nde Savaş
 Maarif Kongresi (15-21 Temmuz 1921)
 Dayanışma Günleri
 Ayağa Kalkan Millet
 Mudanya Ateşkes Antlaşması
 Sanatçıların ve Edebiyatçıların Gözüyle Millî Mücadele
 Bilgilerimizi Ölçelim
 4. ÜNİTE: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
 Saltanatın Kaldırılması
 Sevr’den Lozan’a
 Millî Ekonominin Kurulması
 Yeni Devlet, Yeni Başkent
 Cumhuriyetin İlanı
 3 Mart 1924 Tarihli Kanunlar
 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
 Çağdaşlaşma Yolunda Adımlar
 Hukuk İnkılabı
 Cumhuriyete Karşı Ayaklanma
 Kabotaj Hakkı
 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
 Büyük Nutuk
 Harf İnkılabı
 Yeni Dil, Yeni Tarih
 Menemen Olayı
 Atatürk’ün Kenti: Ankara
 Darülfünundan Üniversiteye
 Soyadı Kanunu’nun Kabulü
 Atatürk ve Türk Kadını
 Sağlık Alanındaki Gelişmeler
 Tarımcı Atatürk
 Sanat, Spor ve Atatürk
 Onuncu Yıl Nutku
 Bilgilerimizi Ölçelim
 5. ÜNİTE: Atatürkçülük
 Atatürkçülük
 Atatürk’ün Düşünceleri Nasıl Oluştu?
 Millî Güç Unsurları
 Cumhuriyet Fazilettir
 Atatürk Milliyetçiliği
 Halkçılık
 Devletçilik
 Laiklik
 İnkılapçılık
 Atatürk İlkelerinin Amaçları ve Ortak Özellikleri
 Atatürkçülüğün Temel Esasları
 Modern Türkiye’nin Doğuşu
 Atatürk: Mazlum Milletlerin Kahramanı
 Atatürk’ün Mirasçıları
 Bilgilerimizi Ölçelim
 6. ÜNİTE: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü 
 Türk Dış Politikası
 Hatay’ın Anavatan’a Katılması
 Sonsuzluğa Giderken
 Bilgilerimizi Ölçelim
 7. ÜNİTE: Atatürk’ten Sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası 
 İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye
 Demokrasiye Geçiş
 Soğuk Savaş Yıllarında Türkiye

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Müfredat

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Müfredat

1. Birey ve Toplum
7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
7.1.4. İletişim araçlarının kullanımında hak ve sorumlulukları yerine getirir.

2. Kültür ve Miras
7.2.1. Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasî güç olarak ortaya çıkışını ve bunu etkileyen faktörleri açıklar.
7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
7.2.4. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
7.2.5. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
7.2.6. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışının nedenleri̇nden hareketle Türkiye’nin nüfus özelliklerini yorumlar.
7.3.3. Göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğü hakkı üzerinde durulur.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliğin farkına varır.
7.4.2. Türk ve İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
7.4.3. 15-20.yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına
etkisini yorumlar.
7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını tartışır.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten günümüze örneklerle açıklar.
7.5.2. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik
hayata etkilerini değerlendirir.
7.5.3. Vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve
günümüzden örnekler verir.
7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.
7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

6. Etkin Vatandaşlık
7.6.1. Demokrasiyi ve gelişim evrelerini açıklar.
7.6.2. Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
7.6.3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir.
7.6.4. Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları tartışır.
7.6.5. Bir yaşam biçimi olarak demokratik tutumu benimser.

7. Küresel Bağlantılar
7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.
7.7.2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.
7.7.3. Çeşitli kültürlere yönelik sahip olduğu kalıp yargıları irdeler.
7.7.4. Küresel sorunların çözümüne yönelik işbirliğiyle çözüm önerileri sunar.

1 2 3